Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

24 oktober 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • S. Warmerdam (D66)
 • H.M. Palland (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 24 oktober 2023

  Geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36385 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  36415 Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief van de leden Jasper van Dijk en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van de leden Jasper van Dijk en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de koppeling van het wettelijk minimumloon aan de ontwikkeling van het gemiddelde loon, het informeren van de Kamers en het toevoegen van zware voorhang (Wet indexering minimumloon)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang (vaste gezichtencriterium en buitenschoolse opvang) (Kamerstuk 31322-510)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over drempels wegnemen voor zelfstandigen om ze een volwaardige rol te laten spelen in de polder en de Stichting van de Arbeid (Kamerstuk 36200-XV-83)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op voorbeelden uit de praktijk: financiële zaken en gevolgen partnerverlies

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Periodieke rapportage kinderopvangbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken arbeidsmarktpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang maatregelen sociaal medisch beoordelen en relevante WIA onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tussenrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Proces van het verzamelen van gegevens door UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over voorgenomen indexaties van het minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over Crisisregeling Personeelsbehoud (Kamerstuk 29544-1208)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Voortgang verbeteren toegang tot het recht Arbeidscommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Update Rijksincassovisie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Bijstandsbudgetten 2023 en 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het Eindrapport Commissie sociaal minimum Europees Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Gemeentenieuws van SZW 2023- speciale editie (nazending)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport Bekostiging kinderopvang Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst met EU-voorstellen SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Mededeling digitalisering sociale zekerheidscoördinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 19 oktober 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. 
  7. Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306). Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het bericht dat er geen constructieve gesprekken worden gevoerd over vroegpensioen bij zware beroepen (aangevraagd bij RvW van 12 september 2023).
  3. Debat over het rapport van de Commissie sociaal minimum (aangevraagd bij RvW van 10 oktober 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

  Tweeminutendebatten:
 31. 32

  Procedurevergaderingen tot het zomerreces 2024 inclusief strategische procedurevergadering (SPV) op dinsdagen om 16.30 uur

  23 januari 2024, 6 februari 2024 en 13 februari 2024 SPV
  Krokusreces 2024: vrijdag 16 februari 2024 t/m 26 februari 2024
  27 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april en 23 april 
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  21 mei, 4 juni, 18 juni en 2 juli 2024
  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
   
 32. 33

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie
  wo 25-10-2023 14.00 - 14.00         Inbreng schriftelijk overleg      Eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland
  wo 25-10-2023 15.00 - 16.00         Technische briefing                  Literatuuronderzoek kennisthema Menselijke maat
  di 14-11-2023 14.00 - 14.00           Inbreng schriftelijk overleg      Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023
  ma 11-12-2023 14.00 - 14.00         Inbreng feitelijke vragen          Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  di 19-12-2023 16.30 - 17.30           Procedurevergadering             Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  do 04-01-2024 14.00 - 14.00          Inbreng schriftelijk overleg      Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 10,11 en 12 januari 2024
  do 15-02-2024 10.00 - 12.00          Commissiedebat                      Informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 27 februari 2024
  wo 06-03-2024 10.00 - 12.00         Commissiedebat                       Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 maart
  wo 19-06-2024 10.00 - 12.00         Commissiedebat                       Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni
 33. 34

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan technische briefing door Maatschappelijke Innovatie (IMI) over literatuuronderzoek kennisthema Menselijke maat op 25 oktober 2023

  Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 25 oktober 2023. 
  De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Warmerdam (D66), Palland (CDA), Kathmann (PvdA) en Van Houwelingen (FvD)