Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 24 januari 2024

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering (i.e. 23 januari 2024) worden ingediend.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7); van het op 10 oktober 2018 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 2018, 201 en Trb. 2023, 54)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn) (Kamerstuk 36382)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verlenging benoeming Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opschaling algoritmetoezichthouder (Directie Coördinatie Algoritmes bij de AP)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief Digitalisering december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Leijten over de Kamer informeren over wetten, pilots en andere alternatieven die zijn ontstaan in de ministeriële commissie aanpak fraude (Kamerstuk 35772-27) (Kamerstuk 35772-39)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Handreiking, verduidelijking juridisch kader en beantwoording vragen - online onderzoek gemeenten in het kader van Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Start van IPCEI Cloud Infrastructure and Services (CIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Waarborgen t.b.v. privacy en informatiebeveiliging en aanbestedingsregels

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Interparlementaire Conferentie AI (28-29 januari Brussel)

 15. 15

  Prioriteringsexercitie Commissiewerkprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten einde van het 3e kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen DiZa in de periode van 14 december 2023 tot en met 18 januari 2024.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  36470-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota, 36470-XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota en 36 470-VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken

  Besluit: Ter informatie.

  do 18-01-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage Strategie Digitale Economie. 
  di 23-01-2024 17.00 - 18.00 uur Technische briefing Technisch briefing over Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit.
  do 25-01-2024 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoering van verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende Europese datagovernance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Uitvoeringswet datagovernanceverordening).
  di 30-01-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Inbreng schriftelijk overleg Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit (Kamerstuk 26643-1084).
  wo 07-02-2024 16.00 - 17.00 uur Gesprek Gesprek Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders.
  wo 14-02-2024 15.00 - 18.00 uur Commissiedebat Basisregistratie personen. 
  wo 03-04-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) 11 - 12 april 2024.
  di 14-05-2024 16.30 - 18.30 uur Commissiedebat Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 21 mei 2024. 

  Procedurevergaderingen
  wo 24-01-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 07-02-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering.
  wo 14-02-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Strategische procedurevergadering.
  wo 28-02-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 13-03-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 27-03-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 10-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 24-04-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 15-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 29-05-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 05-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 19-06-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
  wo 03-07-2024 11.00 - 12.00 uur Procedurevergadering Procedurevergadering. 
 22. 22

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: Zie ook de besluitvorming bij agendapunt 22. 


  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten.
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie.
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie.
  Commissiedebat Digitaliserende overheid.
  Commissiedebat Duurzaamheid en digitalisering.
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid.
  Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek.
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity.
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën.


  Rondetafelgesprek Duurzaamheid en Digitalisering (zie agendapunt 27). De leden Kathmann (GL-PvdA) en Sneller (D66) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. 
  Rondetafelgesprek Wet implementatie open data richtlijn (zie agendapunt 28). De leden Kathmann (GL-PvdA), Six Dijkstra (NSC) en Ergin (Denk) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.
  Rondetafelgesprek Digitale inclusie. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. 
  Werkbezoek IT bij uitvoeringsorganisaties. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel. 
 23. 23

  Verzoek van het lid Six Dijkstra (NSC) om een uitwerking op de volgende procedurevergadering van een nog te plannen commissiedebat over het thema 'AI' vanuit brede invalshoek.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rondetafelgesprek Duurzaamheid en Digitalisering

 25. 25

  Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet Implementatie Open Data richtlijn.