Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

27 september 2023
15:00 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • J.P. Dijk (SP)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 28 september 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VWS-monitor september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Paternotte en Hermans tot wijziging van de Embryowet en de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband met het mogelijk maken van preïmplantatie genetische test op dragerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Paternotte en Hermans tot wijziging van de Embryowet in verband met de afschaffing van het tijdelijk verbod op het doen ontstaan van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  PALLAS: schriftelijke in kennis stelling van het voornemen tot oprichting privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang zakelijke inhoud aanwijzing aan de NZa ten aanzien van de coalitieakkoordmaatregelen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en meerjarig contracteren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Besluitvorming over het commissiedebat Formele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 november

  Besluit: Het commissiedebat Formele EU-Gezondheidsraad wordt omgezet in een schriftelijk overleg. Dit betekent dat het schriftelijk overleg wordt gepland op een nader te bepalen moment in het verkiezingsreces.
  • In de procedurevergadering VWS d.d. 13 september heeft de commissie gesproken over het mogelijk verzetten van genoemd commissiedebat (nu gepland op 23 november in het verkiezingsreces) naar een datum nog voor het verkiezingsreces, dan wel het om te zetten in een schriftelijk overleg. Dit afhankelijk van de tijdige beschikbaarheid van stukken.
  • De laatste vergaderdag voor het reces is 26 oktober. Dit is vijf weken voor de Formele Gezondheidsraad op 30 november. Het ministerie van VWS heeft te kennen gegeven dat er dan nog geen (geannoteerde) agenda beschikbaar is. Het ligt in de lijn der verwachting dat de agenda niet eerder dan in de tweede week van november beschikbaar is.
 11. 11

  A. Over onderstaande stukken heeft de commissie reeds in haar procedurevergadering van 13 september 2023 het voorstel aan de Kamer gedaan om deze niet controversieel te verklaren.

 12. 12

  Verslag informele EU Gezondheidsraad van 28 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 27-28 juli 2023 (Kamerstuk 21501-31-719)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  BNC-Fiche: Mededeling alomvattende aanpak mentale gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  B. Onderstaande stukken hebben als eerste voorstel 'ter bespreking' (te besluiten of deze stukken controversieel of niet controversieel worden verklaard) en daarnaast een behandelvoorstel voor het geval de stukken niet controversieel worden verklaard.

 16. 16

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten einde van het 2e kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Werkprogramma 2024 van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen in het najaar van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag 2022 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) (Kamerstuk 32647-99)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Definitieve besluitvorming risicoverevening 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tijdlijnen coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Startdatum aanloopfase Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2024 t/m 2026

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) over de bouwambities, met hierin een toelichting op de gevolgen voor de langdurige zorg (Kamerstuk 32847-1047)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Reactie op petitie “Geef de ouderenzorg zuurstof – draai de kortingen terug” en reactie op verzoek om een brief over de wijze waarop de minister van plan is om te gaan met de controversieelverklaring van de (meerjarige) Kaderbrieven Wlz en het IBO ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Werkprogramma Nederlandse Sportraad 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Data protection impact assessment (DPIA) gegevensverwerking Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over enkele rapporten en handhavingsresultaten over tabaksontmoediging (Kamerstuk 32011-101)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo – verantwoordingsjaar 2022 (Kamerstuk 29538-349)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsbrief Wmo 2015 (Kamerstuk 29538-350)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Opbrengst actieagenda schadelijke praktijken en vervolginzet alsmede een beleidsreactie naar aanleiding van de resolutie omtrent huwelijkse gevangenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang wetsvoorstel Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie op de petitie 'Stop 5G' door Stichting EHS en SOS Straling op 20 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 22 september 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  • Kamerstuk 36159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 maart 2023. 
  • Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  • Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023.
  • Kamerstuk 36334 Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  • Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  • Kamerstuk 36 357 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 september 2023. 
  B. Ter informatie: 
  • Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. 
   • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  • Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. De Kamer is in afwachting van tweede nota van wijziging.
 37. 37

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 22 september 2023)

  Besluit:  Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. 
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht.
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. 
  1. Kamerstuk 34961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  2. Kamerstuk 36380 - Wijziging van diverse wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten). Op 15 september 2023 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). Op 20 september 2023 is het verslag uitgebracht.
 38. 38

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 22 september 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  A. Inbrengdatum reeds vastgesteld: 
  1. Kamerstuk 36388 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het afschalen van de A-status van COVID-19 (4 oktober 2023 te 14.00 uur).
  2. Kamerstuk 36403 - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten (5 oktober 2023 te 14.00 uur).
 39. 39

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 22 september 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Voorzien voor komende week: 
  1. Debat over de toekomst van de ouderenzorg (voortzetting). Voorzien op donderdag 28 september 2023 vanaf 14.10 uur. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  2. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  3. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  4. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023 en nogmaals tijdens de RvW van 16 mei 2023).
  5. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  6. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  7. Dertigledendebat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten vanwege onrendabele tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  8. Dertigledendebat over het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’ (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 maart 2023).
  9. Dertigledendebat over een bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 maart 2023).
  10. Dertigledendebat over het bericht dat thuis sterven voor terminaal zieke patiënten steeds moeilijker wordt (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 maart 2023.
  11. Debat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 28 maart 2023).
  12. Dertigledendebat over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake het verstrekken van informatie over de besluitvorming rondom de coronapandemie door het ministerie van VWS (aangevraagd door het lid Azarkan tijdens de RvW van 11 april 2023).
  13. Dertigledendebat over het definitieve besluit inzake de concentratie van kinderhartinterventies (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  14. Debat over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg (aangevraagd door het lid Tielen tijdens de RvW van 18 april 2023). 
  15. Dertigledendebat over onduidelijkheid over de realisatie van verpleegzorgplekken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 16 mei 2023). 
 40. 40

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Debat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  2. Dertigledendebat over over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW van 23 mei 2023).
  3. Dertigledendebat over het handelen van toezichthouder NZa met betrekking tot de zorgplicht van zorgverzekeraars (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 juni 2023). 
  4. Dertigledendebat over vrees voor ontslagen in de ouderenzorg door financiële tekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 13 juni 2023).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat zorgkantoren de toegang tot verpleeghuizen gaan beperken tot zware patiënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  6. Dertigledendebat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 juni 2023).
  7. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  8. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  9. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de ova-ruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  10. Dertigledendebat over het bericht dat de wachtlijsten in de zorg chronisch hoog dreigen te blijven door personeelstekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  11. Dertigledendebat over zorgorganisaties die naar de rechter stappen vanwege ontoereikende tarieven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  12. Dertigledendebat over het stilvallen van de bouw van ouderenwoningen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  13. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten niet terecht kunnen in een hospice omdat de verzekeraar er geen contract mee sloot (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  14. Dertigledendebat over het bericht dat het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein familieleden van patiënten wil inzetten voor zorgtaken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  15. Dertigledendebat over het bericht dat het Alrijne Ziekenhuis een operatiestop inlast omdat het zorgbudget op is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
 41. 41

  Vervolg - overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

  1. Dertigledendebat over het bericht dat 21% van de Nederlanders noodzakelijke zorg mijdt vanwege de hoge kosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  2. Dertigledendebat over de ontoegankelijkheid van commerciële huisartsenpraktijken (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  3. Dertigledendebat over de toename van agressie in apotheken wegens aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  4. Dertigledendebat over de groei van de uitstroom van medewerkers in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  5. Dertigledendebat over het gebrek aan thuiszorg door bezuinigingen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 september 2023).
  6. Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom (aangevraagd door het lid Drost tijdens de RvW van 12 september 2023).
  7. Dertigledendebat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 september 2023).
 42. 42

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.

  A. Gepland:
  1. Tweeminutendebat Versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang van de regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie (29 214, nr. 97). Voorzien op donderdag 28 september 2023 vanaf 13.30 uur. 
  2. Tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet (31839-971). Voorzien op donderdag 28 september 2023 vanaf 13.50 uur.

  B. Nog in te plannen:
  1. Tweeminutendebat Definitieve besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-772).
  2. Tweeminutendebat Medische ethiek / orgaandonatie (CD 28/6).
  3. Tweeminutendebat Uitspraak Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en voornemen tot verlaging tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders (29 689, nr. 1192). De commissie is in afwachting van het tweede nader verslag.  
 43. 43

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit:
  1. De commissie stemt in met het in concept ingeplande commissiedebat Gehandicaptenzorg op 5 oktober 2023.
  2. De commissie besluit het commissiedebat over het rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector nog voor het verkiezingsreces in te plannen. Daarnaast zal worden gepoogd om zowel het commissiedebat Zwangerschap en Geboorte als het commissiedebat Ziekenhuiszorg nog voor het verkiezingsreces in te plannen. 
  3. De reeds na het verkiezingsreces ingeplande commissiedebatten (onder C) blijven vooralsnog gehandhaafd. 

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 27 september 2023, 10.00 tot 14.15 uur).
  2. CD Goed bestuur en toezicht binnen de zorg (wo 4 oktober 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  3. CD Digitale ontwikkelingen in de zorg (do 5 oktober 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  4. CD Integraal Zorgakkoord (wo 11 oktober 2023, 13.00 - 18.15 uur).
  5. CGehandicaptenbeleid (do 5 oktober 2023, 18.00 - 22.00 uur).

  B. Nog in te plannen:
  1. CD Rapport over grensoverschrijdend gedrag in de danssector 
  2. CD Ziekenhuiszorg
  3. CD Zwangerschap en geboorte 

  C. Ingeplande commissiedebatten na het verkiezingsreces: 
  1. CD Discriminatie in de zorg (do 7 december 2023, 10.00 - 14.15 uur).
  2. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (wo 13 december 2023, 10.00 - 15.00 uur).
  3. CD Maatschappelijke opvang/ beschermd wonen (do 14 december 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  D. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Kindermishandeling (blok I) en aansluitend het CD Huiselijk geweld/geweld in afhankelijkheidsrelaties (blok II) 
  2. CD Langdurige zorg 
  3. CD GGZ / Suïcidepreventie 
  4. CD Mondkapjesdeal
  5. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst"
  1. WGO Leefstijlpreventie 
  2. WGO Begrotingsonderdeel Jeugd 
  3. WGO Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen 
 44. 44

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Commissiedebat Acute Zorg (1 geagendeerde brief d.d. 16 juni 2023)
  2. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS (7 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 28 november 2022)
  3. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg (1 geagendeerde brief d.d. 26 juni 2023)
  4. Commissiedebat Kwaliteitszorg (8 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 24 juni 2022)
  5. Commissiedebat Medische Kindzorg (nog geen geagendeerde brieven)
  6. Commissiedebat Medisch Zorglandschap (7 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 augustus 2022)
  7. Commissiedebat Medische ethiek / orgaandonatie (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 30 mei 2023)
  8. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / pandemische paraatheid (13 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 17 mei 2023)
  9. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen (2 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 4 juli 2023)
  10. Commissiedebat Medische preventie (11 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 31 maart 2023)
  11. Commissiedebat Voedselveiligheid (17 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 23 januari 2020)
  12. Commissiedebat Wijkverpleging (nog geen geagendeerde brieven)
  13. Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel (3 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 26 juni 2023)
 45. 45

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Geplande briefings/gesprekken:
  1. Technische briefing, verzorgd door het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) over regeldruk in de zorg, di 3 oktober van 17.00 tot 18.00 uur. 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 46. 46

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht geplande rondetafelgesprekken: 
  1. RTG over Dementiezorg. Do 5 oktober 2023, 10.00 - 12.30 uur.

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
 47. 47

  Verlenging (tijdelijke) transitieprestatie en uitkomsten NZa onderzoek productiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verlenging van de Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorhangbrief experiment zinnig en simpel verantwoorden in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorhang tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz)

  Te behandelen:

  Loading data