Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

7 februari 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 7 februari 2024

  Er zijn geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Aanbod Provincie Utrecht voor een technische briefing over alternatief plan voor verbreding A27 bij Amelisweerd op 27 maart a.s. van 14.00 tot 15.00 uur

 5. 5

  Aanbod voor een technische briefing over verduurzaming van de luchtvaart door luchtvaartdeskundigen TU Delft en Breda University of Applied Sciences

 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet onbemande luchtvaart BES

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en Finland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven om suggesties voor beleidsthema's V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten Landelijke Openbaar Vervoer en Spoortafel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Implementatie aanbevelingen van het adviescollege ICT-toetsing voor het programma Industriële Automatisering Sourcing

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het verzoek van de werkgroep ‘Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal’ over initiatief ‘Via15…sociaal’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering motie-De Hoop over de nachtelijke watertaxidiensten naar de Waddeneilanden en de motie-Van der Plas over alles op alles zetten om te voorkomen dat nachtelijk vervoer vanaf Ameland vervalt

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken uitvoering duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse poltieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Fiche: Herziening verordening handhaving passagiersrechten in de Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Verordening inzake passagiersrechten multimodale reizen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag informele Milieuraad d.d. 15-16 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Verordening en richtlijn herverdeling taken en bevorderen samenwerking EU-agentschappen aangaande chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Verordening gemeenschappelijk databestand chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat op 23 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken balanced approach-procedure

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stoppen huidige aanbesteding Van Brienenoordbrug en vervolg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken zero-emissiezones stadslogistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezeggingen en moties duurzaam vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken programma aanpak niet-actief beveiligde overwegen (NABO)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Klimaatbeleid voor de zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken vlootvervangingsprogramma Rijksrederij

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzamelbrief Maritieme Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op OVV rapport inzake de aanvaring op de Nieuwe Maas

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie van de Motie van de leden Grinwis en Vedder over de beleidsregels voor extern salderen op korte termijn zodanig verbeteren dat eventueel aanwezige dier- en fosfaatrechten niet meer los verkocht worden (Kamerstuk 36410-A-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eerste beeld uitbreiding 30 km/u wegen in de gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Proces aanpak opvoeren elektrische fietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag schriftelijk overleg over Ontwerp-Voorhang Wijziging Kentekenreglement i.v.m. kentekening van bijzondere bromfietsen (Kamerstuk 29398-1081)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Invulling toezegging over de stand van zaken gesprekken sector over toegankelijkheid auto’s voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzamelbrief verkeershandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Kennisagenda 2024
  - Deze wordt bij de strategische procedurevergadering op (14 februari) vastgesteld. 
  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Recht op reparatie; verschenen maart 2023
  3) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  4) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
  5) Herziening Verordening Luchthavenslots (uitgesteld). 
  Overige onderwerpen:
  - Woningbouw en Mobiliteit (rapporteur: het lid Veltman (VVD)).
 42. 42

  Geplande commissieactiviteiten tot het meireces 2024

  07-02-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Spoorveiligheid (3u, 4m)
  08-02-2024 11.30 - 12.30 Technische briefing Circulaire economie door de commissiestaf
  08-02-2024 13.45 - 16.45 Commissiedebat Maritiem (3u, 4m)
  12-02-2024 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Kernenergiewet i.v.m. taak Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
  13-02-2024 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieden petitie 'Actielijst afvalpreventie' door de NVRD
  14-02-2024 10.15 - 11.15 Strategische procedurevergadering*
  14-02-2024 14.00 - 15.30 Technische briefing Circulair bouwen
  15-02-2024 09.15 - 10.45 Kennismaking bewindspersonen IenW met commissie (locatie: ministerie IenW)
  15-02-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  28-02-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  28-02-2024 13.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Circulair bouwen
  07-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor (4u, 5m)
  13-03-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  13-03-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Wadden (3u, 4m)
  14-03-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Circulair bouwen (3u, 4m)
  19-03-2024 16.30 - 19.30 Commissiedebat Milieuraad op 25 maart 2024 (3u, 4m)
  20-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (3u, 4m)
  21-03-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Externe veiligheid (3u, 4m)
  22-03-2024 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad*
  27-03-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  28-03-2024 15.00 - 18.00 Commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid* (3u, 4m)
  10-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  10-04-2024 13.00 - 18.00 Commissiedebat Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart) (5u, 6m)
  24-04-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid
 43. 43

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Vliegveiligheid (1 brief)
  Commissiedebat Nucleaire veiligheid (4 brieven)

  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  NB Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend, als een Kamerlid onverhoopt verhinderd is dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
 44. 44

  Ongeplande plenaire debatten

  5. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister IenW, staatssecretaris IenW)
  6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden (Hagen) (staatssecretaris IenW)
 45. 45

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging bevat meer dan technische wijzigingen, hierover is contact opgenomen met de staatssecretaris door de griffie plenair.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 36316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31/05/2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24/03/2023, 36331
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023). (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21/03/2023, 36323-(R2182)
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023). (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 20/12/2023).
  10. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  Het verslag is uitgebracht op 13/12/2023.
  11. Wet onbemande luchtvaart BES, ingediend op 16/10/2023, 36447
  Zie deze agenda. 
  12. Wijziging Kernenergiewet i.v.m. de aanpassing van de taak van de ANVS t.a.v. beleidsvoorbereiding en -evaluatie, ingediend op 16/01/2024, 36490
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12/02/2024.

  Besluit: De wetsvoorstellen onder 5, 7 en 8 worden aangemeld als hamerstukken. Dit wordt doorgegeven aan de griffie plenair.
 46. 46

  Brief ter voorbereiding op het commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data