Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

11 oktober 2023
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • W. Paulusma (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • T.J. Bushoff (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 11 oktober 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Suppletoire begroting Prinsjesdag VWS 2023 (36435-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhangprocedure herziene Subsidieregeling BOSA en overvraging subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties in 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit houdende uitvoering van de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Besluit bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijk overleg Formele EU-Gezondheidsraad (30 november)

  Besluit: De commissie stemt ermee in het schriftelijk overleg Formele EU-Gezondheidsraad te plannen op 20 november 2023 om 14.00 uur.   
  • In de vorige procedurevergadering heeft uw commissie besloten het commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg.
  • De geannoteerde agenda wordt naar verwachting rond 13 november 2023 naar de Kamer gestuurd.
  • De minister zal worden gevraagd de  antwoorden op de vragen uiterlijk maandag 27 november a.s. aan te leveren. 
 8. 8

  BNC-Fiche: Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Waarborgen in de European Health Data Space

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Rondetafelbijeenkomst over wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidswijziging voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bestendigen PrEP-zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage 'Tijdkritische aandoeningen'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over Capaciteitsplan 2024-2027 (Kamerstuk 29282-521)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitor stapeling eigen bijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nieuwbouw BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbod eiwitvaccins COVID-19 vaccinatieronde najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Monitors van de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer N. aan College voor de Rechten van de Mens en NVvP m.b.t. misstanden bij ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Definitieve kaderbrief Wlz 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervolg op het plan “Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel” (Ons voetbal is van iedereen)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeken kosten en baten PGB2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op monitorrapportage Rechtsbescherming van mensen met een beperking' van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie onderzoek ‘Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen van de Nationaal Rapporteur Verslaving

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie op het Gezondheidsraadadvies ‘vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken’ en reactie op verzoek commissie over de vaccinatiegraad in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoeken Trimbos-instituut over e-sigaretten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezegging over het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Invoeringstoets op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Openbaarmaking beslisnota’s kabinetsreactie evaluatie fiscale aftrek specifieke zorgkosten (Kamerstuk 36410-XVI-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Eén jaar Integraal Zorgakkoord (IZA)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Conceptstatuten privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’ (PALLAS-project)(Kamerstuk 33626-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over welke ouderenzorg voor welk bedrag wordt gekort

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanscherping beleid persoonlijke gezondheidsomgevingen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Dhr. M. inzake het rapport ‘Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking oversterfte’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over adviezen en factsheets inzake het gebruik van data voor onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over informatie rondom oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  DPIA levering COVID-19-vaccinatiedata (CIMS) door RIVM aan het CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brief van de vaste commissie van voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over openbaarmaking van de brief van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het gebruik van data voor onderzoek naar de oorzaken van oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Hoofdlijnen slimmere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Dag van de Publieke Dienstverlening 2023 en 2024

 45. 45

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 22 september 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 
  • Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  • Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.
  • Kamerstuk 36334 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  • Kamerstuk 36 357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 september 2023. 
  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. 
   • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  • Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
  • Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023. De ministers van VWS& J&V hebben per brief d.d. 15 september 2023 laten weten voornemens te zijn de Kamer een nota van wijziging bij het wetsvoorstel toe te sturen om voor het stadsdeel een gedifferentieerde start mogelijk te maken.
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 22 september 2023)

  Besluit:  Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 34961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  2. Kamerstuk 36380 - Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten). Op 15 september 2023 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). Op 20 september 2023 is het verslag uitgebracht.
  4. Kamerstuk 36388Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19. Op 4 oktober 2023 is het verslag uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36403Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Op 5 oktober 2023 is de inbreng t.bv. het verslag ingediend. 
 47. 47

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 22 september 2023)

  Besluit:  Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum nog niet vastgesteld: 
  1. 36410-XVI - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024.
 48. 48

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 22 september 2023)

  Besluit:  Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).
  2. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  3. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  4. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
  7. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  8. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  9. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  10. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  11. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  12. Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
  13. Dertigledendebat over over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  14. Dertigledendebat over het handelen van toezichthouder NZa met betrekking tot de zorgplicht van zorgverzekeraars (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 juni 2023). 
  15. Dertigledendebat over vrees voor ontslagen in de ouderenzorg door financiële tekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 13 juni 2023).
 49. 49

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het bericht dat zorgkantoren de toegang tot verpleeghuizen gaan beperken tot zware patiënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  2. Dertigledendebat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  4. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  5. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de ova-ruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  6. Dertigledendebat over het bericht dat de wachtlijsten in de zorg chronisch hoog dreigen te blijven door personeelstekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  7. Dertigledendebat over zorgorganisaties die naar de rechter stappen vanwege ontoereikende tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  8. Dertigledendebat over het stilvallen van de bouw van ouderenwoningen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  9. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten niet terecht kunnen in een hospice omdat de verzekeraar er geen contract mee sloot (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  10. Dertigledendebat over het bericht dat het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein familieleden van patiënten wil inzetten voor zorgtaken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat het Alrijne Ziekenhuis een operatiestop inlast omdat het zorgbudget op is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  12. Dertigledendebat over het bericht dat 21% van de Nederlanders noodzakelijke zorg mijdt vanwege de hoge kosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  13. Dertigledendebat over de ontoegankelijkheid van commerciële huisartsenpraktijken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  14. Dertigledendebat over de toename van agressie in apotheken wegens aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  15. Dertigledendebat over de groei van de uitstroom van medewerkers in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
 50. 50

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het gebrek aan thuiszorg door bezuinigingen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  2. Dertigledendebat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 september 2023).
  3. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 26 september 2023). 
 51. 51

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:  Ter informatie.

  A. Nog in te plannen:
  1. Tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-772)
  2. Tweeminutendebat Medische ethiek / orgaandonatie (CD 28/6)
  3. Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD 27/9)
  4. Tweeminutendebat Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (CD 4/10)
  5. Tweeminutendebat Digitale ontwikkelingen in de zorg (CD 5/10)
  6. Tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid (CD 5/10)

  B. Ter informatie: 
  1. Tweeminutendebat Uitspraak Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en voornemen tot verlaging tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (29 689, nr. 1192). De commissie is in afwachting van het tweede nader verslag.  
 52. 52

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:  Ter informatie. 

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Zwangerschap en geboorte (10 oktober 2023, 17.00 - 21.00 uur) (minister VWS en staatssecretaris VWS).
  2. CD Integraal Zorgakkoord (wo 11 oktober 2023, 13.00 - 18.15 uur) (minister VWS, minister LZS en staatssecretaris VWS).
  3. CD Rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector (wo 18 oktober 2023, 13.00 - 17.00 uur) (minister LZS, staatssecretaris OCW).
  4. CD Ziekenhuiszorg (wo 25 oktober 2023, 14.00 - 18.00 uur) (minister VWS).
  5. CD Discriminatie in de zorg (do 7 december 2023, 10.00 - 14.15 uur) (minister LZS).
  6. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (wo 13 december 2023, 10.00 - 15.00 uur) (minister VWS).
  7. CD Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen (do 14 december 2023, 10.00 - 14.00 uur) (staatssecretaris VWS).
 53. 53

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit:  Ter informatie. 
  1. Commissiedebat Acute Zorg (1 geagendeerde brief d.d. 16 juni 2023)
  2. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (7 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  3. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (1 geagendeerde brief d.d. 26 juni 2023)
  4. Commissiedebat GGZ / Suïcidepreventie (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 mei 2023).
  5. Commissiedebat Kwaliteitszorg (8 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  6. Commissiedebat Kindermishandeling (blok I) en aansluitend Huiselijk geweld/geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) (9 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 21 juni 2021).
  7. Commissiedebat Langdurige Zorg (43 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022).
  8. Commissiedebat Medische Kindzorg (nog geen geagendeerde brieven)
  9. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (7 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  10. Commissiedebat Medische ethiek / orgaandonatie (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 30 mei 2023)
  11. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid (14 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 17 mei 2023)
  12. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 4 juli 2023)
  13. Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (1 geagendeerde brief d.d. 21 juni 2021)
  14. Commissiedebat Medische preventie (12 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 31 maart 2023)
  15. Commissiedebat Mondkapjesdeal (12 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 april 2022)
  16. Commissiedebat Voedselveiligheid (17 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  17. Commissiedebat Wijkverpleging (nog geen geagendeerde brieven)
  18. Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel (4 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 juni 2023)
   
  1. WGO Leefstijlpreventie 
  2. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd 
  3. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen 
 54. 54

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit:  Ter informatie. 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 55. 55

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit:  Ter informatie. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.