Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

11 oktober 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • H.M. Krul (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod voor een technische briefing door het PBL over 'Balans van de Leefomgeving 2023'

 4. 4

  Verzoek Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en Verpakkingsmaterialen tot aanbieding petitie over hoogwaardige recycling

 5. 5

  Wet bemanning zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief inzake de Dag van de Publieke Dienstverlening

 11. 11

  Evaluatie Regeling groenprojecten buitenland 2002 en de Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Natuurvergunning Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Leefomgevingskwaliteit luchthavens van nationale betekenis

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vijfde voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en reactie op toezeggingen deelauto

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek tegenvallende subsidieaanvragen nieuwe particuliere elektrische personenauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Compensatieregeling gebruikers Stint

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport 'Onderzoek voorwaarden havenbekken Houtrakpolder'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Negende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actualiteiten internationaal spoor Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  RIVM-rapport Vervolgmeting “Wonen langs het Spoor”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vervoerplannen 2024 Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van het antwoord op vragen van het Eerste Kamerlid Van Langen-Visbeek (BBB) over het bericht “Zware kritiek op ‘verslechtering’ NS” in het Noordhollands Dagblad

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de motie-Van Haga over drinkwaterbedrijven beter betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval in de buurt van waterwinning

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  24e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Buitendijks bouwen in het Markermeer en IJsselmeergebied

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek van het lid Vestering over het niet uitvoeren van het aangenomen amendement-Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  PBL-rapport 'Balans van de Leefomgeving 2023, toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel reactie op de motie-Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en zijn PFAS-vervuiling

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het bericht dat inwoners van Wijk aan Zee 2,5 maand korter leven door uitstoot van Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Omgaan met het voorzorgbeginsel en potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Algemene noot ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 34. 34

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag informele bijeenkomst van EU-transportministers d.d. 21-22 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Richtlijn bodemmonitoring en veerkracht

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de motie-Klaver c.s. over financiële en juridische steun bieden aan medeoverheden die juridische stappen zetten tegen Chemours en zijn PFAS-vervuiling

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Tweejaarlijks onderzoek kwaliteit uitvoering VTH en beantwoording toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Appreciatie van de motie-Boucke c.s. over een afwegingskader stikstof opstellen en toepassen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Diverse onderwerpen op het gebied van de circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken omtrent de uitvoering van de motie-Van der Graaf c.s. over nationale wetgeving voor een verbod op het vernietigen van niet-verkochte goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Tijdlijn van maatregelen in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het rapport van het College van Rijksadviseurs "Vandaag besteld, morgen circulair"

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie-Van Esch over een plan om producten waarin bont, dons, angorawol of kangoeroeleer is verwerkt uit Nederlandse winkels te weren

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Te volgen procedures bij nieuwe treindiensten in open toegang

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Bedieningseisen in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet (2025-2033)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Tariefdifferentiatie in de nieuwe concessie voor het Hoofdrailnet 2025-2033

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in het FD over de oproep van Rover om snel duidelijkheid te geven over het vertrek van de Eurostar vanaf Amsterdam in 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Prinsjesdag Suppletoire Begroting voor het Mobiliteitsfonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag houdende en lijst van vragen en antwoorden inzake de Prinsjesdag Suppletoire Begroting van het Ministerie van IenW (XII) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Geplande commissieactiviteiten

  10-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Waterschapswet, de Waterwet en de Awb inzake profijtbeginsel bij watersysteemheffing*
  11-10-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Externe veiligheid (4u, 5m)
  12-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 16 oktober 2023* (3u, 4m)
  12-10-2023 15.00 - 16.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer - Rapport Waterveiligheid
  24-10-2023 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieden rapport ‘Plasticsoep in de Nederlandse rivieren – het probleem van zwerfafval in de rivieren ontrafeld’ door Schone Rivieren
  25-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  25-10-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  26-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  17-11-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Transportraad 4 december 2023

  11-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 december 2023
  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT
  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-Overzicht 2024
  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Meerjarenplan ILT 2024-2028
  19-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Deltaprogramma 2024*
  20-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024*
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024*
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024*
  16-01-2024 16.30 - 17.30 Gesprek Deltacommissaris
  18-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Wadden
  22-01-2024 10.00 - 20.00 Notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
  29-01-2024 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Water
  24-01-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-02-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  14-02-2024 10.15 - 11.15 Strategische procedurevergadering*

  NB De begrotingsbehandeling IenW staat -onder voorbehoud van accordering door de nieuwe Kamer- gepland op 23, 24 en/of 25 januari 2024.

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 53. 53

  Ongeplande plenaire debatten

  Debatten
  18. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister IenW, staatssecretaris IenW)
  19. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden (staatssecretaris IenW)

  Tweeminutendebat
  Circulaire economie (CD 4/10); aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
 54. 54

  Ongeplande commissieactiviteiten

  Gesprek Deltacommissaris
  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi
  Commissiedebat Verkeersveiligheid
  Commissiedebat Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) 
  Commissiedebat Maritiem
  Commissiedebat Spoor
  Commissiedebat Duurzaam vervoer
  Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
  Commissiedebat Vliegveiligheid
  Technische briefing Circulair bouwen
  Rondetafelgesprek Circulair bouwen
  Technische briefing Luchtruimherziening
 55. 55

  Aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2023. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. Zie deze agenda. 
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 26316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31/05/2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24/03/2023, 36331
  Zie deze agenda. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21/03/2023, 36323-(R2182)
  Het verslag is uitgebracht op 10/05/2023. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid), ingediend op 06/06/2023, 36375
  Inbreng voor het wetsverslag 04/07/2023.
  10. Wijziging Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en Tunnelwet Westerschelde i.v.m. de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn, ingediend op 27/06/2023, 36384
  Het verslag is uitgebracht op 11/09/2023. Zie deze agenda. 
  11. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Het verslag is uitgebracht op 10/10/2023. 
  12. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  Zie deze agenda. 
 56. 56

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; geen activiteiten gepland. 
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek Brussel wordt betrokken bij het CD Internationaal spoor op 05/10/2023.
  3) Betalen naar Gebruik; Parlementaire verkenning: brieven over dit onderwerp zijn controversieel verklaard; conceptrapport zal aan de commissies IenW en Financiën na bespreking door de voorbereidingsgroep;
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; geen activiteiten gepland.
  5) Instandhouding infrastructuur; werkbezoek Meppel vond plaats op 15/09/2023. 
  6) Kaderrichtlijn Water; geen activiteiten gepland. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; een commissiedebat Circulair bouwen, een rondetafelgesprek en een technische briefing worden ingepland na het verkiezingsreces. 
  8) Luchtruimherziening; brieven over dit onderwerp zijn controversieel verklaard.   
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD)).
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66));
  2) Recht op reparatie; (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66); verschenen maart 2023
  3) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU, verschenen juli 2023;
  4) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; verwacht eind 2023;
  5) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD); uitgesteld. 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (woningbouwgelden) (rapporteur: Minhas (VVD))
 57. 57

  Voorstel van het lid Haverkort (VVD) om de spreektijd voor het commissiedebat Externe veiligheid van deze middag uit te breiden naar 7 minuten en om, mocht er tijdnood ontstaan, de tweede termijn van het debat te verplaatsen naar de ochtend van 12 oktober. Het commissiedebat Milieuraad zal daartoe een uur worden ingekort.

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voorstel van het lid Haverkort (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken de geannoteerde agenda voor EU-raden voortaan tijdig te doen toekomen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstel van het lid Minhas (VVD) om de staatssecretaris te verzoeken de voortgangsrapportage voor het Groot project ERTMS, dat op 1 oktober jl. had moeten worden ontvangen, zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data