E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek om ontvangst delegatie Zuid-Koreaans parlement op maandag 3 juli 2023

De vergadering is geweest

27 juni 2023
14:00 uur
Commissie: Financiën
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In de e-mailprocedure heeft de CDA-fractie te kennen gegeven het voorstel te willen steunen, maar niet beschikbaar te zijn voor deelname. Het lid Gündogan heeft aangegeven beschikbaar te zijn, maar haar instemming telt niet mee voor de uitslag, daar zij geen lid is van de commissie. De overige fracties hebben niet gereageerd.
 
Het voorstel is verworpen.
 
Deze conclusie is overgebracht aan de Zuid-Koreaanse ambassade, waarbij is aangegeven dat het verzoek samenvalt met de laatste vergaderweek voor het zomerreces.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink

Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Op woensdag 21 juni heeft de commissie Financiën onderstaand bericht ontvangen vanuit de ambassade van Zuid-Korea, betreffende een verzoek om een delegatie van drie leden van het Zuid-Koreaanse parlement te ontvangen op maandag 3 juli a.s. De delegatie zou graag willen spreken met enkele leden van de Nederlandse Tweede Kamer over de Nederlandse financiële sector en uitdagingen voor financiële instituties als gevolg van digitalisering.
 
Op voorstel van uw commissievoorzitter wordt middels deze e-mailprocedure aan u voorgelegd of u deze delegatie wenst te ontvangen.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op dinsdag 27 juni 2023 om 14.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.
 
Indien het voorstel wordt aangenomen, zal vervolgens een inventarisatie voor deelname worden rondgestuurd onder de leden van de commissies Financiën en Digitale zaken. Het beoogde tijdstip voor het gesprek is 11.00 uur – 12.00 uur. Indien u bij uw reactie op de e-mailprocedure reeds zou kunnen aangeven of u beschikbaar bent voor het gesprek (of wellicht op een ander tijdstip die dag), dan nemen we dit mee in de voorbereiding. Een gelijkluidend verzoek is uitgegaan naar de vaste commissie voor EZK, om over onderwerpen te spreken die die commissie aangaan. Indien de commissie EZK in haar procedurevergadering van dinsdag 27 juni zou besluiten op het verzoek in te gaan, zal afhankelijk van de belangstelling vanuit die commissie op zoek worden gegaan naar geschikt (aansluitend) moment, of wordt bekeken of beide gesprekken kunnen worden gecombineerd.
 
Toelichting
 
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Griffier commissie Financiën (wnd.)