Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 maart 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • A.J. Soepboer (NSC)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • C. Martens-America (VVD)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • D.A. Ergin (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7-3-2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Reactie op de Motie van het lid Van Zanten c.s. over geen subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit met een dwingend karakter en een evenredigere verdeling van cultuursubsidies over Nederland (Kamerstuk 36410-VIII-82)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift brief aan de Raad voor Cultuur over adviesaanvraag beoordeling basisinfrastructuur 2025-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Journalistieke alliantie RPO en NLPO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag schriftelijk overleg commissie over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (hierna: NEWS) (Kamerstuk 36472-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Selectie in het hbo en wo

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel beantwoording Verslag inzake Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (Kamerstuk 36478-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van het lid Teunissen c.s. over een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC oormerken voor proefdiervrij onderzoek (Kamerstuk 36410-VIII-96)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vierlandenoverleg OCW november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Einstein Telescope

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst van vragen en antwoorden over het Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) mbo: Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen (Kamerstuk 31524-590)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over het sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (Kamerstuk 31288-1077)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan het rondetafelgesprek Leesvaardigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Nulmeting ‘nee, tenzij’ afspraak mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland over de borging en financiering van de onderwijsroute

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorhang subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over twee burgerbrieven over de vermeende dreigende sluiting van de W.J. Driessensschool te Grootschermer in de gemeente Alkmaar

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over verzending voortgangsbrief over passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Ongepland commissiedebat Onderwijs en zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de motie van het lid Pijpelink c.s. over het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het afschaffen dan wel limiteren van de vrijwillige ouderbijdrage in het p.o. en vo snel uitvoeren (Kamerstuk 36410-VIII-61) en op de motie van de leden Van Zanten en Stoffer over een deel van het budget voor kansengelijkheid inzetten voor de verbetering van de onderwijskwaliteit (Kamerstuk 36410-VIII-80)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten (Kamerstuk 36410-VIII-70)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang Sterk Techniekonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorhangbrief Sterk Techniekonderwijs 2025-2029

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst van vragen en antwoorden over de Lerarenstrategie december 2023 (Kamerstuk 27923-460)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op commissiebrief met verzoek om reactie op brieven m.b.t. een Deltaplan lerarentekort (Kamerstuk 27923-462)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Verslag van de informele EPSCO-Raad voor het onderdeel sociaal beleid van 24 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 29 februari en 1 maart Brussel (onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele EPSCO-Raad Gendergelijkheid 27 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over wetsvoorstel Wet internationalisering in balans

 40. 40

  Aanbod RvC voor toelichting op advies 'Toegang tot cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029'

 41. 41

  Rapport 'Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs. Deel 2: Wat zeggen data en praktijk?'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Schema behandeling Staat van het Onderwijs 2024


  17/4 ontvangst Staat van het Onderwijs
  18/4 in de procedurevergadering (via de commissie RvW)
  17/5 inbreng feitelijke vragen
  Gesprek met de inspecteur-generaal
  donderdag 13 juni 2024 van 10.00 tot 11.00 uur

  Besluit: De commissie stemt in om in de week van 10 juni 2024 een wetgevingsoverleg te plannen over de Staat van het Onderwijs 2024, de Slotwet en het Jaarverslag 2023. Tevens stemt de commissie in om het gesprek met de inspecteur-generaal te verplaatsen naar een andere datum. 
 43. 43

  Vooraankondiging Nederlands-Vlaamse Onderwijstop 2024 “Vertrouwde recepten, nieuwe ingrediënten: terug naar toponderwijs”

 44. 44

  Herhaald aanbod MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo

 45. 45

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
   
  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
   
 46. 46

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 47. 47

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36136 Wet leeruitkomsten hoger onderwijs.
  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
  • 35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  • 36443 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.
  • 36454 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.
  • 36478 Voorstel van wet houdende Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##).
  • 36479 Voorstel van wet houdende Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs.
 48. 48

  Dossiers (ter informatie)

   
 49. 49

  Debatten, dertigledendebatten en tweeminutendebatten op OCW-terrein

  Te agenderen debatten:
  23. Debat over de fraudebestrijding door DUO (Ergin) (minister OCW)

  Langetermijnagenda:
  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  • 36 136 (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)
    
  19, 20 en 21 maart (week 12)
  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Leraren (28/2), met als eerste spreker het lid Pijpelink (GroenLinks-PvdA).

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  • 34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)