Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

28 februari 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • W. Boutkan (PVV)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 28 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging ReShare voor werkbezoek aan textielsorteercentrum van Leger des Heils ReShare

 5. 5

  Inventarisatie deelname technische briefing over verduurzaming van de luchtvaart door luchtvaartdeskundigen TU Delft en Breda University of Applied Sciences op woensdag 3 april 2024 van 14.30 tot 15.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitnodiging Vereniging DOET voor werkbezoek m.b.t. laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit d.d. 25 maart 2024

 7. 7

  Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake reglementen betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tijdelijke snelheidsbeperking HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag schriftelijk overleg Resultaten van het onderzoek naar de UK terminal

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidskader buisleidingen in een multimodaal transportsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Goederenvervoer van 13 april 2023, over multimodaal goederenvervoerbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Slimme inpassing en verantwoorde introductie van geautomatiseerd vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Benoeming voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage vermoeidheid onder piloten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport doorlichting agentschap KNMI

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Non-papers aanpassing Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Plastic Pacts

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse poltieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.

  Geen agendapunten
 28. 28

  Appreciatie van de motie-Kostic c.s. over in Europees verband tegen een uitzondering voor pfas in bestrijdingsmiddelen pleiten en de motie-Kostic/Gabriëls over duidelijke etikettering verplicht stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die pfas bevatten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie over de Negentiende voortgangsrapportage van het Programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) over de eerste helft van 2023 (Kamerstuk 33652-90)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Kennisagenda 2024
  - Deze is in de de strategische procedurevergadering (aansluitend op deze PV) vastgesteld. Zie afzonderlijke besluitenlijst.
  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  3) REACH-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (uitgesteld).
  5) Water resilience (toegevoegd in vorige procedurevergadering)
  Overige onderwerpen:
  Woningbouw en Mobiliteit (rapporteur: het lid Veltman (VVD)).
 31. 31

  Geplande commissieactiviteiten tot het meireces 2024

  05-03-2024 16.30 - 18.30 Hoorzitting met NS, ProRail en Rover over de stijgende ticketprijzen en de jaarcijfers van NS I&W
  06-03-2024 11.30 - 12.30 Technische briefing EU-regelgeving circulaire economie door commissiestaf*
  07-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor (4u, 5m)
  13-03-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  13-03-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden (3u, 4m)
  14-03-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Circulair bouwen (3u, 4m)
  19-03-2024 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieden petitie m.b.t. nachttrein Arnhem-Zutphen door Jongerenraad Zutphen
  19-03-2024 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieden petitie 'Water in actie' door Vewin en de Unie van Waterschappen
  19-03-2024 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 25 maart 2024* (3u, 4m)
  20-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  21-03-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Externe veiligheid (4u, 5m)
  22-03-2024 11.00 - 17.00 Werkbezoek Nedersaksenlijn en de spoorverbinding Emmen-Rheine*
  22-03-2024 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad*
  27-03-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  27-03-2024 14.00 - 15.00 Technische briefing Alternatief plan verbreding A27 bij Amelisweerd (door provincie Utrecht)
  28-03-2024 15.00 - 18.00 Commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid* (3u, 4m)
  03-04-2024 14.30 - 15.30 Technische briefing Verduurzaming luchtvaart
  10-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  10-04-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart) (5u, 6m)
  24-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid
 32. 32

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Circulaire economie (3 brieven)
  Commissiedebat Leefomgeving (3 brieven)
  Commissiedebat Verkeersveiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (2 brieven)

  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  N.b. Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend, als een Kamerlid onverhoopt verhinderd is dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
   

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ongeplande plenaire debatten

  5. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister IenW, staatssecretaris IenW)
  6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden (Hagen) (staatssecretaris IenW)
 34. 34

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging bevat meer dan technische wijzigingen, hierover is contact opgenomen met de staatssecretaris door de griffie plenair.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 36316
  In afwachting van bevestiging van intrekking wetsvoorstel (obsuleet i.v.m. Omgevingswet). 
  7. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023).
  8. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  De nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen op 28/02/2024. Deze wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.
  9. Wijziging Kernenergiewet i.v.m. de aanpassing van de taak van de ANVS t.a.v. beleidsvoorbereiding en -evaluatie, ingediend op 16/01/2024, 36490
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12/02/2024.
 35. 35

  Aanbod briefing over industriële emissies door commissiestaf op 14 maart 2024 van 11.30 tot 12.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data