Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

28 september 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • G. van den Brink (CDA)
 • N.G.J. Temmink (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het lid Rajkowski (VVD) om de plenaire behandeling van de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (36263) om te zetten in een wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Inzicht nieuw beleid in de ontwerpbegroting 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Algemene Politieke Beschouwing van 20 september 2023, over marginale druk bij eenverdieners

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het ROB-signalement 'Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vervolg wetsvoorstel Met één stem meer keus

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tijdelijke instructie bewaren chatberichten bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkprogramma 2023 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 7: 'Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid' begroting BZK (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Septembercirculaire 2023 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Elke regio telt!'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gevolgen niet behandelen Ontwerpbegrotingen 2024 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Opgeloste beveiligingsmelding inzake de ondersteunende software verkiezingen (OSV2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding factsheet "Brede Welvaart 2023 bij de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties" van CBS

 28. 28

  Brief Presidium inzake aanbevelingen PEAG

 29. 29

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over doorgeleiding voorstellen voorbereidingsgroep uitvoering motie-Leijten/Inge van Dijk

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Advies inzake behandeling ontwerpbegrotingen 2024 en suppletoire begrotingswetten najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  [EU-SIGNALERING] Informele Raad Algemene Zaken van 27-28 september, commissiedebat op 26 september 2023

 32. 32

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 28-09-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2022 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman (TK 36325-3)
  do 28-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Verkiezingen
  di 03-10-2023 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden
  do 05-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap) (TK 36346)
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 12-10-2023 14.00 - 18.00 Rondetafelgesprek Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur
  do 19-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang proces BFTK 2024-2028 (TK 36200-VII-174)
  di 24-10-2023 16.30 - 20.00 Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

  Besluit: de commissie besluit, op verzoek van de aanbieders VNG en het IPO, de petitieaanbieding met betrekking tot de financiën van decentrale overheden, die oorspronkelijk gepland stond op dinsdag 3 oktober 2023, te verplaatsen naar dinsdag 17 oktober 2023 van 13.30 tot 13.45 uur.
  Besluit: de commissie besluit een aanvullende procedurevergadering in te plannen in de week van 23 oktober 2023. 
 33. 33

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Gesprek Gesprek met de adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWRD) over haar adviesrapport (na publicatie in oktober 2023)
  Gesprek Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Mensenrechten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 34. 34

  Debatten en dertigledendebatten

  3, 4 en 5 oktober (week 40)
  -36 263 (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma)

  17, 18 en 19 oktober (week 42)
  -Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) en Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds (C) voor het jaar 2024
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  Te agenderen debatten
  2. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  3. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister J&V, minister BZK)
  4. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  9. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)
  16. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)

  Te agenderen dertigledendebatten
  5. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
   
 35. 35

  Voorstel van het lid Boulakjar (D66) om een spreker uit te nodigen voor blok 1 van het rondetafelgesprek Wooncoöperaties op 11 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van het lid Beckerman (SP) om, met het oog op de afzegging door de wooncoöperatie WaalwijkWonen, de wooncoöperatie de Nieuwe Meent uit te nodigen voor blok 2 van het rondetafelgesprek Wooncoöperaties op 11 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van het lid Grinwis (ChristenUnie) voor het houden van een schriftelijk overleg over de brief Modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682, nr. 164)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Uitwerking Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Koopproces

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verduurzaming kwetsbare dorpen en wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Analyse internetconsultaties wet versterking regie volkshuisvesting

 43. 43

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 28-09-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning (TK 36400)
  di 03-10-2023 13.15 - 13.30 Petitie Petitieaanbieding inzake behoud vrije huursector van Policy2Practice, namens VVA
  do 05-10-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  wo 11-10-2023 14.45 - 17.45 Rondetafelgesprek Wooncoöperaties
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 26-10-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Funderingsproblematiek
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 44. 44

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (tot nader order uitgesteld)
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
 45. 45

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  di 10-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (LNV)
  wo 01-11-2023 10.00 - 11.00 Gesprek Deltacommissaris (I&W)
  wo 17-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen (I&W)