Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 25 oktober 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  36357-10 Derde nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36444 Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  36279 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  36388 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van covid-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  29214 Spoedverzoek verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020-2023 (KiPZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  BNC-fiche: Speelgoedverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg BNC-fiche: Herziening verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)(Kamerstuk 22112-3626)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek naar regio-indelingen in zorg en welzijn (Kamerstuk 31765-794)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake controversieel verklaarde VWS-stukken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Advies RIVM over de Wet publieke gezondheid (Wpg)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over PALLAS: schriftelijke in kennisstelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (Kamerstuk 33626-21)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Kwaliteit en toegankelijkheid van hoogcomplexe medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over samenwerking en mededinging in de zorg (Kamerstuk 31765-790)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over het bericht in de NRC ‘Zonder hun toestemming worden de medische dossiers van miljoenen Nederlanders gekopieerd en ‘ergens’ opgeslagen’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie evaluatie ZonMw 2016-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezending van de interne analyses van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over het onderwerp kapitaallasten met een uitsplitsing naar de curatieve en de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Integriteitscentrum sport

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz) (Kamerstuk 25424-673)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken juridische opvolging onderzoek inkoop PBM

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport Onderzoek Iv3 Jeugd & Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorieën van personen en horecabedrijven (Kamerstuk 27565-187)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken over het bericht dat het tekort aan ic-capaciteit (bedden en bemensing) ten opzichte van de door VWS gewenste crisissterkte

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (Kamerstuk 29689-1189)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid"

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat gehandicaptenbeleid van 5 oktober, over het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang aanbevelingen ‘Schaduwdansen’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op doorgeleiden vragen, gesteld tijdens het CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg op 27 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' (Kamerstuk 36343-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 20 oktober 2023)

  Besluit:  Ter informatie.

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 
  • Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  • Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.
  • Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  • Kamerstuk 36357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 september 2023. 

  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. 
   • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  • Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
  • Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023. De ministers van VWS& J&V hebben per brief d.d. 15 september 2023 laten weten voornemens te zijn de Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel toe te sturen om voor het stadsdeel een gedifferentieerde start mogelijk te maken. Deze nota van wijziging is inmiddels ingediend (zie agendapunt 5).
 35. 35

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 20 oktober 2023)

  Besluit:  Ter informatie.
   
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410  - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36 295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 36 288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 34 961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  2. Kamerstuk 36 380  - Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten). Op 15 september 2023 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 35 754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). Op 20 september 2023 is het verslag uitgebracht.
  4. Kamerstuk 36 388 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19. Op 4 oktober 2023 is het verslag uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36 403  - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Op 5 oktober 2023 is de inbreng t.bv. het verslag ingediend. 
 36. 36

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 20 oktober 2023)

  Besluit:  Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum vastgesteld: 
  1. 36410-XVI - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024. Inbrengdatum verslag feitelijke vragen vastgesteld op 13 december 2023.
 37. 37

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 20 oktober 2023)

  Besluit:  Ter informatie.

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).
  2. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  3. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  4. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
  7. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  8. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  9. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  10. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  11. Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  12. Dertigledendebat over over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  13. Dertigledendebat over het handelen van toezichthouder NZa met betrekking tot de zorgplicht van zorgverzekeraars (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 juni 2023). 
  14. Dertigledendebat over vrees voor ontslagen in de ouderenzorg door financiële tekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 13 juni 2023).
 38. 38

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

      15.  Dertigledendebat over het bericht dat zorgkantoren de toegang tot verpleeghuizen gaan beperken tot zware patiënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van            20 juni 2023).
  1. Dertigledendebat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  2. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  3. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  4. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de ova-ruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat de wachtlijsten in de zorg chronisch hoog dreigen te blijven door personeelstekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  6. Dertigledendebat over zorgorganisaties die naar de rechter stappen vanwege ontoereikende tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  7. Dertigledendebat over het stilvallen van de bouw van ouderenwoningen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  8. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten niet terecht kunnen in een hospice omdat de verzekeraar er geen contract mee sloot (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein familieleden van patiënten wil inzetten voor zorgtaken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  10. Dertigledendebat over het bericht dat het Alrijne Ziekenhuis een operatiestop inlast omdat het zorgbudget op is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat 21% van de Nederlanders noodzakelijke zorg mijdt vanwege de hoge kosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  12. Dertigledendebat over de ontoegankelijkheid van commerciële huisartsenpraktijken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  13. Dertigledendebat over de toename van agressie in apotheken wegens aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  14. Dertigledendebat over de groei van de uitstroom van medewerkers in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
 39. 39

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

       30. Dertigledendebat over het gebrek aan thuiszorg door bezuinigingen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 september 2023).
  2. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 26 september 2023). 
  3. Debat over regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober jl.)
  4. Dertigledendebat over de Stand van de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit die groeiende gezondheidsverschillen constateert (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober jl.)
  5. Dertigledendebat over druk op de huisartsenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober jl.)
 40. 40

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:  Ter informatie.


  A. Nog in te plannen:
  1. Tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-772)
  2. Tweeminutendebat Medische ethiek / orgaandonatie (CD 28/6)
  3. Tweeminutendebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (CD 4/10)
  4. Tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (CD 5/10)
  5. Tweeminutendebat Zwangerschap en geboorte (CD 10/10)
  6. Tweeminutendebat Integraal Zorgakkoord (11/10)
  7. Tweeminutendebat Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector (CD 18/10)
  8. Tweeminutendebat Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorieën van personen en horecabedrijven (Kamerstuk 27565-188)

   
 41. 41

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:  De commissie besluit de commissiedebatten 2 tot en met 4 na het kerstreces opnieuw in te plannen.

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Ziekenhuiszorg (wo 25 oktober 2023, 14.00 - 18.00 uur) (minister VWS).
  2. CD Discriminatie in de zorg (do 7 december 2023, 10.00 - 14.15 uur) (minister LZS).
  3. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (wo 13 december 2023, 10.00 - 15.00 uur) (minister VWS).
  4. CD Maatschappelijk domein (do 14 december 2023, 10.00 - 14.00 uur) (staatssecretaris VWS).
 42. 42

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluitl:  Ter informatie.
  1. Commissiedebat Acute Zorg (1 geagendeerde brief d.d. 16 juni 2023)
  2. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (7 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  3. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (1 geagendeerde brief d.d. 26 juni 2023)
  4. Commissiedebat GGZ / Suïcidepreventie (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 mei 2023).
  5. Commissiedebat Kwaliteitszorg (8 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  6. Commissiedebat Kindermishandeling (blok I) en aansluitend Huiselijk geweld/geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) (9 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 21 juni 2021).
  7. Commissiedebat Langdurige Zorg (43 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022).
  8. Commissiedebat Medische Kindzorg (nog geen geagendeerde brieven)
  9. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (7 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  10. Commissiedebat Medische ethiek / orgaandonatie (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 30 mei 2023)
  11. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid (14 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 17 mei 2023)
  12. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 4 juli 2023)
  13. Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021)
  14. Commissiedebat Medische preventie (12 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 31 maart 2023)
  15. Commissiedebat Mondkapjesdeal (12 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022)
  16. Commissiedebat Voedselveiligheid (17 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  17. Commissiedebat Wijkverpleging (nog geen geagendeerde brieven)
  18. Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel (4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 juni 2023)
   
  1. WGO Leefstijlpreventie 
  2. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd 
  3. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen 
 43. 43

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit:  Ter informatie.

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 44. 44

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 45. 45

  Overzicht procedurevergaderingen na het verkiezingsreces

  Besluit: Ter informatie
  • Procedurevergadering in december: nader te bepalen.

  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
  • Procedurevergadering     17 januari 2024, 10.15 - 11.30 uur
  • Procedurevergadering     31 januari 2024, 10.15 - 11.30 uur 
  • Procedurevergadering     14 februari 2024, 10.15 - 11.30 uur 
       
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024     
  • Procedurevergadering   28 februari 2024, 10.15 - 11.30 uur 
  • Procedurevergadering   13 maart 2024, 10.15 - 11.30 uur 
  • Procedurevergadering   27 maart 2024, 10.15 - 11.30 uur
  • Procedurevergadering   10 april 2024, 10.15 - 11.30 uur 
  • Procedurevergadering   24 april 2024, 10.15 - 11.30 uur 
       
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • Procedurevergadering   15 mei 2024, 10.15 - 11.30 uur 
  • Procedurevergadering   29 mei 2024, 10.15 - 11.30 uur 
  • Procedurevergadering   12 juni 2024, 10.15 - 11.30 uur 
  • Procedurevergadering   26 juni 2024, 10.15 - 11.30 uur 
  • Procedurevergadering   03 juli 2024,  10.15 - 11.30 uur 
 46. 46

  Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag schriftelijk overleg over de voorhangprocedure herziene Subsidieregeling BOSA en overvraging subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties in 2023 (Kamerstuk 30234-380)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende uitvoering van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)(Kamerstuk 35515-27)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Reactie op de vragen die zijn gesteld in het commissiedebat betreffende “Rapport ‘Schaduwdansen’ over grensoverschrijdend gedrag in de danssector” op 18 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data