Commissiedebat : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

5 april 2023
10:00 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 8 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • M. van Ooijen
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Samen de schouders onder passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitkomst herbezinning residentieel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro (Kamerstuk 31497-443)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden over uitwerking plan van aanpak hoogbegaafdheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitwerking van de motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-103) en Derde monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Planning wetsvoorstellen passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken uitvoeren acties leerlingenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op inbreng LBVSO debat passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op brandbrief inzake voltijd hb-onderwijs en plan van aanpak hoogbegaafdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Borging toekomst De Monnikskap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het onderzoek 'Het recht op onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen’ van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het blokkeren van bekostiging van inclusief onderwijs door schoolbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitkomst herbezinning residentieel onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapporten van KBA-Nijmegen over 'Bekostiging van het praktijkonderwijs' en van het CBS over 'Richting een nieuw verdeelmodel voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)'

  Te behandelen:

  Loading data