E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel voorbereidingsgroep hoorzitting verkenningsfase formatie 2021

De vergadering is geweest

26 juni 2023
14:00 uur
Van: Commissie Werkwijze der Kamer
Verzonden: maandag 26 juni 2023 18:06
Aan: Commissie Werkwijze
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel voorbereidingsgroep hoorzitting verkenningsfase formatie 2021
 
Geachte leden van de commissie voor de Werkwijze,
 
In onderstaande e-mailprocedure hebben de fracties van VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, JA21, SGP, Fractie Den Haan, BBB, Groep Van Haga en het lid Omtzigt gereageerd.
 
Voorstel 1 (tijdstip en indeling van de hoorzitting) wordt gesteund door een meerderheid bestaande uit de fracties van VVD, D66, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, JA21, SGP, Fractie Den Haan, BBB, Groep Van Haga en het lid Omtzigt.
 
Voorstel 2 (plaatsnemen genodigden in een meeluisterzaal) wordt niet gesteund door een meerderheid.
Het alternatieve voorstel van het lid Michon-Derkzen (alle genodigden op enige afstand van elkaar aan tafel) wordt gesteund door een meerderheid bestaande uit de fracties van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SGP en Fractie Den Haan.
 
Voorstel 3 (richtlijnen voor het verloop van de hoorzitting) wordt in beginsel gesteund door alle fracties die hebben gereageerd, zij het dat er verschillende opmerkingen zijn gemaakt over meer inhoudelijke afstemming en voorbereiding. De leden van de voorbereidingsgroep zullen bezien of zij de commissie op dit punt een aanvullend voorstel willen voorleggen.
 
De andere alternatieve voorstellen die zijn ingebracht, worden niet gesteund door een meerderheid.  
 
Met vriendelijke groet,
Fyke Goorden
Griffier commissie voor de Werkwijze

----
Van:
Commissie Werkwijze der Kamer
Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 16:00
Aan: Commissie Werkwijze
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel voorbereidingsgroep hoorzitting verkenningsfase formatie 2021
 
Geachte leden van de commissie voor de Werkwijze,
 
Zoals tijdens uw vergadering van 21 juni is besloten, heeft een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Sneller (D66), Pouw-Verweij (JA21), Van der Plas (BBB) en Ephraim (Groep Van Haga) een voorstel uitgewerkt voor de hoorzitting over de verkenningsfase tijdens de formatie van 2021. Hierbij leg ik u namens de voorbereidingsgroep het volgende voorstel ter besluitvorming voor.

1. De openbare hoorzitting door de commissie voor de Werkwijze vindt plaats op maandag 3 juli van 14.00 tot 17.00 uur, met de volgende indeling:14.00 – 14.45: oud-verkenner Jorritsma
14.50 – 15.35: oud-verkenner Ollongren
15.40 – 16.25: oud-Kamervoorzitter Arib
16.35 – 17.00: mogelijkheid voor vervolgvragen aan één of meerdere genodigden

2.  Tijdens de eerste drie blokken zal aan de andere genodigden verzocht worden plaats te nemen in een meeluisterzaal, zodat er geen sprake is van eventuele beïnvloeding van de leden of de genodigde die op dat moment gehoord wordt.

3.  Tijdens de hoorzitting worden de volgende richtlijnen aangehouden:
  • Leden stellen gerichte vragen aan de genodigden, zonder inleiding
  • Leden wordt de mogelijkheid geboden om door te vragen, waarbij 30 seconden per vraag als uitgangspunt dient
  • Leden wordt nadrukkelijk in overweging gegeven voorafgaand aan de hoorzitting onderling inhoudelijke afstemming te zoeken, om herhaling van vragen te voorkomen
 
Ik verzoek u om uiterlijk maandag 26 juni om 14.00 uur in reactie op deze e-mail  te laten weten of u instemt met elk van deze drie voorstellen van de voorbereidingsgroep. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Fyke Goorden
Griffier commissie voor de Werkwijze

 
* Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] Voorstel voorbereidingsgroep hoorzitting verkenningsfase formatie 2021

    Te behandelen:

    Loading data