Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

10 oktober 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • H.M. Palland (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 10 oktober 2023

  Geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Juiste uitvoeringstoetsen bij wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2024 (Kamerstuk 36415)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  36415 Nota van wijziging inzake wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  36435 XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  36393 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het stellen van regels over meertalige kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op rapport 'Grip op Gegevensuitwisseling'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verbod op flitsbezorging kinderen tot 16 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Gemeentenieuws van SZW 2023-4

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan de Nationale Handelsacademie (NHA) inzake STAP-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op MIT-advies "Maatschappelijke gevolgen van long covid"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Arbeidsmigratiepakket n.a.v. de motie van het lid Omtzigt over de voorbereide maatregelen ten aanzien van arbeidsmigratie verder uitwerken en in het vroege najaar voorleggen aan de Kamer (Kamerstuk 36392-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Monitor Arbeidsongevallen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie op brief van mw. A.H. over de korting op de gehandicapten belasting bij Wajong-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang proces wetsvoorstel verlenging transitieperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontvangst eindrapport Commissie Sociaal minimum

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoeksrapport "Ontwikkelingen in integratie"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Planning imamopleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over het huidige kabinetsbeleid ten aanzien van ongewenste buitenlandse beïnvloeding en inmenging

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op KIS-Monitor 2023 "Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsbrief Taskforce PG&OBF

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC (Kamerstuk 21 501-31-723)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van de stuurgroep van de dag van de Publieke Dienstverlening 2023 en 2024

 30. 30

  Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep kennisthema Menselijke maat.

 31. 31

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 4 oktober 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. 
  7. Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306). Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het bericht dat er geen constructieve gesprekken worden gevoerd over vroegpensioen bij zware beroepen (aangevraagd bij RvW van 12 september 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie sociaal minimum (aangevraagd bij de RvW van 4 juli 2023).

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 21/6). 
  2. Tweeminutendebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding (CD 4/10).
 32. 32

  Geplande activiteiten

  Het commissiedebat Arbeid en zorg op 6 december 2023 tot nader order uitstellen (i.v.m. samenloop afscheid Oude Kamer)

  di 10-10-2023 14.00 - 14.00    Inbreng schriftelijk overleg       Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang (vaste gezichtencriterium en buitenschoolse opvang)
  wo 11-10-2023 14.00 - 14.00  Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2024)
  di 14-11-2023 14.00 - 14.00    Inbreng schriftelijk overleg       Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023
  wo 06-12-2023 14.00 - 17.00  Commissiedebat                       Arbeid en zorg
  ma 11-12-2023 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen           Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van SZW (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  di 19-12-2023 16.30 - 17.30    Procedurevergadering               Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid