Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 mei 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • C.R. van Zanten (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23-5-2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door een nieuwe Archiefwet (Archiefwet 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Werkwijze kansrijk opleiden binnen SBB

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen (Kamerstuk 30420-384)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om toestemming voor gesprek over de Staat van het Onderwijs en om het verzoek om rondetafelgesprek thuiszitters en thuisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Signalen van mogelijke misstanden met diploma’s in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Planning behandeling wetsvoorstel afschaffen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (Kamerstuk 36454)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van de leden Krul en Peters over een plan voor het tegengaan van studieschulden (Kamerstuk 31288-1085)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de vraag van het lid Stultiens, gedaan tijdens het notaoverleg van 15 april 2024, inzake financiering ontheemden uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de Motie van het lid Van der Laan over een verkenning naar een markering van bewerkte advertenties (Kamerstuk 36200-VIII-154)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stages in het mbo, hbo en wo

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van het lid De Kort c.s. over vaart maken met het wetsvoorstel en twee nieuwe pabo-opleidingen inrichten die opleiden tot gespecialiseerde lesbevoegdheden (Kamerstuk 27923-473) en van de gewijzigde motie van het lid Soepboer over naast de gehanteerde klokurennorm ook een maximumlesurennorm van 24 lesuren per week opnemen in de cao van het voortgezet onderwijs (Kamerstuk 27923-483)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage burgerbrieven 2023 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Vierlandenoverleg OCW (Kamerstuk 36410-IV-48)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Rapport 'Naar navolgbare normen - Onderzoek naar de normbedragen in de Wet studiefinanciering BES'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het stellen van voorschriften met betrekking tot de onderwijstaal, de mogelijkheid regie te voeren op een doelmatig onderwijsaanbod en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs (Wet internationalisering in balans)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Indiening voorstel Wet internationalisering in balans: uitvoering moties en aanverwante ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief houdende intrekking van Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vierde voortgangsbrief ICT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging d.d. 25 september 2023 (Kamerstuk 26643-1074)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Vijfde tussenadvies van de wetenschappelijke Curriculumcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarverslag van het College voor Toetsen en Examens 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de moties en amendementen ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 en 18 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Eerste afname doorstroomtoets

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Herijking sturing funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 en enige andere onderwijswetten in verband met de landelijke borging van de uitvoering van ondersteuning van scholen en instellingen bij het onderwijs aan zieke leerlingen (Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanwijzing wegens wanbeheer Stichting Leren in de Tussenruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op de motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten (Kamerstuk 31293-719 )

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Voorhang conceptregeling ‘Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5 inclusief aanpak zij-instroom PO G5’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 29240-133)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Passend onderwijs: blijven bouwen aan de basis op orde

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken rond de Verklaring Omtrent het Gedrag in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport en factsheet ‘Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geannoteerde agenda Europese Jeugdraad 13 mei 2024 en verslag Jeugdraad 23 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Geannoteerde Agenda Sportraad van 14 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van de informele bijeenkomst van onderwijsministers van 29 februari en 1 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geannoteerde agenda formele OJCS-Raad 13 en 14 mei 2024, Informeel werkdiner van Europese Cultuurministers, 13 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: Pakket Gemeenschappelijke Europese Graad

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda formele OJCS-Raad 13 en 14 mei 2024 en het Informeel werkdiner van Europese Cultuurministers 13 mei 2024 (Kamerstuk 21501-34-418)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Aanbieding rapport 'NWO-programma's voor vrij onderzoek' van Rathenau Instituut

 47. 47

  Afschrift brief Kinderombudsman aan minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs m.b.t. zorgen om blijvende problematiek van thuiszitters

 48. 48

  Publicatie Focus op inhuur van docenten

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanbieding advies 'Een duidelijke positie voor schoolbesturen' van Onderwijsraad

 51. 51

  Aanbieding rapport 'Kennis van de toekomst' van Rathenau Instituut

 52. 52

  Westerveld

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Commentaar Kinderombudsman t.b.v. commissiedebat Veiligheid op scholen d.d. 15 mei 2024

 56. 56

  Informatie Onderwijsraad t.b.v. jaarlijkse gesprek d.d. 16 mei 2024

 57. 57

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

 58. 58

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

 59. 59

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 60. 60

  Debatten, dertigledendebatten en tweeminutendebatten op OCW-terrein

  Langetermijnagenda:
  21, 22 en 23 mei 2024 (week 21)
  36 454 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs)

  4, 5 en 6 juni 2024 (week 23)
  36 479 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs

  Te agenderen (dertigleden)debatten/ interpellaties
  38. Dertigledendebat over de staat van het onderwijs (Rooderkerk) (minister OCW, minister PVO)


  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat over Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (Kamerstuk 31288-1105) met als eerste spreker het lid Martens-America (VVD).
  • Tweeminutendebat over Verslag van een schriftelijk overleg over de Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023 (Kamerstuk 36410-VIII-30), met als eerste spreker het lid Pijpelink (GroenLinks-PvdA).
  • Tweeminutendebat over Verslag van een schriftelijk overleg over Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025 (Kamerstuk 36410-VIII-109), met als eerste spreker het lid Soepboer (NSC).
  • Tweeminutendebat Emancipatie (3 april 2024), met als eerste spreker het lid Rooderkerk (D66). 
  • Tweeminutendebat CD Media (11 april 2024) met als eerste spreker het lid Martens-America (VVD). 
  • Tweeminutendebat CD mbo (16 april 2024) met als eerste spreker het lid Soepboer (NSC).
  • Tweeminutendebat Veiligheid op scholen (15 mei 2024) met als eerste spreker het lid De Kort (VVD).
    

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  • 34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 61. 61

  Dossiers (ter informatie)