Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

6 juli 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken op 6 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie op een artikel uit Binnenlands Bestuur van 14 april jl. ‘Bemoeienis werkgever raadslidmaatschap onwenselijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de Wet bescherming klokkenluiders (Kamerstuk 35851)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over versterking weerbaarheid democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Ellian over "trouw aan de publieke taak" toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen (Kamerstuk 35570-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief commissie Financiën inzake misstanden bij SNS REAAL en een klokkenluidersdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 13-07-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer (TK 36374-(R2187))
  wo 06-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  wo 13-09-2023 10.30 - 11.30 Gesprek Gesprek met de Nationale ombudsman over het jaarverslag 2022
  wo 13-09-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Klokkenluiders
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Verkiezingen
  wo 04-10-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiën decentrale overheden
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 11. 11

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Gesprek Gesprek met de adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWRD) over haar adviesrapport (na publicatie in oktober 2023)
  Gesprek Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Mensenrechten
  Notaoverleg Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Baarle (DENK) Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander (TK 35952)
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)

  Besluit: Ten behoeve van de strategische procedurevergadering op 28 september 2023 zal op basis van de nog te ontvangen planningsbrieven een prioritering worden gemaakt en waar mogelijk een voorstel worden gedaan voor de planning van de ongeplande activiteiten van de commissie ten aanzien van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken. 
 12. 12

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  do 06-07-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023 (DiZa)
  di 05-09-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp (J&V)
  wo 06-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijkoverleg Internationale Cyberstrategie (BuZa)
  wo 01-11-2023 10.00 - 11.00 Gesprek Deltacommissaris (I&W)
 13. 13

  Debatten en dertigledendebatten

  5, 6 en 7 september 2023 (week 36)
  - Tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen (29 362, nr. 320)
  - 36 210 (Wet versterking participatie op decentraal niveau)
  - 36 161 (Voorstel van wet van de leden Baudet en Van Houwelingen houdende regels inzake een breed raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum naar Zwitsers model)

  3, 4 en 5 oktober 2023 (week 40)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  10, 11 en 12 oktober 2023 (week 41)
  - Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)
  - Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

  Te agenderen debatten
   
  7. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  9. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  13. Debat over het rapport ‘Elke regio telt’(Bisschop) (minister BZK)
  15. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)
  29. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
   
  Te agenderen dertigledendebatten
  2. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  15. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  24. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
 14. 14

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening op 6 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport ‘Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in Bbl’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kamerbrief kwaliteit energielabel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vervolgaanpak vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang implementatie Omgevingswet januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek mogelijke schade MuWi-scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Behandeling Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) (Kamerstuk 36311)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op motie van het lid Van Haga over ervoor zorgen dat kadastraal ongesplitste zelfstandige woningen vergunningsvrij gesplitst kunnen worden (Kamerstuk 32847-1056)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang programma Wonen en zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  di 05-09-2023 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieding verhalenbundel "Particuliere Verhuurders, Mensen zoals Jij en Ik" door Vastgoed Belang
  do 07-09-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het digitaal delen van gegevens voor de inkomenstoets (TK 36379)
  ma 11-09-2023 10.00 - 14.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (TK 35286)
  do 14-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 27-09-2023 15.00 - 19.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 05-10-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 25-10-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  do 26-10-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Funderingsproblematiek
  do 02-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-11-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  do 30-11-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 26. 26

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
 27. 27

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  do 07-09-2023 10.00 - 11.30 Technische briefing Circulair bouwen (I&W)
  do 07-09-2023 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV)
  wo 27-09-2023 14.00 - 17.45 Rondetafelgesprek Circulair bouwen (I&W)
   di 10-10-2023 17.00 - 21.00Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (LNV)
  wo 17-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen (I&W)
 28. 28

  Debatten en dertigledendebatten

  5, 6 en 7 september 2023 (week 36)
  - Tweeminutendebat Leefomgeving (CD 17/5)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))