Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 september 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • Y. Bijenhof (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • J. Wuite (D66)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • S. Warmerdam (D66)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28-09-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken moties en toezeggingen media

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Erfgoed (Kamerstuk 31511-51).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Werkprogramma Raad voor cultuur 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang en monitoring Werkagenda mbo en Stagepact

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpregeling houdende verlenging van de Subsidieregeling praktijkleren en uitbreiding van de subsidievoorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorhang conceptregeling Regionaal Investeringsfonds mbo 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van het gesprek tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de rector van de Universiteit van Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nieuwe beleidsuitgaven 2024 in relatie tot eventueel uitstel begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Resultaten examens voortgezet onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie betreffende het afnametijdstip in 2024 van het vwo-examen Nederlands

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Meer waardering voor praktijk in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Publicatie Education at a Glance 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Schoolkostenmonitor en nieuwe beleidsregel vrijwillige ouderbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang beleidsagenda informeel onderwijs (Kamerstuk 29614-169)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de viering van carnaval en de planning van de doorstroomtoets

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitwerking motie Schoolmaaltijden en motie Brugfunctionaris

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Invulling motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-103)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport 'Gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs; Deel 1: Sturen op een goede uitgangspositie voor álle mbo-studenten'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over het monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad (Kamerstuk 30420-381)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Overheidsreactie op de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda informele OJCS Raad (Onderdeel Jeugd) van 18 september 2023 (Kamerstuk 21501-34-402)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Samen sterk: zorg en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding factsheet "Brede Welvaart 2023 bij de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap" van CBS

 32. 32

  Aanbieding advies Onderwijsraad over voorzieningen jonge kind

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  • vr 29-09-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderwijsraadadvies ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ (uitgesteld naar 20 oktober 2023)
  • ma 02-10-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Entreeopleiding in het praktijkonderwijs
  • di 03-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs
  • di 03-10-2023 17.00 - 18.00 Technische briefing Publicatie 'Schaarste schuurt' van de Onderwijsraad
  • wo 04-10-2023 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Vierlandenoverleg OCW & Voortgang CaribischeLanden (antwoorden ontvangen voor de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties)
  • wo 04-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Erfgoed
  • do 05-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Lokale, regionale en streekomroepen
  • di 10-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen
  • di 10-10-2023 13.30 - 13.45 Petitie TOPRR aanbieding petitie m.b.t. leesachterstand bij kinderen
  • wo 11-10-2023 10.00 - 16.00 Commissiedebat Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs
  • do 12-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 25-10-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Maatschappelijke diensttijd

  Verkiezingsreces 2023: vrijdag 27 oktober 2023 t/m woensdag 22 november 2023
   
  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
   
 34. 34

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)


  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024

  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 35. 35

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 36. 36

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
 37. 37

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  15. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)
  37. Dertigledendebat over de fraudebestrijding door DUO (Van Baarle) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  36 136 Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 38. 38

  Overzicht aangemelde tweeminuten debatten (ter informatie)

  • Tweeminutendebat Zorg en Onderwijs (CD 31/5), aangevraagd door het lid Hagen.
  • Tweeminutendebat CD Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)  (CD 13/9), aangevraagd door het lid Kwint.
 39. 39

  Dossiers (ter informatie)

 40. 40

  Advies behandeling ontwerpbegrotingen 2024 en suppletoire begrotingswetten najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data