Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

9 maart 2023
14:00 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Agema (PVV)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • L.M. Werner (CDA)
 • H. Kat (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 9 maart 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Ellemeet, Ploumen, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (Kamerstuk 34891)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek uitstel plenair debat over het voorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Kamerstuk 35844) in verband met de voorbereiding van een tweede nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Herziening verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda EU-gezondheidsraad 14 maart 2023 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 oktober 2022, over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsvisie seksuele gezondheid (Kamerstuk 32239-10)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie evaluatie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (2012-2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie Gezondheidsraadadvies 'Verduurzaming van hulpmiddelen in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  E-healthmonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Opbrengsten huidige R&D-ecosysteem: analyse aantal marktintroducties geneesmiddelen vanaf 1995’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken gebruik Corona Opt-in

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de NZa-publicatie 'stand van de zorg 2022'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nierstichting Nederland aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) m.b.t. communicatie rond nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Heruitgifte van dure geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de brief van een aantal verpleegkundig centralisten van de meldkamer ambulancezorg (MKA) van de Meldkamer Oost Nederland (MON) over Zorg Coördinatie Centra (ZCC)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport Capaciteit infectieziektebestrijding in beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkagenda gezamenlijk beleidsadvies van NZa, Zorginstituut en ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschalen maatregelen China

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Adviezen OMT, BAO, MIT en uitvoeringspartners

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken Internationaal Pandemie-Instrument

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  2e OMT-V advies over een revaccinatie tegen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoeringstoets ggz-behandeling door de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nederlands standpunt Russische sporters

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Internationaal statement deelname Rusland en Wit-Rusland aan internationale sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het bericht Autoriteit Persoonsgegevens geeft positief oordeel over uitvraag ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken CIZ onderzoek Investico

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie Slachtoffermonitor Seksueel Geweld tegen Kinderen 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de brief NVP met betrekking tot analyse van redenen waarom pleeggezinnen stoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een werkbezoek aan Saba, Sint Maarten en Curaçao van 18 - 22 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over het proces rond besluitvorming over de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-703)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken infectieziekten en AMR

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang beleidsvisie Seksuele Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag EU Gezondheidsraad van 9 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontvangen factsheets over onderzoek naar oversterfte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 3 maart 2023)

  Besluit:  Ter informatie. 

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  2. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 14 december 2022. 
  3. Kamerstuk 35870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 december 2022.

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden zal gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. Per brief van 23 februari 2023 verzoekt de minister de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel uit te stellen, in verband met een voorgenomen tweede nota van wijziging. Het is het streven van de minister om voor het einde van dit jaar een tweede nota van wijziging van de Wzl voor advies voor te leggen aan de Afdeling advisering van de Raad van State.
  2. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 december 2020 en op 27 januari 2022. Op 14 februari 2023 heeft de Kamer tijdens de eerste termijn van de wetsbehandeling besloten om het tweede termijn op een later moment, maar op korte termijn, in te plannen. 
 45. 45

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit:  Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Op 3 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Op 13 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
  8. Kamerstuk 36291 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. Ontvangen d.d. 19 januari 2023. Op 22 februari 2023 is het verslag uitgebracht.
 46. 46

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Ontvangen d.d. 16 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag is nog niet vastgesteld. 
  2. Kamerstuk 36295 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 8 maart 2023 te 14.00 uur. 
 47. 47

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 3 maart 2023)

  Besluit:  Ter informatie. 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022. Debat i.v.m. vervaldatum opnieuw aangevraagd tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  2. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  3. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  4. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  7. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  8. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  9. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
  10. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  11. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  12. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  13. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  14. Dertigledendebat over de hervormingsagenda jeugd (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 20 december 2022).
  15. Dertigledendebat over medewerkers in de publieke sector met langdurige postcovid-klachten (aangevraagd door het lid Van der Plas tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  16. Debat over de aanhoudende medicijntekorten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  17. Debat over oversterfte (aangevraagd door het lid Omtzigt tijdens de RvW van 17 januari 2023).
  18. Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  19. Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 24 januari 2023).
  20. Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Den Haan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
 48. 48

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 3 maart 2023) (vervolg)

  21. Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord (aangevraagd door het lid Van der Laan tijdens de RvW van 7 februari 2023).
  22. Dertigledendebat over de brandbrief van zorgorganisaties over de toename van gezondheidsklachten door armoede (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
  23. Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 februari 2023).
 49. 49

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit:  Ter informatie.

  Gepland voor de komende week:
  • Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD d.d. 14 december 2022). Voorzien voor woensdag 8 maart 2023, van 10.15 - 11.15 uur. 

  Nog in te plannen:
 50. 50

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: 
  1. De commissie stemt in met de definitieve inplanning van het commissiedebat onder B. 

  A. Reeds ingepland:
  1. CD EU-Gezondheidsraad (wo 8 maart 2023, 14.00 - 17.00 uur).
  2. CD Verduurzaming van de zorg (do 9 maart, 10.00 - 13.00 uur).
  3. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur).
  4. CD Wijkverpleging (do 23 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur).
  5. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 18.00 uur)
  6. CD Sportbeleid (wo 5 april 2023, 13.00 - 17.00 uur).
  7. CD Pakketbeheer (do 8 juni 2023, 13.00 - 17.00 uur) - Zie agendapunt 61
  8. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur) - Zie agendapunt 61

  B. In concept ingepland: 
  1. CD Oorlogsgetroffenen (wo 12 april 2023, 14.00 - 18.00 uur).

  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
  2. CD Medische ethiek / orgaandonatie (stond gepland op 26 januari 2023).
  3. CD Gehandicaptenbeleid (stond gepland op 1 februari 2023).
  4. CD EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023) (stond gepland op 7 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur). 
 51. 51

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. Zie tevens agendapunt 61 voor het voorstel tot een jaarplanning van de commissiedebatten binnen de commissie VWS.
  1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022.
  2. CD Administratieve lasten in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 oktober 2022. 
  3. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2023.
  4. CD Bloedvoorziening 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  5. CD Caribisch Nederland - VWS 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 28 november 2022.
  6. CD Eerstelijnszorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 7 juli 2022. 
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 23 december 2022.  
  8. CD E-health / slimme zorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 november 2022. 
  9. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 november 2022. 
  10. CD GGZ / Suïcidepreventie 1 geagendeerde brief d.d. 3 februari 2023. 
  11. CD Goed bestuur in de zorg 6 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  12. CD Hulpmiddelenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  13. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  14. CD IGJ 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 oktober 2022. 
  15. CD Jeugdbeleid 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 december 2022.
  16. CD Leefstijlpreventie 1 geagendeerde brief d.d. 6 februari 2023.
  17. CD Maatschappelijke opvang / beschermd wonen 1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022. 
  18. CD Medisch zorglandschap 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  19. CD Mondzorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 september 2022.
  20. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus 18 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2022.
  21. CD Ouderenzorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 juli 2022. 
  22. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  23. CD Patiënten en -cliëntenrechten 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  24. CD PGB 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  25. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
 52. 52

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten (vervolg)

  Besluit:  Ter informatie.

  26. CD Voedselveiligheid 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2020.
  27. CD Wmo 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022.
  28. CD Ziekenhuiszorg 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni 2022.
  29. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022.
  30. CD Zwangerschap en geboorte 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022.
 53. 53

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  2. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen.
  3. RTG over de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Datum voor het RTG nader te bepalen (zie tevens agendapunt 4).
 54. 54

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Ter informatie. 

  Ingepland:
  1. Technische briefing over de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288) - woensdag 8 maart van 12.00 tot 13.30 uur.
  2. Technische briefing, verzorgd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over toegankelijkheid van zorg - woensdag 29 maart 2023 van 10.00 tot 11.30 uur. 
  3. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) - Aanbieding jaarverslag 2022 - 12 april 2023 van 10.30 tot 12.00 uur. 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 55. 55

  Voortgang medicinale cannabisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verantwoord afbouwen van medicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Stand van zaken verzekerde toegang voor patiënten tot nieuwe geneesmiddelen (doorlooptijden)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgang expertisecentrum FAST en afronding LSH-actieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag van een schriftelijk overleg over informatie aanpak Monitor vitamine D uit basispakket (Kamerstuk 29477-793)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data