Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

14 september 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. wijziging behandelvoorstel van agendapunten 15, 27 en 39 naar 'ter bespreking', en toevoeging agendapunt 49

Bijlagen

Deelnemers

 • E.A. Haverkort (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • G. van den Brink (CDA)
 • N.G.J. Temmink (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • R. Bisschop (SGP)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van de leden Romke de Jong (D66), Bevers (VVD), Palland (CDA), Van Nispen (SP), De Hoop (PvdA), Van der Graaf (ChristenUnie) en Van der Plas (BBB) voor een rondetafelgesprek over de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur in oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State over de B-component van het inkomen van de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie verzoek lid Omtzigt betreffende informatie over het aantal sms-berichten van de minister-president die zijn veilig gesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2023, over of alle taken waar de Koningin zich mee bemoeit nu in een keer vallen onder de geheimhouding van de Kroon

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geactualiseerde planningsbrief ministerie van Algemene Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende het ontheffen van mr. drs. H.G.J. Bruins Slot van de leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en haar te belasten met de leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het belasten van H.M. de Jonge met de leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Kieswet, houdende vaststelling van regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Regels inzake specifieke wettelijke voorzieningen voor het uitvoeren van onderzoeken door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland of Nederlandse belangen (Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang proces BFTK 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsrapportage Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak vijfde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Informatie over het juridisch kader rond de internationale oplossing voor de verstoring van interceptie in Burum

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag over het functioneren van de AIVD en de MIVD in de afgelopen vijf jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het college van B&W van de gemeente Baarle-Nassau over Herverdeling gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Essaybundel 'Doorwerkingen van het slavernijverleden. Meervoudige perspectieven op de relatie tussen heden en verleden’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontvangst van verslag over de evaluatie van de Wet College voor de rechten van de mens

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verbetering openbare agenda's bewindspersonen en lobbyparagrafen in memories van toelichting

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het parlementair onderzoeksrapport 'Gelijk recht doen'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Agenda Stad en Europese Agenda Stad

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de motie van de leden Bromet en Inge van Dijk over het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij politieke besluitvorming (Kamerstuk 35925-VII-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vervolg wetsvoorstel Met één stem meer keus

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘Verhoog kiesdrempel’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de Quickscan lokale misleidende informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Alternatieve oplossingen voor aanhoudende bestuurlijke problemen in gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om uitstel Commissiedebat Versterking Lokaal Bestuur 6 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kabinetsreactie op de jaarverslagen 2022 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Demonstratierecht in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderzoeksrapport ' Paal en Perk stellen aan protestacties bij (privé)woningen van politici en andere personen'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake implicaties van het besluit van de commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie), de ‘Opinion on the Legal Protection of Citizens’ aangaande Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Elke regio telt!'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Publicatie Woo-verzoek over de SG/DG-werkgroep ten behoeve van de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Vaststelling van de datum voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Woo-besluit inzake besluitvorming informele scholing

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Belang van behandeling van de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geactualiseerde versie planningsbrief 2023 en overzicht voorziene wetgeving in de eerste helft van 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Portefeuillewijziging staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Appreciatie van de amendementen bij wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken klokkenluidersdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Initiatiefnota van de leden Dassen en Bikker over het versterken van de Tweede Kamer: “Een sterke parlementaire democratie vraagt om onderhoud”

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding inzake de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot de stukken over de Bijlmerramp die zich in het Nationaal Archief bevinden

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Versterking lokaal bestuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 28-09-2023 14.30 - 18.00 Commissiedebat Verkiezingen
  di 03-10-2023 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  di 24-10-2023 16.30 - 20.00 Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
   
 52. 52

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering 
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Gesprek met de adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWRD) over haar adviesrapport (na publicatie in oktober 2023)
  Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander” 
  Commissiedebat Mensenrechten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
   
 53. 53

  Debatten en dertigledendebatten


  Te agenderen debatten
  3. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  4. Debat over het demonstratierecht in Nederland ((Christine) Teunissen) (minister J&V, minister BZK)
  5. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  9. Debat over het rapport ‘Elke regio telt’(Bisschop) (minister BZK)
  11. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)
  19. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)

  Te agenderen dertigledendebatten
  6. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)
   
 54. 54

  Verzoek van de leden Sneller (D66), Van der Plas (BBB), Temmink (SP), Chris Simons (VVD) en Bisschop (SGP) tot overzicht navolging aanbevelingen uit rapporten Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Wetstechnische wijzigingen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard in de Omgevingswet en enkele wetten die daarmee verband houden (Verzamelwet Omgevingswet 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat van 11 mei 2023, over de status van de besluitvorming door provincie en gemeente t.a.v. een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder in de gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake de motie van het lid Kluit c.s. over de financiën met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang herziening Besluit servicekosten in verband met een scherpere afbakening

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman op hun rapport ‘Als de overheid niet thuis geeft’

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Actualiteit huurbeleid juli 2023: onderzoek huurregister en diverse onderwerpen Huurcommissie en huurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Evaluatie marktwaarde en beleidswaarde woningcorporaties en OOB-status woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Toezichtrapport WSW 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Rapport evaluatie Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang programma Betaalbaar Wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - Staat

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voortgang Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  ABF rapportages PRIMOS en plancapaciteit en betekenis voor de bouwopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Handhaving op vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Vervolgstappen ontwikkeling Gnephoek in Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Afwegingskader Startbouwimpuls (SBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Reactie op de motie van het lid Pouw-Verweij over rapporteren over de gevolgen van verschillende typen migratie op de woningmarkt (Kamerstuk 35925-VII-127)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verduurzaming gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  VvE-versnellingsagenda verduurzaming gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE-versnellingsagenda verduurzaming)

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Start voorbereidende werkzaamheden Binnenhofrenovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Presentatie voorlopig ontwerp Publieksentree

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Voortgang aanpak woondiscriminatie en aanbieding derde landelijke monitor

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Maatregelen afschermen Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Omgevingswet (eerste deelbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Publicatie Woo-verzoek inzake sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Reactie op verzoek op grond van de Wet open overheid inzake de Omgevingswet (tweede deelbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (Kamerstuk 35286)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 14-09-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (TK 36387)
  do 14-09-2023 15.30 - 19.30 Rondetafelgesprek Verduurzaming van de woningvoorraad en aanpak energiearmoede
  wo 27-09-2023 15.00 - 19.00 Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  do 28-09-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 05-10-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  wo 11-10-2023 14.45 - 17.45 Rondetafelgesprek Wooncoöperaties
  do 12-10-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 26-10-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Funderingsproblematiek

  Besluit: Het commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid, oorspronkelijk gepland op 25 oktober 2023, wordt tot nader order uitgesteld.
  Besluit: Het commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof, oorspronkelijk gepland op 16 november 2023, wordt tot nader order uitgesteld.
 84. 84

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
   
 85. 85

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  di 26-09-2023 17.30 - 20.30 Rondetafelgesprek Vergunningverlening aan agrarische bedrijven (LNV)
  di 10-10-2023 17.00 - 21.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (LNV)