Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

18 januari 2023
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Nieuwe datum i.v.m. plenair debat Staat van de rechtsstaat op 19 januari 2023.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • H. Rahimi (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • M. Grevink (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 18 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 3. 3

  Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden 'Ketenen van het verleden'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering begrotingen 2022, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, BZK, Gemeentefonds en Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op de Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag hoorzitting vierde cyclus Universal Periodic Review van 15 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarplan AIVD 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Viering 175 jaar Grondwet 1848

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  De beperkingssystematiek van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Maximaal haalbare kwaliteit van het adresgegeven in de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie rapporten en onderzoeken over het demonstratierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie speciale portals sociale media platformen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Decembercirculaire 2022 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Resultaten Banenafspraak publieke sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beheersregime chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op BIT-advies Platform Open OverheidsInformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vervolg bestuurlijke werkgroep grensbelemmeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Omgang met vertrouwelijke politieke contacten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gedragscode integriteit voor bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek lobbyregister

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de brief ‘Voortgang standpuntbepaling over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel’ (Kamerstuk 34430-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Standen van de Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Woo-verzoek over de totstandkoming van het integriteitsbeleid voor oud-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift van de brief de Eerste Kamer inzake uitvoering van de motie van het lid Schalk over de Nederlandse vlag op de Identiteitskaart

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eindevaluatie verbeterplan ProDemos

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorhang subsidieregeling Paleis te Dam 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vijfde voortgangsrapportage Wind in de zeilen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Informatie over enkele zaken die het dossier verkiezingen betreffen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Appreciatie van het nader gewijzigd amendement van het lid Leijten over sanctiemogelijkheden voor het Huis voor klokkenluiders (Kamerstuk 35851-49)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  EU-voorstel: Richtlijn van de Raad - Bindende normen voor organen voor gelijke behandeling COM(2022) 689

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  EU-voorstel: Richtlijn Bindende normen voor organen voor gelijke behandeling COM(2022) 688

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Debatten en dertigledendebatten

  24, 25 en 26 januari 2023 (week 4)
  - 36 160 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)

  7, 8 en 9 februari 2023 (week 6)
  - 36 052 (Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren)

  28, 29 en 30 maart 2023 (week 13)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal))

  Te agenderen debatten
  4. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  23. Debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds (Kuzu) (Minister-president, minister van Binnenlandse Zaken) (Kuzu) (Minister-president, minister van Binnenlandse Zaken)

  Te agenderen dertigledendebatten
  12. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  35. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
 39. 39

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 18-01-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen
  vr 20-01-2023 10.15 - 17.00 Werkbezoek Amsterdam over het Nederlandse Slavernijverleden
  wo 25-01-2023 10.30 - 11.30 Technische briefing door ambtenaren van ministeries BZK en J&V over constitutionele toetsing
  wo 25-01-2023 12.15 - 14.45 Rondetafelgesprek Constitutionele toetsing
  wo 25-01-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992 (TK 22861-37)
  do 26-01-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Discriminatie, racisme en mensenrechten
  di 31-01-2023 16.30 - 17.30 Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR
  do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  di 07-02-2023 13.30 - 13.45 Petitie Politieke participatie door mensen met een beperking
  do 09-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 40. 40

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (in te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet Open Overheid
 41. 41

  Notitie terugkoppeling kennismakingsgesprekken voorzitter Staatscommissie rechtsstaat en bevindingen van de rapporteurs (de leden Inge van Dijk en Pieter Omtzigt)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 18 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Staat van de Volkshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Eerste woondeals gesloten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Gezamenlijke afspraken van verhuurders, gemeenten en het Rijk over maatwerk bij het voorkomen van huisuitzettingen tijdens de energie- en inflatiecrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Huisvesting vergunninghouders 2022-II

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Versnelling verduurzaming gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE's)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang aanpak woondiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van een schriftelijk overleg van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 16 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voortgang Kustpact 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief over bomen park Huis Doorn

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Verordening dataverzameling en -deling kortetermijnverhuur accommodatie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Debatten en dertigledendebatten

  31 januari, 1 en 2 februari 2023 (week 5)
  - 36 130 (Regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van ongewenste verhuurpraktijken (Wet goed verhuurderschap))

  Te agenderen debatten
  13. Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
 55. 55

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 18-01-2023 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) (TK 36281)
  do 02-02-2023 10.30 - 11.30 Procedurevergadering Strategische procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 02-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 09-02-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
  do 16-02-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 22-02-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 56. 56

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
 57. 57

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) m.b.t. de nog te ontvangen nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) (TK 36281)

  Besluit: Na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag zal direct per e-mailprocedure aan de commissie worden voorgelegd of het wetsvoorstel huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen (TK 36281) gereed is voor plenaire behandeling.