Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

20 december 2023
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • A. Kops (PVV)
 • J.J.T.M. Valize (PVV)
 • W. Boutkan (PVV)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • P. Bamenga (D66)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • C. (Christine) Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  De KNMI'23-klimaatscenario's; aanbod voor een technische briefing

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Inventarisatie deelname technische briefing en rondetafelgesprek Circulair bouwen op resp. 14 februari 2024 van 14.00 tot 15.30 uur en op 28 februari 2024 van 13.00 tot 17.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verzoek tot aanbieden boek 'Hoog water; laaglands leven' door auteur Karel Feenstra

 7. 7

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuringswet HNS-Verdrag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake de Wijziging van de Waterschapswet en de Waterwet over het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorhangprocedure Ontwerpwijziging Kentekenreglement inzake de kentekening van bijzondere bromfietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV en het BABW ter uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s, de invoering van een nieuw verkeersbord voor milieuzones en nul-emissiezones

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorhang ontwerpregeling (tijdelijk) specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van het Verdrag van Rotterdam met betrekking tot bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Lijst van controversiële zaken zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023

  Ter bespreking voor zover het de wetsvoorstellen en brieven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betreft (onderdeel H). Wilt u de lijst van controversiële zaken handhaven?

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Spreektijden voor het notaoverleg MIRT op maandag 22 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek om een planningsbrief IenW 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van de Uitvoering IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Meerjarig departementaal Informatieplan IenW 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Invulling motie-Van der Plas en Pouw-Verweij over het inzichtelijk maken van de kosten van overleggroepen en taskforces binnen IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Publicaties ILT van juli tot en met september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gevolgen ingebrekestellingsprocedure over nieuwe HRN-concessie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat inzake hoofdrailnetconcessie van 3 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voornemen tot onteigening van erfdienstbaarheid op Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport over aanvullende kaders voor open toegang op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Halfjaarverantwoording NS en ProRail 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Resultaten onderzoek UK terminal

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Spoorveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Negentiende voortgangsrapportage van het Programma European Rail Traffic Management System (ERTMS) over de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording feitelijke vragen over de Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Definitief rapport Damen duurzame Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoek over doorrekening kosten Bestuursakkoord toegankelijkheid OV

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over internationaal spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanvullende financiële steun voor het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van de leden Van Ginneken en Van der Graaf over de mogelijkheden, belemmeringen en kosten van het aan minima ter beschikking stellen van vervoersbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel uitvoering renovatie Kooybrug

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Vaststellen Ontwerp-Structuurvisie A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  BO’s MIRT november 2023 en moties en toezeggingen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding ‘Mobiliteitsbeeld 2023’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Derde voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing (stand van zaken najaar 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang tijdelijke tolheffing eind 2023 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wettelijke evaluatie Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Gevolgen schorsing accreditatie Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Actieagenda toekomst binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Eerste jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op het OVV-rapport over de aanvaring in het Schuitengat

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Uitvoering van de motie van het lid Koerhuis c.s. over de uitzetting van schipperskinderen stoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Kosten rijbewijskeuringen en voortgang optimalisatietraject stelsel medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op motie-Van Ginneken over verlenging van de tijdelijke vrijstelling voor de rijbewijs C-plicht voor zero-emissie bedrijfsvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Informeren gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzamelbrief EU wet- en regelgeving op het gebied van mobiliteitsdata en wegverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Digitaal waarschuwen voor schoolzones

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Stand van zaken Hoofdlijnenbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op de motie-Krul over het wettelijk vastleggen van analyse en weging van de lasten en lusten van nieuwe luchthavenbesluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voortgang CO2-plafond per luchthaven

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie van het OM op aangifte tegen fabrikanten op verdenking van dieselfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Plan van aanpak voor de verduurzaming van geconditioneerd transport

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Resultaten 1 jaar toezicht "export laagwaardigebrandstoffen"

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Uitstel toezending Voortgang Strategie ter bescherming Noordzee Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Signaalrapportage ILT ‘Bedrijven ontwijken regels voor hergebruik van plastic drank- en voedselverpakkingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Beleidsinzet kabinet inzake lachgascilinders in de afvalketen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op verzoek commissie over een brief van een bedrijf inzake pvc-recycling

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Ondertekening Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op de motie-Van Esch c.s. over bevoegde gezagen meer instrumenten geven om maatregelen te nemen tegen bedrijven en bedrijfsprocessen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op toezeggingen in CD Externe Veiligheid van 11 oktober 2023 over beleid terugdringen gevaarlijke chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Invulling enkele moties en toezeggingen op het gebied van PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Toezegging over de opvolging van de motie-Bouchallikh over de Nederlandse regels aanpassen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook aan Tata Steel kan worden opgelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op een tweetal aangenomen moties van het lid Klaver over Chemours Dordrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Uitvoering van de motie-Van Esch c.s. over een landelijk toetsingskader waarmee ZZS-plannen van bedrijven kunnen worden gecontroleerd

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verslag schriftelijk overleg Houtstook

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Rapport uitkomsten IRRS-missie (Integrated Regulatory Review Service)

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verslag schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Landelijk Veiligheidsbeeld Primaire Waterkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Rapport Drinkwaterkwaliteit 2022 en Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  RIVM-analyse PFAS in zeeschuim

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Reactie op brieven meneer H over handelwijze afhandeling brieven

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Rapport 'Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030'

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Waddengebied 26 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Reactie Deltacommissaris m.b.t. dijkversterkingsoperatie

 90. 90

  Algemene noot ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 91. 91

  Lijst met EU-voorstellen Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening Kaderrichtlijn afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Fiche: Verordening capaciteit spoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Reactie op het rapport 'Herziening EU Slotverordening'

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Nederlandse inzet voertuigdata

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Fiche: Mededeling bestrijding drone dreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Verslag Milieuraad van 16 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Fiche: Verordening voorkoming pelletverlies voor vermindering microplasticvervuiling

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Uitstel toezending BNC-fiche bestrijding mogelijke drone dreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Verslag schriftelijk overleg Transportraad 4 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 104. 104

  Begroting van het Mobiliteitsfonds 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 105. 105

  Najaarsnota 2023 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Najaarsnota 2023 Deltafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Najaarsnota 2023 Mobiliteitsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Reactie bevoegde gezagen op het rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid “Industrie en omwonenden”

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Geannoteerde agenda van de Transportraad van 4 december 2023 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Reactie op de motie van het lid Van Baarle over de Nederlandse brandstofprijzen substantieel lager laten worden

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Geplande commissieactiviteiten

  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT*
  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-Overzicht 2024
  18-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Meerjarenplan ILT 2024-2028
  19-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Deltaprogramma 2024*
  20-12-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Mobiliteitsfonds 2024*
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (XII) 2024*
  20-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Begroting Deltafonds 2024*
  16-01-2024 16.30 - 17.30 Gesprek Deltacommissaris
  18-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Wadden (3u, 4m)
  22-01-2024 10.00 - 20.00 Notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (spreektijden; zie deze agenda)
  29-01-2024 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Water* (spreektijden; zie deze agenda)
  24-01-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  07-02-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  14-02-2024 10.15 - 11.15 Strategische procedurevergadering*
  15-02-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  14-03-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Circulair bouwen (3u, 4m)
  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
  NB De begrotingsbehandeling* IenW staat gepland in de week van 23-25 januari 2024.
 113. 113

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi (12 brieven)
  Commissiedebat Verkeersveiligheid (5 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (11 brieven)
  Commissiedebat Spoor (9 brieven)
  Commissiedebat Duurzaam vervoer (16 brieven)
  Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart (3 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (1 brief)

  Besluit: De commissiedebatten Verkeersveiligheid, Spoorveiligheid, Spoor, OV en taxi en Externe veiligheid worden (in deze volgorde) ingepland. 
  Besluit: Het commissiedebat Verduurzaming luchtvaart zal worden samengevoegd met het commissiedebat Luchtvaart (5u, 6m).  
 114. 114

  Ongeplande plenaire activiteiten

  Debatten
  9. Debat over de problematiek rondom pfas (Hagen) (minister IenW, staatssecretaris IenW)
  10. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden (Hagen) (staatssecretaris IenW)
  Tweeminutendebat 
  Leefomgeving (CD 26/10); met als eerste spreker het lid Kostic (PvdD)
 115. 115

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld in afwachting van de kabinetsreactie op het advies RvS na aangenomen amendementen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 26316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31/05/2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24/03/2023, 36331
  Zie deze agenda. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21/03/2023, 36323-(R2182)
  Zie deze agenda. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid), ingediend op 06/06/2023, 36375
  Zie deze agenda. 
  10. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Zie deze agenda. 
  11. Wet bemanning zeeschepen, ingediend op 03/10/2023, 36440
  Het verslag is uitgebracht op 13/12/2023.
  12. Wet onbemande luchtvaart BES, ingediend op 16/10/2023, 36447
  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 14/12/2023.
 116. 116

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Kennisagenda
  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; geen activiteiten gepland. 
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek Brussel is betrokken bij het schriftelijk overleg Internationaal spoor op 05/10/2023.
  3) Betalen naar Gebruik; Parlementaire verkenning: brieven over dit onderwerp zijn controversieel verklaard; eindrapport is gepubliceerd op 11/10/2023.
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; geen activiteiten gepland.
  5) Instandhouding infrastructuur; werkbezoek station Meppel vond plaats op 15/09/2023. 
  6) Kaderrichtlijn Water; geen activiteiten gepland. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; een commissiedebat Circulair bouwen, een rondetafelgesprek en een technische briefing zijn/worden ingepland na het verkiezingsreces. 
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (de rapporteurs waren: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (de rapporteur was: Koerhuis (VVD)).
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (de rapporteurs waren: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (de rapporteur was: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (rapporteur Circulaire economie van het lid Hagen (D66) is afgerond);
  2) Recht op reparatie; (rapporteurschap Circulaire economie van het lid Hagen (D66) is afgerond; verschenen maart 2023
  3) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  4) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; verwacht eind 2023;
  5) Herziening Verordening Luchthavenslots (uitgesteld) (rapporteurschap van het lid Koerhuis (VVD) is afgerond). 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (woningbouwgelden) (de rapporteur was: Minhas (VVD)).
 117. 117

  Voorstelrondje Kamerleden - staf commissie IenW

 118. 118

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Het lid Veltman (VVD) meldt zich aan als rapporteur Mobiliteitsfonds en MIRT (woningbouwgelden).

  Te behandelen:

  Loading data