Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • K.B. Hagen (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Er zijn geen verzoeken aangemeld. 
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wet onbemande luchtvaart BES

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerpbesluit wijziging Regeling groenprojecten 2022 in verband met een wijziging van de Algemene groepsvrijstellingsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Audit Rapport Wet politiegegevens - ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Plan en tijdspad voor verduurzaming van vrachtwagens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Zero-emissie bedrijfsvoertuigen tot en met 4.250 kg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  KiM-onderzoek: "Waar is de ov-reiziger gebleven?"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Storing rangeerterrein Kijfhoek

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag Basisnet 2022 en voortgang Robuust Basisnet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over overgaan tot de uitvoering van het beleid om verschraling van regionaal ov te voorkomen en prijsstijgingen tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Duurzaam Taxiën

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vervolgproces programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging Afweegkader voor middellange termijn Woningbouw en Mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nationaal leerplan leerling rijbewijs B en verkenning nieuwe publieke taken rijschoolbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek afgebroken windturbine Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vijfde monitoringsrapportage Rijkswaterstaatswerken waarin thermisch gereinigde grond is toegepast

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag schriftelijk overleg Literatuurverkenning RIVM poly-acrylamide

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Circulaire Economie van 4 oktober 2023, over nadere duiding fiscale vrijstelling non-energetisch gebruik minerale oliën

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over brieven van vier organisaties en een bezorgde burger over de regelgeving voor plastic wegwerpproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie op OVV-rapport ‘Industrie en omwonenden’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toelichting op artikel 6.22 van de Waterwet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op moties ingediend tijdens het Tweeminutendebat Leefomgeving van 3 oktober 2023, over ZZS-Register

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Initieel onderzoeksrapport Tata Steel over stikstofoxiden Kookgasfabriek 1 en beoordelingsrapport Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie – signaalrapportage ILT: meer zicht en grip op PFAS-afval nodig

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang beleid chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Advies van de Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet t.b.v. bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Doorontwikkeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de kabinetsreactie op het Rli-advies over de Kaderrichtlijn Water en het impulsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  De KNMI'23-klimaatscenario's, tevens aanbod voor technische briefing

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onafhankelijke analyse kosten en baten dubbele doelstelling voor de ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport "Voorbij de dijk; Keuzes in het waterveiligheidsbeleid"

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Algemene noot ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 36. 36

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang TEN-T Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Toelichting waarom natuurvergunning Schiphol niet kon wachten; reactie op vraag ingediend tijdens het Tweeminutendebat Luchtvaart op 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang op een viertal luchtvaartonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderzoeksrapport De luchtvaart centraal

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de verzoeken van de leden Bouchallikh en Omtzigt over de aangenomen motie over het opleggen van de norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter aan Tata Steel en over het Cordella-arrest in relatie tot de zaak Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde agenda Milieuraad van 16 oktober 2023 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Appreciatie van de motie van de leden Van Esch en Beckerman over ook mobiele bronnen in het ZZS-register opnemen (Kamerstuk 22343-366)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Appreciatie van de motie van het lid Beckerman c.s. over het uitbreiden van het seismologisch basismeetnet (Kamerstuk 33118-267)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Geplande commissieactiviteiten

  24-10-2023 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieden rapport ‘Plasticsoep in de Nederlandse rivieren – Het probleem van zwerfafval in de rivieren ontrafeld’ door Schone Rivieren
  25-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Negende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de eerste helft van 2023
  25-10-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  26-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  17-11-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Transportraad 4 december 2023
  11-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 december 2023
  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT
  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-Overzicht 2024
  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Meerjarenplan ILT 2024-2028
  19-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Deltaprogramma 2024*
  20-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Mobiliteitsfonds 2024*
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (XII) 2024*
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Deltafonds 2024*
  16-01-2024 16.30 - 17.30 Gesprek Deltacommissaris
  18-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Wadden (3u, 4m)
  22-01-2024 10.00 - 20.00 Notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (spreektijden volgen)
  29-01-2024 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Water (spreektijden volgen)
  24-01-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-02-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  14-02-2024 10.15 - 11.15 Strategische procedurevergadering*
  14-03-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Circulair bouwen (3u, 4m)

  NB De begrotingsbehandeling* IenW staat -onder voorbehoud van accordering door de nieuwe Kamer- gepland in de week van 23-25 januari 2024.

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
   
 46. 46

  Ongeplande plenaire debatten

  Debatten
  16. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister IenW, staatssecretaris IenW)
  17. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden (Hagen) (staatssecretaris IenW)

  Tweeminutendebat 
  -Literatuurverkenning RIVM poly-acrylamide (Kamerstuk 30015-114); aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD) 
 47. 47

  Ongeplande commissie-activiteiten

  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi
  Commissiedebat Verkeersveiligheid
  Commissiedebat Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) 
  Commissiedebat Maritiem
  Commissiedebat Spoor
  Commissiedebat Duurzaam vervoer
  Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
  Commissiedebat Vliegveiligheid
  Technische briefing Circulair bouwen
  Rondetafelgesprek Circulair bouwen
  Technische briefing Luchtruimherziening
 48. 48

  Aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2023. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 26316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31/05/2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24/03/2023, 36331
  De NnavV is ontvangen en aangehouden in afwachting van de NnavV Goedkeuringswet HNS (pv 11/10/2023). (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21/03/2023, 36323-(R2182)
  Het verslag is uitgebracht op 10/05/2023. In afwachting van de NnavV. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid), ingediend op 06/06/2023, 36375
  Inbreng voor het wetsverslag 04/07/2023.
  10. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Het verslag is uitgebracht op 10/10/2023. 
  11. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13/12/2023.
  12. Wet onbemande luchtvaart BES, ingediend op 16/10/2023, 36447
  Zie deze agenda. 
 49. 49

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; geen activiteiten gepland. 
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek Brussel is betrokken bij het schriftelijk overleg Internationaal spoor op 05/10/2023.
  3) Betalen naar Gebruik; Parlementaire verkenning: brieven over dit onderwerp zijn controversieel verklaard; eindrapport is gepubliceerd op 11/10/2023.
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; geen activiteiten gepland.
  5) Instandhouding infrastructuur; werkbezoek Meppel vond plaats op 15/09/2023. 
  6) Kaderrichtlijn Water; geen activiteiten gepland. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; een commissiedebat Circulair bouwen, een rondetafelgesprek en een technische briefing zijn/worden ingepland na het verkiezingsreces. 
  8) Luchtruimherziening; brieven over dit onderwerp zijn controversieel verklaard. Zie ook deze agenda.  
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD)).
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66));
  2) Recht op reparatie; (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66); verschenen maart 2023
  3) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU, verschenen juli 2023;
  4) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; verwacht eind 2023;
  5) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD); uitgesteld. 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (woningbouwgelden) (rapporteur: Minhas (VVD))
 50. 50

  Afscheidsmoment vertrekkende Kamerleden

 51. 51

  Het lid VAN ESCH (PvdD) stelt voor om de staatssecretaris te verzoeken om een reactie op de motie-Van Esch c.s. over nul uit de pijp Chemours (Kamerstuk 27625, nr. 652) en de motie-Van Esch/Beckerman over Chemours aansprakelijk stellen (Kamerstuk 33118, nr. 265), te ontvangen op 25 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  De leden VAN GINNEKEN (D66) en MINHAS (VVD) stellen voor om de staatssecretaris te verzoeken om nog voor de verkiezingen ook te reageren op aangenomen moties van het tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie op 3 oktober 2023 jl die door de staatssecretaris ontraden zijn.

  Te behandelen:

  Loading data