Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

13 september 2023
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • D.J. Eppink (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Er zijn geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een technische briefing over het rapport over waterveiligheid op donderdag 12 oktober 2023

 4. 4

  Aanbod van reizigersorganisatie Rover voor een technische briefing over de Ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet (HRN) op maandag 25 september 2023

 5. 5

  Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang Ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang Ontwerp-wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 in verband met het aanpassen van de definitie van voor rolstoelen toegankelijke voertuigen (aanpassing uitzondering milieuzones en nul-emissiezones

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag schriftelijk overleg Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijzigingen van de Bijlagen bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Bijlagen van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van het lid Van der Graaf over geen spitstoeslag in de hoofdrailnetconcessie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tariefonderzoek nieuwe HRN-concessie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwikkelingen internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang ontwikkelingen HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomsten van een bestuurlijk overleg over de inperking van de veerdiensten naar Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Definitief rapport MARIN dimensionering vaargeul Holwerd-Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Instemming nieuwe dienstregeling Ameland van 8 september tot en met 31 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag schriftelijk overleg commissie over de aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Luchtvaart van 27 juni 2023, over afschrift van een schriftelijk overleg aan de Eerste Kamer inzake stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift reactie op een burgerbrief inzake de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Plas over een leidende rol nemen in het gelijktrekken van het beleid voor ontheffingen in de 20 kilometerzone rondom Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Arrest gerechtshof Amsterdam hoger beroep kort geding KLM en IATA versus de Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Adviesnotitie Nationale Adviesgroep Cabinelucht over kennisvergroting en bewustwording kwaliteit cabinelucht bij luchtvaartpersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beëindigen anticiperend handhaven en start notificatiefase balanced approach-procedure Hoofdlijnenbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vliegtuig op Schiphol in het kader van EU sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanpassing gebruik regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Achtste voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Deelscooters model-APV en inclusiviteit deelmobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang zero-emissiezones

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Klimaatafspraken internationale zeevaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ongevalscijfers Scheepvaart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Vrachtschip Fremantle Highway aangekomen in de Eemshaven

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over de reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag examens’ 2e kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rapport onderzoek verkeersveiligheid lichte T-voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Besluitvorming herprioritering Mobilteitsfonds/MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voornemen tot gunning A2 Het Vonderen-Kerensheide

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Adviesrapport project BEST2DO waterkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Effectstudies CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement IenW (RWS-netwerken)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Routekaart en convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Diverse onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Derde voortgangsrapportage PFAS Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang versterking VTH-stelsel juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Stand van zaken asfaltcentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Nationaal MilieuProgramma: voortgang

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Informatie over de voortgang op een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Diverse onderwerpen ten aanzien van verbranden en storten

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Uitbreiding aanpak kunststof producten voor eenmalig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzamelbrief vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Algemene noot ten behoeve van nieuw binnengekomen brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 67. 67

  Lijst met EU-voorstellen IenW

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  EU-voorstel: Richtlijn bodemgezondheid (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Uitstel toezending BNC-Fiche Richtlijn Bodemgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Huidig aantal rijbewijskeuringen en impact voorstellen Europese Rijbewijsrichtlijn op stelsel medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Fiche: Herziening Richtlijn Scheepsverontreiniging

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Fiche: Herziening Richtlijn Maritiem Ongevallenonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Fiche: Herziening Richtlijn havenstaatcontrole

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Herziening verordening Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Fiche: Herziening Richtlijn naleving vlaggenstaatverplichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verslag Milieuraad 20 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verslag informele bijeenkomst van milieu- en energieministers 10-11 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Fiche: Herziening Kaderrichtlijn afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verslag schriftelijk overleg informele Milieuraad op 10 en 11 juli 2023 te Valladolid, Spanje

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Uitstel toezending BNC-fiche capaciteitsmanagement spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU voorstel: Richtlijn bodemgezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Geannoteerde agenda informele Transportraad van 21 en 22 september

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; na het notaoverleg MIRT zal de voorbereidingsgroep opnieuw bijeen komen.  
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek Brussel wordt betrokken bij het CD Internationaal spoor op 05/10/2023.
  3) Betalen naar Gebruik; tijdens de pv van 19/04/2023 is de planning voor deze parlementaire verkenning goedgekeurd door de commissie. 
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; stafnotitie tbv CD Verduurzaming luchtvaart (11/04/2023) is verspreid.
  5) Instandhouding infrastructuur; werkbezoek Meppel vindt plaats op 15/09/2023). 
  6) Kaderrichtlijn Water; reader is verspreid op 09/05/2023; de technische briefing van Rli was op 11/05/2023; het rondetafelgesprek vond plaats op 01/06/2023. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; een technische briefing, rondetafelgesprek en commissiedebat over circulair bouwen zijn/worden ingepland.
  8) Luchtruimherziening; op 12/09/2023 is een technische briefing ingepland. 
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD))
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteur circulaire economie: Hagen (D66));
  2) Recht op reparatie; (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66); verschenen maart 2023
  3) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU, verschenen juli 2023;
  4) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; verwacht eind 2023;
  5) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD); uitgesteld. 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (woningbouwgelden) (rapporteur: Minhas (VVD))
 84. 84

  Geplande commissieactiviteiten

  13-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie Rli advies over KRW en nadere invulling van KRW - impulsprogramma
  13-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033
  14-09-2023 14.00 - 16.30 Rondetafelgesprek OVV-rapport Industrie en Omwonenden*
  15-09-2023 10.00 - 12.00 Werkbezoek aan Meppel met ProRail inzake spoorweginfrastructuur*
  18-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Houtstook
  25-09-2023 13.30 - 16.30 Technische briefing ProRail, NS en Rover inzake de Ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet (HRN)
  26-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid 
  26-09-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Hoofdrailnetconcessie (HRN) (3u, 4m)*
  27-09-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  28-09-2023 10.00 - 11.30 Technische briefing IPO, VNG en ODNL inzake interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
  04-10-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  05-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationaal spoor (3u, 4m)
  11-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  11-10-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Externe veiligheid (4u, 5m)
  12-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 16 oktober 2023* (3u, 4m)
  25-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  26-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  AANVANG VERKIEZINGSRECES
  01-11-2023 10.00 - 11.00 Gesprek Deltacommissaris
  13-11-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Water*
  15-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi
  20-11-2023 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  22-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 4 december 2023*
  06-12-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 18 december 2023*
  07-12-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid
  13-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)
  13-12-2023 15.30 - 18.30 Commissiedebat Maritiem
  14-12-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor
  17-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen

  Besluit: Het commissiedebat Luchtvaart inplannen voor het verkiezingsreces.
  Besluit: Het commissiedebat Externe veiligheid verlengen naar vier uur met een spreektijd van vijf minuten.
  Besluit: Bij de volgende procedurevergadering wordt een voorstel door de staf voorgelegd ten aanzien van in en na het verkiezingsreces geplande commissieactiviteiten.
 85. 85

  Ongeplande plenaire debatten

  Debatten
  17. Debat over de problematiek rondom pfas, aangevraagd door het lid Hagen (D66) tijdens de rvw van 30-05-2023

  Tweeminutendebatten
  • Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620); aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  • Leefomgeving; aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  • Maritiem; aangevraagd door het lid Kröger (GroenLinks)
  • Auto; aangevraagd door het lid Koerhuis (VVD)
  • Luchtvaart; aangevraagd door het lid Van Haga (Groep Van Haga)
 86. 86

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2023. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld en vindt in beginsel plaats zodra het aangekondigde advies van de RvS is ontvangen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 26316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31/05/2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24/03/2023, 36331
  Het verslag is uitgebracht op 10/05/2023. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21/03/2023, 36323-(R2182)
  Het verslag is uitgebracht op 10/05/2023. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid), ingediend op 06/06/2023, 36375
  Inbreng voor het wetsverslag 04/07/2023.
  10. Wijziging Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en Tunnelwet Westerschelde i.v.m. de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn, ingediend op 27/06/2023, 36384
  De inbrengsdatum voor het verslag is vastgesteld op 11 september 2023.
  11. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  Zie deze agenda. 
 87. 87

  Ongeplande commissieactiviteiten

  Diverse activiteiten parlementaire verkenning Betalen naar gebruik
  Planning zoals in april 2023 vastgesteld door de commissie IenW:
  - concept rapport parlementaire verkenning naar commissies IenW en Financiën: procedurevergadering IenW 27 september 2023 (na afstemming met de voorbereidingsgroep)
  - definitief rapport naar kabinet voor schriftelijke reactie: begin oktober 2023
  - commissiedebat met kabinet over rapport parlementaire verkenning en reactie kabinet: november 2023
  Commissiedebat Duurzaam vervoer
  Commissiedebat Luchtvaart
  Technische briefing Circulair bouwen
  Rondetafelgesprek Circulair bouwen