Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

12 september 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • A. Podt (D66)
 • J. van den Hil (VVD)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • B. Becker (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • S. Warmerdam (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 12 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitstel inwerkingtredingsdatum bedrag ineens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Programmarapportage Uitzendbureaus 2020-2022 van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW (Kamerstuk 26448-696)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Rapportage cao-afspraken 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tijdelijke subsidieregeling ter stimulering van EVC-procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inzet resterende STAP-middelen 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Organisatie van de Turkse verkiezingen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Agenda Veerkrachtige & Weerbare Samenleving (2023–2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gemeentenieuws van SZW 2023-3

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over Subsidieregeling Ontwikkeladvies STAP 2023 (Kamerstuk 30012-152)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek Doelen en effectiviteit alleenstaande ouderkop (ALO-kop)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwerking van de motie van het lid Kathmann over een minimumsalaris van €14 per uur als voorwaarde bij gemeentelijke aanbestedingen (Kamerstuk 29544-1097)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitwerking Plan van aanpak Statushouders aan het werk

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verkenning ervaringen en behoeften dubbele nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op een burgerbrief over de begeleiding op het gebied van omgaan met geld aan inburgeringsplichtigen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag 111e Internationale Arbeidsconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat, ZZP van 7 juni 2023, over een afschrift brief van de antwoorden op de vragen van zelfstandigenorganisaties VZN en PZO

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Start vereenvoudiging verlofstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie onderzoek Regioplan 'Belemmeringen asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Medezeggenschap in de publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kabinetsreactie SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op motie van het lid Smals over onderzoeken bij sociale partners welke algemeen verbindend verklaarde bepalingen in cao's als knellend of belemmerend worden ervaren (Kamerstuk 36200-XV-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar de vierdaagse werkweek

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het advies "Fries in de voorschoolse fase" van DINGtiid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Opzet periodieke rapportage Arbeid en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Tweede tussenrapportage handhaving op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgangsrapportage Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over de oproep Landelijke Armoedecoalitie m.b.t. bestaanszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Resultaten banenafspraak 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake de initiatiefnota van het lid Kat (D66) over sneller uit de schulden (Kamerstuk 36260)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie inzake toepassing hardheidsclausule bij beslagvrije voet

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op rapportages uitvoering uniforme loonwaardebepaling en nader advies

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over een brief met betrekking tot problemen op site van mijnpensioenoverzicht.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO): uitvoering van enkele moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023 (Kamerstuk 21501-31-716)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Uitstel toezending BNC-fiche Raadsaanbeveling sociale economie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 en 14 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Raadsaanbeveling sociale economie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 7 september 2023)

  Voorstel: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023.
  7. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen (36309). Aangemeld voor plenaire behandeling op 4 juli 2023. 
  8. Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen en het verstrekken van een eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten aan uitwonende studenten met een aanvullende beurs in 2023. Aangemeld voor plenaire behandeling op 7 september 2023. 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie sociaal minimum (aangevraagd bij de RvW van 4 juli 2023).

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 15/6).
  2. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 21/6). 
 49. 49

  Geplande activiteiten

  Voorstel: Ter informatie.
  • 12 september 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 september 2023, 10.00-11.00 uur: Technische briefing Commissie sociaal minimum
  • 13 september 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 14 september 2023, 11.15-12.15 uur: Gesprek SER - Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie
  • 26 september 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 september 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 28 september 2023, 10.00-12.30 uur: Rondetafelgesprek Mantelzorg
  • 4 oktober 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding
  • 10 oktober 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 11 oktober 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  • 24 oktober 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 december 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 6 december 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Arbeid en zorg
  • 19 december 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 50. 51

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing Commissie sociaal minimum op 13 september 2023, 10.00-11.00 uur

  Voorstel: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technsche briefing doorgang te laten vinden op 13 septenber 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Warmerdam (D66), Van Weyenberg (D66), Léon de Jong (PVV),  Palland (CDA), Kathmann (PvdA), Van der Lee (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie), Van der Plas (BBB) (ovb) en Den Haan (Fractie Den Haan).
 51. 52

  Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname gesprek met de SER over het advies 'Naar een werkend arbostelsel voor iedereen' op 14 september

  Voorstel: Er hebben zich bij een tweede inventarisatie opnieuw onvoldoende leden aangemeld om het gesprek doorgang te laten vinden op 14 september 2023.