E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) voor brief met een nadere toelichting landbouwakkoord voor 23 mei 12.00 uur

De vergadering is geweest

22 mei 2023
15:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: maandag 22 mei 2023 10:06
Aan: Commissie LNV
Onderwerp:  [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) voor brief met een nadere toelichting landbouwakkoord voor 23 mei 12.00 uur - reactietermijn 22/05 om 15.00 uur
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het lid Bromet (GroenLinks) stelt voor om de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een nadere toelichting te vragen met betrekking tot de voortgang van het landbouwakkoord gezien het feit dat de brief van 18 mei jongstleden over de Appreciatie Landbouwakkoord door kennisinstituten onvoldoende specifiek was, te ontvangen uiterlijk dinsdag 23 mei 2023 om 12.00 uur.
 
Haar voorstel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in wat precies de opdracht is aan PBL, LBI en de WUR. Het verzoek is om deze, met de onderliggende stukken naar de Kamer te zenden.
 
Ik verzoek u om uiterlijk vandaag (22 mei 2023) om 15.00 uur, middels een allen-beantwoorden op deze e-mail, te laten weten of u dit voorstel steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Annemiek Holtjer
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) voor brief met een nadere toelichting landbouwakkoord voor 23 mei 12.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data