Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • F. Boulakjar (D66)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • Y. Bijenhof (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) om de plenaire behandeling van de Wet versterking participatie op decentraal niveau (36210) om te zetten in een wetgevingsoverleg en het wetgevingsoverleg nog voor het verkiezingsreces in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Regio Deal North Sea Port District ‘Op de grens van kracht & kwetsbaarheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opdracht juridisch vooronderzoek toezicht- en sanctietaak Huis voor klokkenluiders en opdracht ABDTOPConsult

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken en de concepten-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Driemaandelijks overzicht rechterlijke uitspraken Woo-verzoeken ten uitvoering van de gewijzigde motie Omtzigt c.s. (Kamerstuk 32802-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude met paspoorten en VRS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overhedenoverleg en controversieel verklaring

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslagen financieel toezicht 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapporten in het kader van het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelichting op beschikbare budgetten binnen de BZK begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift koninklijk besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van het samenwerkingsverband ‘Uitvaartorganisaties Nederland’ over zeven punten die de Wet op de lijkbezorging (Wlb) beter maken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Convenant toetsing stomme tap

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  36435-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  36435-B Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken Tweede Kamerverkiezing en evaluatie provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Dag van de Publieke Dienstverlening 2023 en 2024

 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen cie BiZa tussen 21 september en 5 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 12-10-2023 14.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur
  ma 16-10-2023 15.45 - 23.00 Wetgevingsoverleg Tijdelijke regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen alsmede voorzieningen inzake de mogelijkheid tot vaststelling van een nieuwe eindtermijn voor gebruik door de diensten van in het kader van hun taakuitvoering met bijzondere bevoegdheden verworven bulkdatasets en de invoering van een bindende toets ex ante van verleende toestemmingen voor de real time interceptie van verkeers-en locatiegegevens (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen) (TK 36263 )
  di 17-10-2023 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden
  do 19-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang proces BFTK 2024-2028 (TK 36200-VII-174)
  di 24-10-2023 16.30 - 20.00 Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  wo 25-10-2023 13.00 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  wo 25-10-2023 18.00 - 21.30 Commissiedebat Adviesrapport 'Elke regio telt!'
 23. 23

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek met de adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWRD) over haar adviesrapport (na publicatie in oktober 2023)
  Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Mensenrechten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 24. 24

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  wo 18-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024 (FIN)
  ma 23-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024 (FIN)
 25. 25

  Debatten en dertigledendebatten

  17, 18 en 19 oktober (week 42)
  - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds (C) voor het jaar 2024

  Te agenderen debatten
  1. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  2. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister J&V, minister BZK)
  3. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  8. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)
  9. Debat over de bevindingen in het jaarverslag van de AIVD inzake de nationale veiligheid en democratische rechtsorde van Nederland (Van der Werf) (minister J&V, minister BZK)
  14. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)

  Te agenderen dertigledendebatten
  3. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
 26. 26

  Wijziging van de Woningwet in verband met het regelen van een grondslag voor het verwerken van het burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers in verband met het digitaal delen van gegevens voor de inkomenstoets

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Tweede Evaluatie wet basisregistratie adressen en gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Contourennotitie Nota Ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzamelbrief over huurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Nijboer op 11 september 2023 over de technische mogelijkheden om woningcorporaties al dan niet geheel uit te zonderen van de vennootschapsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanpak natuurinclusief isoleren: handvatten en vervolgstappen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang aanpak funderingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  di 24-10-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Modernisering van het grondbeleid (TK 34682-164)
  wo 25-10-2023 13.00 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 26-10-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Funderingsproblematiek
 36. 36

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (tot nader order uitgesteld)
  Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
 37. 37

  Debatten en dertigledendebatten

  17, 18 en 19 oktober (week 42)
  - Tweeminutendebat Staat van de Volkshuisvesting (CD 27/9)