Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 maart 2024
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Pijpelink (GroenLinks-PvdA)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • R.B. Blaauw (PVV)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • M. Tseggai (GroenLinks-PvdA)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • C. Martens-America (VVD)
 • A.J. Soepboer (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 21-3-2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van de leden Martens-America en Keijzer over het instellen van een transparantieregister waarin omroepen de kosten van elk tv- en radioprogramma vermelden (Kamerstuk 36410-VIII-59)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek aan de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te reflecteren op plan van aanpak sociale veiligheid NPO en omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap (Kamerstuk 36200-VIII-75) (Kamerstuk 31288-1087)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over een afschrift van het antwoord op de brief OV-NL en DOVA met betrekking tot de vergoeding voor de studentenreisvoorziening (Kamerstuk 24724-215)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voortijdig schoolverlaters 2022/2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de brieven van de Visiegroep Buurtalen inzake sectorplannen en buurtalenonderwijs en over de uitvoering van de motie van het lid Krul c.s. over de middelen uit het sectorplan inzetten voor het versterken van de samenwerking bij de taalopleidingen aan de universiteiten (Kamerstuk 31288-1045)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie onderzoek naar controleproces uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang aanpak kennisveiligheid in hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inspectierapport over sociale veiligheid aan de TU Delft

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het amendement van de leden Beckerman en Stultiens over een extra evaluatiemoment na 2 jaar (Kamerstuk 36136-19) en het gewijzigd amendement van het lid Hertzberger over het behouden van de propedeutische fase voor voltijdopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (Kamerstuk 36136-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Schooladvisering, doorstroomtoetsen en overgang po-vo 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Eindrapport eisen aan onderwijshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-707)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Landelijk Rapport Lokale Educatieve Agenda voor en vroegschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Gecorrigeerde versie monitor Sterk Techniekonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek gedaan tijdens de stemmingen van 23 januari 2024 door van het lid Stoffer over het uitvoeren van de motie van de leden Stoffer en Krul (Kamerstuk 36410-VIII-99) over het toezicht op informeel onderwijs enkel en alleen richten op broedplaatsen van radicalisering en strijdigheid met de democratische rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de brief over de opheffing van de Van Brienenoordschool in Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op brieven over Persoonlijk voortgezet onderwijs (Pvo)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst van vragen en antwoorden over de openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo (Kamerstuk 31289-566)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Vervolgstappen Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Akkoord over definitieve tekst Europese verordening mediavrijheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Raadsaanbeveling verbeteren onderzoeksveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar inhuur docenten in het voortgezet onderwijs

 33. 33

  Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
 35. 35

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 36. 36

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
  • 35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  • 36443 Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs.
  • 36454 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.
  • 36478 Voorstel van wet houdende Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##).
  • 36479 Voorstel van wet houdende Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de verplichtstelling van een verklaring omtrent het gedrag in het aanvullend onderwijs.
 37. 37

  Dossiers (ter informatie)

 38. 38

  Debatten, dertigledendebatten en tweeminutendebatten op OCW-terrein

  Te agenderen debatten:
  21. Debat over de fraudebestrijding door DUO (Ergin) (minister OCW)

  Langetermijnagenda:
  19, 20 en 21 maart 2024 (week 12)
  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF))

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (Kamerstuk 31288-1105) met als eerste spreker het lid Martens-America (VVD).
  • Tweeminutendebat Leraren (28/2), met als eerste spreker het lid Pijpelink (GroenLinks-PvdA).
  • Tweeminutendebat Toezicht en Handhaving (13/3) met als eerste spreker het lid Van Houwelingen (FvD).

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  • 34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)