Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

10 april 2024
9:15 - 10:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 10 april 2024

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld bij de griffier.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Aanbod technische briefing inzake circulaire economie op donderdag 29 mei 2024 van 13.30 tot 15.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitnodiging ProRail voor werkbezoek PHS Amsterdam op maandag 13 mei 2024 van 10.30 uur tot 12.00 uur

 6. 6

  Aanbod technische briefing door PBL en TNO over publicatie 'Klimaatneutrale mobiliteit in 2050'

 7. 7

  Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Waterschapswet en enkele andere wetten (36412)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Tweede wijziging Administratief Akkoord Nederland-Bangladesh inzake Bangladesh Delta Plan 2100

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Deelname aan en toelichting op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief van de voorzitter commissie Koninkrijksrelaties inzake Belang dossier Openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat om de minister van EZK uit te nodigen voor commissiedebatten over circulaire economie.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Factsheet Toekomst verduurzaming luchtvaart: update 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage Rijkswegennet 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verschuiving openstelling Prinses Margriettunnel A7

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opvolgingsonderzoek OvV 'Veiligheid historische zeilvloot'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Besluit op Woo-verzoek over SAR Helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Doorontwikkeling investeringsimpuls verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanpak opvoeren elektrische fietsen waaronder fatbikes

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten beoordeling bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  25e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) over geluidsnormering windmolens

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Milieuproblematiek Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactienota over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet voor de bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatie stelsel Kernenergiewet en Veiligheidsbenchmark Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse politieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 30. 30

  Lijst van EU-voorstellen

  Er zijn geen EU-voorstellen gepubliceerd op IenW-terrein.
 31. 31

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Transportraad van 3-4 april 2024 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Gezamenlijke aanbieding (onderzoeks)rapporten ten behoeve van duurzame luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Zevende voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken met betrekking tot de milieuprestatie gebouwen (mpg)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Tegengif die is verstuurd namens meerdere organisaties en omwonenden van Chemours

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op brief van Greenpeace Nederland en een aantal andere organisaties over Tata Steel Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport economische effecten tijdelijke stremming Julianakanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitkomsten overleg Julianakanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Besluit: Ter informatie.

  Kennisagenda 2024:
  1) Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), De Hoop (GL-PvdA), Kostic (PvdD), Koekkoek (Volt)
  2) Innovaties bij dijkversterking
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Kostic (PvdD), Pierik (BBB), Grinwis (CU)
  3) Gezondheid borgen in het VTH-stelsel
  • Voorbereidingsgroep: Kostic (PvdD), Gabriëls (GL-PvdA), Bamenga (D66)
  4) Verduurzaming luchtvaart
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), Kostic (PvdD)
  5) Strategische keuzes bereikbaarheid
  • Voorbereidingsgroep: De Hoop (GL-PvdA), Peter de Groot (VVD), Grinwis (CU)
  6) Woningbouw en Mobiliteit
  • Rapporteur: Veltman (VVD)

  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  • Rapporteur: De Hoop (GL-PvdA)

  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Rapporteur: Koekkoek (Volt);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

  Europese prioriteiten 2022-2024
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  3) REACH-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (uitgesteld, waarschijnlijk naar Nieuwe Europese Commissie)
  • Rapporteurs: Kostic (PvdD) en Koekkoek (Volt);
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (voor onbepaalde tijd uitgesteld).
  5) Water resilience (verschijnt naar verwachting tweede kwartaal 2024)
 40. 40

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: De procedurevergaderingen tot aan het Kerstreces zijn ingepland. De technische briefing over het Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’ wordt mogelijk verplaatst wegens de verwachte plenaire behandeling van de Wijziging van de Waterschapswet en enkele andere wetten (36412) op donderdag 18 april vanaf 10.15 uur.

  Procedurevergaderingen
  wo 24-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 22-05-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  di 11-06-2024 16.30 - 17.30 Procedurevergadering IenW (verplaatst i.v.m. Dag van de Publieke Dienstverlening op woensdag 5 juni 2024)
  wo 19-06-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 03-07-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 11-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 25-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 09-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 23-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 06-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 20-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 04-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 18-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW

  Overig
  wo 17-04-2024 14.15 - 17.15 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  do 18-04-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’
  ma 13-05-2024 10.30 - 12.00 Werkbezoek ProRail Programma Hoogfrequent Spoor Amsterdam (o.v.b.)
  wo 15-05-2024 14.30 - 17.15 Rondetafelgesprek Zero-emissiezones
  di 21-05-2024 17.00 - 18.30 Werkbezoek (Inhoudelijke) kennismaking commissies LNV en I&W met Raad van State/Afdeling advisering
  wo 29-05-2024 13.30 - 15.15 Technische briefing Circulaire economie (o.v.b.)
  do 30-05-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 18 juni* (3u, 4m)
  di 04-06-2024 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 17 juni* (3u, 4m)
  di 25-06-2024 16.30 - 21.30 Commissiedebat Water* (5u, 5m)
  wo 26-06-2024 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen* (3u, spreektijden worden geïnventariseerd)
  do 27-06-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat MIRT* (5u, 5m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid
 41. 41

  Ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie.
   
  Commissiedebat Circulaire economie (6 brieven, wordt ingepland voorafgaand aan het zomerreces) 
  - Commissiedebat Externe veiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Leefomgeving (7 brieven, wordt ingepland voorafgaand aan het zomerreces)
  Commissiedebat Verkeersveiligheid (6 brieven, wordt ingepland voorafgaand aan het zomerreces)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (3 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (5 brieven, wordt ingepland voorafgaand aan het zomerreces)
  Commissiedebat Duurzaam vervoer (3 brieven)

  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  N.b. Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend; leden die onverhoopt verhinderd zijn dienen voor vervanging te zorgen.
 42. 42

  Ongeplande plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  1. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister I&W, staatssecretaris I&W)
  18. Debat over vervoersarmoede (Bamenga) (minister I&W)
  24. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Sneller) (minister EZK, minister I&W, minister BZK, minister OCW)
  29. Debat over de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast van Schiphol (Bamenga) (minister I&W)
  34. Debat over de opslag van consumentenvuurwerk in woonwijken (Mutluer) (minister J&V, minister I&W)
  35. Debat over de toekomst van Tata Steel (Kostic) (minister EZK, staatssecretaris I&W)

  Dertigledendebatten:
  11. Dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters (El Abassi) (minister I&W)
  28. Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Kostic) (minister LNV, minister I&W)

  Tweeminutendebatten:
  -
 43. 43

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  Besluit: Ter informatie.

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging kan niet in het wetsvoorstel worden verwerkt. De staatssecretaris is op 27/03/2024 om een reactie gevraagd op dit gegeven.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  In afwachting van het nader rapport.
  5. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 36316
  In afwachting van bevestiging van intrekking wetsvoorstel (obsoleet i.v.m. Omgevingswet). 
  6. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023). Plenaire behandeling verwacht op donderdag 18 april.
  7. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 13/03/2024).
 44. 44

  Onbeantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie brief omwonenden Chemours inzake actieagenda 'Industrie en Omwonenden' (10-04-2024)
  2. ?2024Z06184 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over toename dodelijke ongevallen met elektrische fietsen (10-04-2024)
  3. 2024Z05255 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om de Kamer binnen drie weken een reactie te doen toekomen op het gegeven dat de nota van wijziging niet kan worden verwerkt in wetsvoorstel 35756 (27-03-2024)
  4. 2024Z03255 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over reactie EC op non-papers en stand van zaken onderhandelingen herziening Kaderrichtlijn Water (29-02-2024)
  5. 2024Z01108 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op rapport naleving VN-verdrag handicap in NL 2023 (25-01-2024)
  6. 2024Z00989 Aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om het kader inzake 'Beleidskeuzes uitgelegd' beter te hanteren (11-01-2024)
  7. 2024Z00118 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op informatie werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal' over initiatief 'ViA15…sociaal' (09-01-2024)
  8. 2022Z19007 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek i.v.m. herziening van de Spoorwegwet (10-10-2022)