Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

6 maart 2024
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • M. Aardema (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • M. Tseggai (GroenLinks-PvdA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • A. Podt (D66)
 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Paulusma, Becker, Westerveld, Van Nispen en Kostic tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie (Wet strafbaarstelling conversiehandelingen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regeling Bibob-formulieren 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wenselijkheid zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven bij financieel-economische criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Veiligheidsmonitor 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken strafbaarstelling lijkschennis en wetgevingstraject

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Naar een nieuwe toekomst voor waarschuwing en alarmering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tussenbeslissing van de rechtbank Rotterdam van 21 december 2023 naar aanleiding van verzoekschriften tot beëindiging strafzaak die bij de rechtbank zijn ingediend door twee van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse vrouwelijke uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op het Inspectierapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het fatale steekincident in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief reclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Datalek PI Nieuwegein

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport zbo-evaluatie Landelijk Bureau InningOnderhoudsbijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkagenda verslavingspreventie kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Adviescommissie VOG politiegegevens 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport fundamentele heroriëntatie asielketen “Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actuele situatie asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Known Traveller Digital Identity (KTDI) documenten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Inrichting schaderegeling Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Actuele situatie Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezegging t.a.v. een tijdpad voor de uitwerking van de motie Diederik van het lid Diederik van Dijk c.s. over mogelijkheden verkennen om antisemitisme als weigerings- of intrekkingsgrond zwaarder mee te weg (Kamerstuk 36196-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarplan Rechtspraak 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Verordening politiesamenwerking inzake mensensmokkel en mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brievenlijst particulieren

 34. 34

  Brievenlijst organisaties