Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 10 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Uitvoering van verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (Uitvoeringswet digitaledienstenverordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nazending adviezen bij Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het onderzoek 'De invloed van (technische) ontwikkelingen op het begrip persoonsgegevens'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de EU-rapporteurs AI en kwantum

 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 11 en 12 april 2024 (Kamerstuk 21501-33-1062) en het verslag Formele Telecomraad 5 december 2024 (Kamerstuk 21501-33-1055)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde Agenda informele Telecomraad 11 en 12 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium d.d. 13 maart 2024 (36471-32) inzake hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toelichting op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken

  Besluit: de minister van Justitie en Veiligheid zal niet deelnemen aan het commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity d.d. 11 april 2024. 
  Besluit: het commissiedebat Start uitvoering Digitale Travel Credential (DTC) wordt omgezet naar een schriftelijk overleg. De inbrengdatum wordt vastgesteld op 18 april 2024 om 14.00 uur. 

  Besluit: de commissie besluit de ontvangen brief van de staatssecretaris BZK d.d. 9 april jl. inzake 'Uitstel toezending reactie op verzoek van het lid Idsinga, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 januari 2024, over een lijst van alle algoritmen die mogelijkerwijs illegaal zijn' toe te voegen aan de agenda van het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek op 17 april 2024. Tevens besluit de commissie om de vaste commissie voor Financiën toe te voegen als volgcommissie voor het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek.
  Besluit: de commissie besluit het commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten te verplaatsen en deze kort na het meireces in te plannen.
  Besluit: de staatssecretaris BZK wordt uitgenodigd deel te nemen aan het commissiedebat Digitale infrastructuur en economie op 25 april 2024. Mocht de staatssecretaris BZK niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen dan wordt de minister EZK verzocht namens beide bewindspersonen te spreken. 


  do 11-04-2024 13.00 - 17.00 uur Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity.
  wo 17-04-2024 10.00 - 14.00 uur Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek.
  wo 17-04-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Fiche over mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI (Kamerstuk 22112-3908) en fiche verordening supercomputerinitiatief kunstmatige intelligentie (Kamerstuk 22112-3907).
  do 18-04-2024 10.00 - 13.00 uur Commissiedebat Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC).  
  do 18-04-2024 15.00 - 18.00 uur Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Digitale infrastructuur en economie. 
  ma 22-04-2024 10.00 - 16.00 uur Notaoverleg Digitalisering.  
  wo 24-04-2024 14.00 - 18.00 uur Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. 
  do 25-04-2024 13.00 - 16.00 uur Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie. 
  di 14-05-2024 16.30 - 18.30 uur Commissiedebat Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 21 mei 2024. 
  vr 17-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van EZK, JenV en BZK voor het jaar 2024 voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Feitelijke vragen over de Slotwetten 2023 van het ministerie EZK, JenV en BZK voor het zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Feitelijke vragen over de Jaarverslagen 2023 van het ministerie van EZK, JenV en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Feitelijke vragen aan de Regering over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  di 28-05-2024 17.00 - 18.00 uur Werkbezoek Kennismakingsgesprek met de commissie Digitalisering van de Eerste Kamer.  
  wo 19-06-2024 13.00 - 18.30 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2023 en Slotwetten EZK, JenV en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 

   
 15. 15

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken

  Commissiedebat Basisregistratie personen.
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie. 
  Commissiedebat Digitale inclusie.
  Commissiedebat Digitaliserende overheid.
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid.
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën.
  Rondetafelgesprek over de Verzamelwet gegevensbescherming (Kamerstuk 36264). De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. 
  Rondetafelgesprek over Digitale inclusie. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel
  Werkbezoek IT bij uitvoeringsorganisaties. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel
  Technische briefing (besloten) door de Algemene Rekenkamer voorafgaand aan het WGO Jaarverslagen en slotwetten 2023 (kan gepland worden op 12 juni a.s. Inventarisatie deelname loopt tot en met 11 april a.s.).

  Tweeminutendebatten
  Tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering (CD 21/3).
 16. 16

  Uitkomsten inventarisaties d.d. 3 en 4 april 2024 over rapporteurs Digitale Zaken behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023 en deelname aan de informele voorbereidingsgroep AI Kennisagenda 2024

  • Het lid Valize (PVV) heeft zich aangemeld als rapporteur Digitale Zaken voor de behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023. 
  • De leden Valize (PVV), Kathmann (GL-PvdA) en Rajkowski (VVD) hebben zich aangemeld voor de (informele) voorbereidingsgroep AI (Kennisagenda 2024).