Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 maart 2024
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
 • U. Ellian (VVD)
 • M. Vondeling (PVV)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • J.J.M. Uitermark (NSC)
 • M. Tseggai (GroenLinks-PvdA)
 • M. Aardema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorhang Ontwerpbesluit grondslag verplicht elektronisch procederen in civiele zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorhang ontwerpbesluit wijziging Besluit beheer politie in verband met de inrichting van de Landelijke meldkamer samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in herziening van de regels voor niet tijdig beslissen op aanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 (Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Beleidsprioriteiten voor de bijzondere opsporingsdiensten tot en met 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op informatieverzoek van het lid Podt gedaan tijdens de voortzetting van het wetgevingsoverleg over het Begrotingsdeel asiel en migratie van 12 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  BIT-advies Beheer en Onderhoud Justid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de resterende tijd van het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van de leden Helder en Michon-Derkzen, gedaan tijdens het Tweeminutendebat Politie van 1 februari 2024, over opheldering over een symposium ‘Hoe verder met het drugsbeleid?’ georganiseerd door Law Enforcement Action Partnership Nederland op 30 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport ’Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen. Rapportage nulmeting 2022´

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besluit Woo-verzoek inzake overleg en aanwenden rechtsmiddelen interlandelijk geadopteerden tegen de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport ‘In- en doorstroom van online criminaliteit in de strafrechtketen'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Te hanteren punttarief rechtsbijstand en meelopen vergoedingen in begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - India

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitplaatsing vreemdelingen naar hotels

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen Wbvk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijzigingen beoordelingskader asielaanvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Terugbrengen aantal herhaalde aanvragen asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens het debat van 24 oktober 2023, over de veiligheidssituatie in Nederland n.a.v. de aanslag in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief Brandweerzorg Crisisbeheersing en ontwikkelingen in het Meldkamerdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over een overkoepelende limiet voor storten en verliezen bij onlinecasino's zonder mogelijkheid tot verhoging (Kamerstuk 36410-VI-60)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Advies inzake het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek om een feitelijke vragenronde te houden over de brief over maatregelen capaciteit DJI ( 24587-937)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Brievenlijst particulieren

 29. 29

  Brievenlijst organisaties