E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) voor reactie rapport 'Natuur anno 2023, vallen of opstaan' voor 24 mei 12.00 uur

De vergadering is geweest

22 mei 2023
16:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: maandag 22 mei 2023 16:18
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) voor reactie rapport 'Natuur anno 2023, vallen of opstaan' voor 24 mei 12.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de VVD, SGP en FvD hebben met het voorstel ingestemd
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Hiermee bestaat er géén meerderheid* voor onderstaande voorstel om de minister voor Natuur en Stikstof om een reactie te vragen op het rapport ‘Natuur anno 2023, vallen of opstaan’ van de stichting Samenleving Landbouw en Natuur.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.


---
Van:
Commissie LNV
Verzonden: maandag 22 mei 2023 10:20
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) voor reactie rapport 'Natuur anno 2023, vallen of opstaan' voor 24 mei 12.00 uur - reactietermijn 22/5 16.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het lid Van der Plas (BBB) stelt voor om de minister van Natuur en Stikstof om een reactie te vragen op het rapport ‘Natuur anno 2023, vallen of opstaan’ van de stichting Samenleving Landbouw en Natuur, te ontvangen uiterlijk woensdag 24 mei 2023 om 12.00 uur opdat de reactie bij het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 30 mei kan worden betrokken.
 
Ik verzoek u om uiterlijk vandaag (22 mei 2023) om 16.00 uur, middels een allen-beantwoorden op deze e-mail, te laten weten of u dit voorstel steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Annemiek Holtjer
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

----
Van:
Plas, C.A.M. van der (Caroline) <c.vdplas@tweedekamer.nl>
Verzonden: zaterdag 20 mei 2023 11:07
Aan: Commissie LNV <cie.LNV@tweedekamer.nl>
Onderwerp: FW: [CONTR_DKIM]Valt de natuur om?
 
Hoi,
 
Graag zou ik een emailprocedure willen starten met de vraag om een reactie van de minister voor Natuur en Stikstof op bijgaand rapport.
 
Hartelijke groeten,
Caroline van der Plas
Tweede Kamerlid
BBB (BoerBurgerBeweging)
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
T +31 (0)70-318 33 40
E: c.vdplas@tweedekamer.nl |
I: www.tweedekamer.nl | www.boerburgerbeweging.nl |
LET OP: Afspraken kunnen (op het laatste moment) worden afgezegd indien er andere dringende Kamerverplichtingen tussenkomen!
Volg BBB ook op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn

 
Van: samenlevinglandbouwnatuur <info@samenlevinglandbouwnatuur.nl>
Verzonden: vrijdag 19 mei 2023 10:40
Onderwerp: [CONTR_DKIM]Valt de natuur om?
 

--- LET OP: We hebben de afzender van dit bericht niet kunnen verifieren ---
Geachte lezer,
 
Bijgaand vindt u het rapport “Natuur anno 2023: vallen of opstaan”, dat wij aan overheid, politiek en belangenorganisaties aanbieden.
Het rapport is opgesteld door onze stichting Samenleving, Landbouw en Natuur en is het resultaat van grondig onderzoek. Het rapport concludeert dat de natuur de afgelopen decennia met een krachtig herstel bezig is. Bovendien is de stikstofemissie door eerdere wetgeving al dusdanig gereduceerd dat stikstof als drukfactor op de natuur op dit moment tot het minimum is gereduceerd. Andere factoren, zoals verdroging hebben die rol overgenomen.
We hebben deze resultaten, die haaks staan op de motivatie van het huidige stikstofbeleid, verkregen met gegevens van de soortenorganisaties Floron, SOVON, de Vlinderstichting, Ravon, BLWG, NMW en de Zoogdierenvereniging. Een aantal medewerkers van deze organisaties zijn ons van dienst geweest door ons inhoudelijk te adviseren.
Daarnaast hebben wij bij ons werk gebruik gemaakt van rapportages en persoonlijke adviezen van medewerkers van openbare onderzoeksinstellingen (zoals CBS, CLO, WUR en PBL), van overheidsorganisaties (Provincies, Waterschappen, BIJ12, MinLNV, Helpdesk Natura2000) en van vele anderen. Conceptversies zijn voorgelegd aan vooraanstaande ecologen. Hun opmerkingen zijn in dit rapport meegenomen. Helaas heeft een deel van hen, ondanks hun inhoudelijke instemming, te kennen gegeven anoniem te willen blijven. Uiteraard eerbiedigen wij hun verzoek.
Wij nodigen u uit de inhoud van dit rapport tot u te nemen in de hoop dat dit rapport u in uw werk behulpzaam zal zijn en dat u onze aanbevelingen ter harte zult nemen. Het zal van u moed vragen om van de huidige beleidslijn af te wijken. Samenleving, Landbouw én Natuur zullen u echter dankbaar zijn!
Het volledige rapport kunt u ook vinden op de website van de Stichting Samenleving Landbouw en Natuur. http://www.samenlevinglandbouwnatuur.nl/  
Of direct:  hier 
Mailen kan ook: info@samenlevinglandbouwnatuur.nl
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens Stichting Samenleving Landbouw en Natuur.
 
Bijlage: het rapport  "vallen of opstaan"

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) voor reactie rapport 'Natuur anno 2023, vallen of opstaan' voor 24 mei 12.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data