Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

22 maart 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • H.M. Krul (CDA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Inventarisatie deelname aan het gesprek met het CBR over examenfraude op dinsdag 9 mei 2023 van 16.30 tot 17.30 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota naar aanleiding van verslag inzake de wijziging van de Wegenverkeerswet over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen (LEV-kader)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verzoek deelname van twee leden aan V-100 op 22 mei 2023 voor het beleidsthema 'openbaar vervoer'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vooruitblik MIRT 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie Signaalrapportage ILT: het ontbreken van goedkeuringseisen voor velgen levert gevaar op

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voornemen tot gunning A27 Houten-Hooipolder contract Noord

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelagenda Toekomstperspectief Automobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorkeursbeslissing (MIRT) Groene rivier in Well

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift reactie op brief van de gemeente Ameland over de problemen bij de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Start consultatie Balanced Approach-procedure inzake Kabinetsbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Achtste update drukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het position paper van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Principebesluit CO2-plafond luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitkomst bezwaar ProRail bij bezwaarcommissie met betrekking tot kwartsstof

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Intentieverklaring Drielandentrein

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten Regeling Bevordering Schone Wegvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Enkele toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat PFAS op 2 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag schriftelijk overleg Voortgang versterking VTH-stelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Rapport studie omgevingsveiligheid toekomstige stromen waterstofrijke energiedragers

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kwikincident AVR Rozenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag informele bijeenkomst van EU transport- en energieministers op 27-28 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Rapport Inventarisatie Kwetsbaarheid Uitval Satellietnavigatie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Milieuraad van 8 maart jl. over de Richtlijn Industriële Emissies

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Milieuraad van 8 maart jl., over de fall-back opties als besloten wordt om de bevoegdheid over het aanwijzen van Zeer Zorgwekkende Stoffen bij de Europese Commissie te beleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Impactanalyse 'RIE: impact assessment voor de veehouderijsector'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag schriftelijk overleg Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Kennisagenda 2023, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; voorbereidingsgroep komt op 11-04-2023 bijeen, na het debat Strategische keuzes bereikbaarheid. 
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek van de voorbereidingsgroep aan Brussel wordt betrokken bij het commissiedebat Internationaal spoor (05-10-2023).
  3) Betalen naar Gebruik; overleg voorbereidingsgroep vond plaats op 07-03-2023, vervolgstappen parlementaire verkenning worden voorgelegd aan de commissie. 
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; voorbereidingsgroep komt 21-03-2023 bijeen.
  5) Instandhouding infrastructuur; voorstel voorbereidingsgroep volgt, deze is op 14-03-2023 bijeen gekomen. 
  6) Kaderrichtlijn Water; voorbereidingsgroep is op 21-02-2023 bijeen gekomen, de staf stelt een reader samen. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; de voorbereidingsgroep komt 30-03-2023 bijeen. Voorstel aan commissie volgt daarna.
  8) Luchtruimherziening; de voorbereidingsgroep komt 28-03-2023 bijeen. Voorstel aan commissie volgt daarna.
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen (BNC-fiche wordt afgewacht voor so); Recht op reparatie (uitgesteld); infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteurs circulaire economie: Hagen (D66) en Agnes Mulder (CDA)); 
  2) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU;
  3) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen;
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD)). 
  Overige onderwerpen
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (rapporteur: Minhas (VVD))
 37. 37

  Commissieactiviteiten tot het meireces

  21-03-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen
  23-03-2023 10.00 - 11.00 Hoorzitting Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het tekortschieten van het toezicht op de veiligheid
  27-03-2023 10.00 - 16.00 Notaoverleg Water en Bodem sturend (6u, 8m)
  29-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel) (3u, 4m)
  29-03-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Binnenvaartwet ter implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart*
  30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Strategische keuzes bereikbaarheid* (3u, 4m)
  03-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Adviesrapport en beleidsregel slotreductie van ACNL
  05-04-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  05-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens*
  05-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 18 en 19 april 2023*
  11-04-2023 13.15 - 13.30 Petitie SchipholWatch biedt protestboek aan van kunstenaars met de titel 'Kunst & vliegwerk'
  11-04-2023 17.30 - 20.30 Commissiedebat Verduurzaming Luchtvaart (3u, 4m)
  13-04-2023 10.00 - 11.00 Technische briefing PBL over de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 en de korte reflectie op het Nationaal Programma CE
  13-04-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Goederenvervoer (3u, 4m) (Eerste spreker Koerhuis (VVD))
  17-04-2023 10.00 - 14.30 Notaoverleg Initiatiefnota Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie
  18-04-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsdoorlichting geluid*
  18-04-2023 13.15 - 13.30 Petitie Plastic Soup Surfer, Zwerfinator en Plastic Avengers bieden rapport over zwerfafval aan
  18-04-2023 13.30 - 13.45 Petitie FNV biedt factsheet aan over circulaire economie en besparing CO2-uitstoot vanuit werknemers gezien
  19-04-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  19-04-2023 16.00 - 17.00 Technische briefing PBL over de resultaten nieuwe emissieramingen luchtkwaliteit
  20-04-2023 10.00 - 16.00 Commissiedebat Circulaire economie (6u, 6m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 38. 38

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Luchtvaart (4 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (2 brieven)
  Commissiedebat Duurzaam vervoer (2 brieven)
 39. 39

  Ongeplande plenaire debatten

  Dertigledendebat
  29. Dertigledendebat over de afsluiting van de A7 tussen Sneek en Joure, aangevraagd door het lid De Hoop (PvdA), tijdens de rvw van 17-01-2023  
  37. Dertigledendebat over het Nationaal Programma Circulaire Economie, aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) tijdens de rvw van 7 februari 2023

  Tweeminutendebatten
  • Verkeersveiligheid en wegen (CD 06-12-2022), aangevraagd door het lid Van der Graaf (CU)
  • Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit (Kamerstuk 33118, nr. 234), aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  • Update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst' (Kamerstuk 31305, nr. 367), aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  • PFAS en gezondheidseffecten (CD 02-02-2023), aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  • Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen (Kamerstuk 31409-368), aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot (D66)
  • Fiche: Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater (Kamerstuk 22112-3606), aangevraagd door het id Tjeerd de Groot (D66)
  • Geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transport- en energieministers op 27-28 februari 2023 te Stockholm, aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
 40. 40

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Verdere behandeling is uitgesteld tot 2023.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396
  Aangemeld voor plenaire behandeling (dec 2020). Het wetgevingsdebat wordt ingepland in het voorjaar van 2023.
  3. Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05-03-2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Op 05-10-2022 is door de commissie verzocht de brief 'Analyse amendementen' spoedig te sturen. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14-03-2022, 36056
  Aangehouden (pv 23-03-2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07-07-2022, 36168
  Het nader verslag is uitgebracht op 07-02-2023.
  6. Wijziging van de Wegenverkeerswet in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van implementatie van het kader voor lichte elektrische voertuigen (LEV-kader), ingediend op 07-12-2022, 36269
  Zie deze agenda.
  7. Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet om een omissie in het overgangsrecht te herstellen, ingediend op 26-01-2023, 36293
  Het verslag is uitgebracht op 23-02-2023
  8. Wijziging Binnenvaartwet ter implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart, ingediend op 17 februari 2023, 36308
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29-03-2023. 
  9. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06-03-2023, 26316
  Zie deze agenda.
   
 41. 41

  Het lid Minhas (VVD) stelt voor om een rondetafelgesprek te voeren over de Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  Loading data