Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

12 september 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Klink (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.M. Boucke (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden EZK

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek tot aanbieding brandbrief bezorgde ambtenaren m.b.t. uitvoering van aanpak van klimaat- en ecologische crisis

 4. 4

  Uitnodiging Gemeente Groningen voor werkbezoek m.b.t. warmtetransitie

 5. 5

  Uitnodiging van de opgaveregisseur dorpenaanpak van de Nationaal Coördinator Groningen, mede namens gemeente Eemsdelta, voor een bezoek aan de bouwhub

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 (PbEU 2023, L130) met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inkennisstelling ontwerp-bekendmakingsbesluit, ontwerp-vergunningen en concept-veilingregeling 3,5 GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Perspectief op de Nederlandse economie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bekostiging investeringsvoorstellen derde ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Scenario’s 3,5 GHz-veiling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies van de heer Wientjes over zoutwinning Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbesteden en derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag 2022 van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mkb en de CO2-voetafdrukmeting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Appreciatie Voortgangsrapportage 2022 Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang snel internet en uitvoering van de motie Dekker-Abdulaziz en Leijten over de Universele Dienst (Kamerstuk 36200-VII-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Invest-NL - Integrale benaderingswijze van risicodragend kapitaal en subsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie SDS vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitor Betaaltermijnen Overheid 2022 en rapport over publiek toezicht op Wet Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Commerciële Radio: Resultaten veiling landelijke radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Programma 'vermindering regeldruk ondernemers'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport "Financiële beoordeling van NGF-projectvoorstellen"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang van de activiteiten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) m.b.t. de aanlanding van nieuwe onderzeese datakabels en het vitaal verklaren van onderzeese datakabels

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Centraal informatiepunt mobiele bereikbaarheid 112

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatie ministeriële regeling en beleidsregel CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over V-100 thema Inzicht in regionale verdeling fondsen van het ministerie van EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toekenning opschaling 15 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nationale Winkelraad inzake detailhandel en territoriale leveringsbeperkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken onderhandelingen Inmarsat en gesprekken Griekse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsrapportage Programma vermindering regeldruk ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatieplan Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het advies van de verkenner zoutwinning Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang ontwikkeling transportnet voor waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie Wet elektriciteit en drinkwater BES

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Concept Nationaal Plan Energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang voorstel Wet collectieve warmte

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Appreciatie van de amendementen en de gewijzigde moties Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Zonnebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Terugkoppeling klimaatconferentie Aruba

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Adviesrapport EU Scientific Advisory Board on Climate Change

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Evaluatie energie-innovatie instrumentarium en herijking MMIP’s

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Geactualiseerd onderzoek naar de businesscase van zonnepanelen in de huursector

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Instellingsbesluit Burgerforum klimaat-en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kabinetsreactie op de uitkomsten van de evaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Nadere uitwerking bijmengverplichting groen gas

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over gevolgen niet behandelen Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Appreciatie onderzoek Strategy& met betrekking tot publieke belangen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over het wetsvoorstel voor de Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voortgang gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Adviezen SodM in het kader van aanvraag vergunningen zoutwinning Haaksbergen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Jaarverslag 2022 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het jaar 2022 en de door de NCG opgestelde Stand van de Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgangsrapportage SodM (april 2022 – maart 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Wet markt en overheid en de woningbouwopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Resultaten kwaliteitstoets Typologie

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Evaluatie Adviescollege Veiligheid Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Wijziging gasgebouw

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. het in de wet Groningen borgen van de generatielange inzet (Kamerstuk 35561-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Planning uitvoering maatregelen Nij Begun

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verlening vergunning voor E-boilers op locatie Schoonebeek van NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Wijziging operationele strategie Groningenveld 2022-2023 ten behoeve van test opstarten productielocatie

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Stand van zaken ingebruikname stikstofinstallatie Zuidbroek II

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Onderzoek KNMI naar nauwkeurigheid seismisch meetnetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Jaarverslag TNO 2022 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (Waardevermeerderingsregeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de uitspraken in hoger beroep over het verstrekken van de Tozo 1-uitkering voor levensonderhoud aan in een andere lidstaat woonachtige, in Nederland gevestigde zelfstandig ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verslag van de formele Energieraad van 19 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Energieraad 11-12 juli 2023 (Kamerstuk 21501-33-1023)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verslag informele energieraad van 11-12 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Eindverslag EU-rapporteurschap hervorming EU-elektriciteitsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Voorstel voorbereidingsgroep Mijnbouw/Groningen t.b.v. de debatplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Voorstel voorbereidingsgroep Economische Zaken t.b.v. de indeling/titels van commissiedebatten

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid van 28 juni 2023, over het profiel, werkzaamheden en het benoemingsproces van de voorzitter van het burgerforum klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 juli en 28 juli 2023 (Kamerstuk 21501-30-580)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 en 28 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoeksrapport wetgevingsrapporteurs Klimaatfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24, 25 juli en 28 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data