Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

24 oktober 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Klink (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Technische briefing over het rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR

 4. 4

  Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende Europese datagovernance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Uitvoeringswet datagovernanceverordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Renovatie ESTEC en Artemis-akkoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tiende periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Programma Ruimte voor Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Interim-auditrapport EZK en NGF 2023 Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang snel internet en uitvoering van de motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Leijten over de Universele Dienst (Kamerstuk 36200-VII-65)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over het hele MVOI-beleid in lijn brengen met de OESO-richlijnen (Kamerstuk 36410-XIII-66)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanvullende rapporten bij het concept Nationaal plan energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Invulling van de motie van het lid Van Baarle c.s. over een noodplan voor als de energierekening stijgt in de winter en dit de koopkracht onder druk zet (Kamerstuk 36410-48)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Update gasleveringszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Marktontwikkeling en -ordening van CO2-transport en opslag

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang Delta Rhine Corridor

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport KIWA/DNV waterstofkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van de leden Bontenbal en Kröger over spoedig een einde maken aan de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon (Kamerstuk 29023-439)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang realisatie windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nieuwe maatregelen netcongestie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsupdate rol batterijen in het energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda formele Energieraad 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Wijziging Verordening Europese statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel toezending BNC-fiches SME Relief Package en Verordening inzake bestrijding late betalingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Eindverslag rapporteur Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Notitie rapporteurs afronding EU-rapporteurschap kritieke grondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Dag van de Publieke Dienstverlening 2023 en 2024

 31. 31

  Tussentijds verslag rapporteur Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  MKB financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over de vorderingen met het conceptwetsvoorstel ondernemen met een maatschappelijike BV

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Energiewet – wetgevingsadviezen en uitvoerings- en handhavingstoetsen (Kamerstuk 36378)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 (PbEU 2023, L130) met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Beëindiging gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Advies Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) inzake tijdvakken

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang uitvoering PEGA-maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken gaswinning Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Gestuite voorhangprocedure Waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Van schadeaanvraag naar daadwerkelijk schadeherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over overzicht uitgaven Klimaatfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van een schriftelijk over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 september 2023 (Kamerstuk 21501-30-583)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Mededeling voortgang en koers EU-missies Horizon Europe

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang maatwerkafspraken september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Geannoteerde Agenda formele Energieraad 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Nederlandse inzet COP28 voor Milieuraad 16 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat op 10 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Subsidieregeling Rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang taskforces en jaarverslag Interventieteam Vastgelopen Situaties

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Alternatieven voor isoleren in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Eindadvies ‘Veilig, schadevrij en verduurzaamd’ van de commissie verschillen gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Geannoteerde agenda informele Toerismeraad 31 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Geannoteerde agenda EU-ESA top 6-7 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Geannoteerde agenda EU-ESA top 6-7 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek Ambassade van de Republiek Korea, namens Koreaanse delegatie, om gesprek over waterstof

  Te behandelen:

  Loading data