Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

24 januari 2024
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • G. Markuszower (PVV)
 • M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
 • M. Vondeling (PVV)
 • M. Aardema (PVV)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)
 • G. Chakor (GroenLinks-PvdA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering van rechtspersonen en de regels voor digitale oproeping voor de algemene vergadering (Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Kennismakingbijeenkomst ministerie van Justitie en Veiligheid op 18 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel inhoudelijke reactie analyse online aangejaagde ordeverstoringen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitleveringsverdrag Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning algoritmeregisters JenV

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Woo-deelbesluit 3 Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Woo-besluit inzake staatsaansprakelijkheid Rusland inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Heroverweging Planbureau voor de Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport naar de evaluatie van de Fraudehelpdesk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Halfjaarbrief aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage High Impact Crimes 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsinformatie OESO Anti-omkopingswerkgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport over zorgplicht en getuigenbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2023, over een standpunt in te nemen over de toepassing van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vijfde rapportage uitreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsnotitie evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken wets- en opsporingsontwikkeling DNA-onderzoek en uitkomst advies standaardafname celmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport Bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke invrijheidstelling door de procureur generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  WODC onderzoek ambtelijk-bestuurlijke integriteit in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wapens en Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanpak vitaal en weerbaarheidsanalyses

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vervolg gemeente Amsterdam op WODC onderzoek naar deeffectiviteit t.a.v. recidive Top600-aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Landelijk beeld jaarwisseling 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  RSJ-advies ''Vreemdelingen in Justitiële Jeugdinrichtingen''

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitkomsten onderzoek pensioenschade SBF

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  WODC-onderzoek langdurige detentie na drie ernstige geweldsmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsreactie op het WODC onderzoek naar uitsluiting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken verbetering langlopende letselschadezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Onderzoeksrapport Gestalkt. Gezien. Gehoord? Vervolgonderzoek op ‘De aanpak van de stalking door Bekir E. (2019)'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van het lid Van der Laan c.s. over een voorstel voor het versterken van de landelijke stichting Centrum Seksueel Geweld (Kamerstuk 36234-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsbrief kansspelen op afstand december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire (UHP KOT) mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Eerstelijns voorziening voor rechtshulp in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang aanpak versterking toegang tot het recht

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Evaluatie Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op een email over het functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Negende voortgangsrapportage wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang implementatie Beleidskompas

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-39)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Loggingsverplichting gegevensverwerking in het politie en justitiedomein

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer met het Besluit inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Samenwerking met Marokko en Egypte op het gebied van migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Kabinetsreactie evaluatie Adviesraad Migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Besluit- en vertrekmoratorium Palestijnse Gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Opvolging EHRM-uitspraak A.M.A. t. Nederland (nr. 23048/19)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) pilot

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Moties en toezeggingen op het dossier mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Onderwerpen met betrekking tot sekswerkbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzamelbrief opvang Oekraine

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Akkoord op hoofdlijnen over het EU Asiel- en Migratiepact

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Geannoteerde Agenda JBZ Raad 25 26 januari

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verslag van de JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Prioriteringsexercitie Commissiewerkprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten einde van het 3e kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Conceptbrief aan minister van Justitie en Veiligheid n.a.v. evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Openbaarmaking van het verslag van de Handreiking wetgevingskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Aanbieding rapport 'Herstel bieden: een vak apart' van Nationale ombudsman

 72. 72

  Uitnodiging voor de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Onderwerpen rapporteurschap begroting Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Brievenlijst particulieren

 75. 75

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 76. 76

  Verzoek rappel motie van het lid Brekelmans over onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om op grond van nationale veiligheid beperkingen op te leggen aan de verlening van erkend referentstatus (35207, nr. 69).

  Te behandelen:

  Loading data