Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 april 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • C.R. van Zanten (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 4-4-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van de leden Martens-America en Keijzer over het instellen van een transparantieregister waarin omroepen de kosten van elk tv- en radioprogramma vermelden (Kamerstuk 36410-VIII-59)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Monitoring en onderzoek Cultuureducatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het rapport 'Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan' van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bijzondere procedure advies Raad voor Cultuur 'Toegang tot cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang oprichting stichting Delta Climate Center

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindrapportage Inspectie van het Onderzoek over het accreditatiestelsel hbo en wo

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Het vervolgonderwijs als waaier

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek ROC van Amsterdam MBO College Hilversum om aanpassing van artikel 811b van WEB

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Harmoniseren diplomadatum in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eindrapport van het pilotonderzoek “stimulering transparant proefdieronderzoek”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Erkennen & Waarderen en de internationale praktijk bij wetenschapsfinanciers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toelichting op reikwijdte voorgenomen wetsvoorstel toezicht op informeel onderwijs en opheffingsnormen en discretionaire bevoegdheid in primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023 (Kamerstuk 36410-VIII-30)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025 (Kamerstuk 36410-VIII-109)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de KNAG, VGN, KNHG en NIBI over het loslaten van wereldoriëntatie in de toetsing in het primair onderwijs (po)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verkenning bi+ mensen en werk

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de informele EPSCO-Raad voor het onderdeel ‘sociaal beleid’ van 27 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-voorstel: Raadsaanbeveling - Europese kwaliteitsborging en wederzijdse erkenningssysteem in het hoger onderwijs COM (2024) 147

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding rapport 'Monitor praktijkgericht onderzoek 2022' van Rathenau Instituut

 26. 26

  Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens delegatie van deelstaatparlement Noordrijn-Westfalen, om gesprek d.d. 21-24 mei 2024

 27. 27

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Deelname aan en toelichting op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Mentale gezondheid jongeren en studenten

 30. 30

  Uitnodiging Onderwijsraad voor kennismakingsbezoek d.d. 16 mei 2024

 31. 31

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   
  • wo 15-05-2024 11.00 - 14.00 Commissiedebat Veiligheid op scholen
  • vr 17-05-2024 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs 2024 met beleidsreactie
  • vr 17-05-2024 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • di 21-05-2024 17.00 - 22.00 Commissiedebat Onderzoeks- en wetenschapsbeleid
  • wo 22-05-2024 11.00 - 12.15 Technische briefing Plaatsvervangend inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2024
  • wo 22-05-2024 13.00 - 14.00 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over Passend onderwijs
  • do 23-05-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023, vragen aan regering (R: aan regering)
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023
  • do 23-05-2024 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023
 32. 32

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
   Herfstreces 2024: vrijdag 25 oktober t/m maandag 4 november
   
  Kerstreces 2024: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2025
   
  Voorjaarsreces 2025: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2025
   
  Meireces 2025: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2025
   
 33. 33

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 34. 34

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
  • 35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  • 36443 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.
  • 36454 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.
  • 36478 Voorstel van wet houdende Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##).
  • 36479 Voorstel van wet houdende Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs.
 35. 35

  Dossiers (ter informatie)

 36. 36

  Debatten, dertigledendebatten en tweeminutendebatten op OCW-terrein

  Langetermijnagenda:
  2, 3 en 4 april 2024 (week 14)

  36 341 (Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF))

  16, 17 en 18 april 2024 (week 16)
  36 443 (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs)
  36 454 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (Kamerstuk 31288-1105) met als eerste spreker het lid Martens-America (VVD).

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  • 34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)