Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

11 oktober 2023
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • U. Ellian (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Werkprogramma 2024 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  WODC-onderzoek "Inzicht in Samenhang – Een evaluatie van de Nederlandse contraterrorisme wetgeving"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rechtshandhaving Cariben; Periodieke rapportage inzet, hoofdlijnen JVO en reactie Staat van de Rechtshandhaving Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie over de Europese Verordening ter bestrijding en voorkoming van seksueel misbruik (Kamerstuk 26643-1011)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Veilig en gastvrij voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het project Nationaal Meldkamer Systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Woo-besluit besluitvorming omtrent het al dan niet openbaar maken van het archief van de Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de richtlijn tot wijziging minimumnormen slachtoffers strafbare feiten (COM (2023) 424)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Woo-besluiten inzake kansspelreclame

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport ''Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0''

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  WODC onderzoeksrapport 'Tussen slachtofferbescherming en eigendomsbescherming'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van het antwoord op brieven van de Commissie van Toezicht van Rijks JJI Horsterveen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nieuwe werkwijze retourstromen geldelijke strafbeschikkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Woo-besluit aangaande correspondentie met de HCCH over interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwerpbesluit Implementatie Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het “Verzoek van CoMensha, namens SOM, om programma 'Samen tegen mensenhandel' niet controversieel te verklaren”

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift brief aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders over beschikbaar stellen van (nood)opvangplekken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie AM-adviezen Zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid en Realisme rond richtgetallen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang aanbevelingen evaluatierapport inzake de start-up regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatie over de mogelijkheden rondom hervestiging van Jezidi-ontheemden vanuit Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tegenwerpen derde land als veilig beschermingsalternatief

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Ceder, gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen ('Spreidingswet') (Kamerstuk 36333), over Meedoenbalies

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda JBZ-Raad op 28 september 2023 (o.a. Kamerstuk 32317-851)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 4 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Dag van de publieke dienstverlening 2023 en 2024

 35. 35

  Kabinetsreactie vragen op advies ICT-toetsing over het missiekritische communicatiesysteem van hulpdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data