Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 september 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • S.M. Richardson (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • J. Wuite (D66)
 • J.M.P. van der Laan (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • A. Kops (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14-9-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Stand van zaken moties en toezeggingen media

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over toegankelijkheid diverse media

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel advies adviescollege publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het proces met betrekking tot de Bevrijdingsfestivals

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Teruggave van cultuurgoederen aan Indonesië en Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herziene Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toekenning financiële middelen voor vitale opleidingen in krimpregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inspectierapport Onderzoek accreditatiestelsel hoger onderwijs deel 1

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eerste voortgangsbrief bestuursakkoord en beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpassing beleid migrerend werknemerschap studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Update controle uitwonendenbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Resultaten DPIA op Google Workspace for Education en Chromebooks (ChromeOS)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aandachtig digitaliseren in het funderend onderwijs: kwaliteit voor iedere leerling met menselijkheid als kompas

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsplan van de Koninklijke Bibliotheek 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstuk 31524-549)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie Onderwijsraadadvies ‘Grenzen stellen, ruimte laten’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie om afschrift brief VO-raad en Sectorraad Praktijkonderwijs over entreeopleiding in het praktijkonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Landelijke afspraken mobiele telefoons in de klas

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanpak studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Landelijke veiligheidsmonitor 2021-2022 funderend onderwijs en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitwerking CA-maatregelen voor- en vroegschoolse educatie: start Programma Ontwikkeling jonge kind

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs (Kamerstuk 35925-VIII-40)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsreactie op het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’ van het Rathenau Instituut en de verkenning ‘Inzet van intelligente technologie’ van de Onderwijsraad (Kamerstukken 36200-VIII/26643-207

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Publicatie documenten n.a.v. het Woo-verzoek ambtsberichten van de Inspectie van het Onderwijs inzake de Scholen voor Persoonlijk VO

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie evaluatierapport 2022 Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en nieuw SIA-convenant

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nadere toelichting naar aanleiding van twee toezeggingen gedaan in het schriftelijk overleg over het voorgenomen standpunt instellingsplan NWO 2023-2026 (Kamerstuk 29338-265)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Invulling motie van het lid Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen (Kamerstuk 36200-VIII-113)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Vierlandenoverleg OCW & Voortgang Caribische Landen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voornemen publicatie documenten n.a.v. verschillende Woo-verzoeken over de tegemoetkoming voor studenten tijdens het leenstelsel,communicatie met schoolleiders SvPO en Artikel 23 Gw en met name over het advies van de Onderwijsraad “Grenzen stellen, ruimte laten” (tweede en tevens laatste deelbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de Ringen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eindrapport Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Vervolgaanpak Programma School en Omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken traject instellingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek inzake de werking van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Publicatie documenten n.a.v. Woo-verzoek inzake gedragingen voormalig minister Wiersma

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over afschrift van de brief aan De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten inzake fonds voor experimenteel onderzoek tussen kunst en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op een binnengekomen e-mail in verband met prestatiebeurs reisvoorziening bij overstap van hbo naar mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 oktober 2022, over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Tweede nota van wijziging Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van de Gemeente Bernheze over de voorgenomen sluiting van het Hooghuis in Heesch

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Opzet en vraagstelling periodieke rapportage Kansengelijkheid funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang beleidsagenda informeel onderwijs (Kamerstuk 29614-169)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Besluitvorming bestuursoverdracht ROC TOP

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Gelijkwaardige behandeling mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Appreciatie van de motie van het lid Kuzu c.s. over een adviesgroep instellen voor aanbevelingen om het slavernijverleden en de doorwerking daarvan onderdeel te laten worden van het curriculum (Kamerstuk 36284-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Peters over samen met de instellingen onderzoeken hoe meer aandacht besteed kan worden aan eerstegeneratiestudenten (t.v.v. Kamerstuk 36200-VIII-233) en de gewijzigde motie van het lid Peters over voorbeelden in kaart brengen van scholen met een continurooster waarbij kinderen rustig pauze kunnen hebben (t.v.v. Kamerstuk 36360-VIII-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorkomen van niet-medisch noodzakelijke non-consensuele behandelingen intersekse kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag van een schriftelijk overleg over de OCW-agenda tegen discriminatie en racisme (Kamerstuk 30950-318)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over Monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad (Kamerstuk 30420-381)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Mandaat van Coreper voor start onderhandelingen met Europees Parlement betreffende de Europese Mediavrijheidsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Planning van de EU-raden in 1e helft 2024.

  • Informele OJCS Raad op 29 februari en 1 maart 2024.
   Besluit: inbreng schriftelijk overleg vrijdag 16 februari 2024 om 10.00 uur.
  • Formele OJCS Raad op 13 en 14 mei 2024.
   Besluit: inbreng schriftelijk overleg vrijdag 26 april 2024 om 10.00 uur.
 58. 58

  Geannoteerde Agenda Informele Raad Cultuur in Cáceres, Spanje, 26 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Geannoteerde Agenda informele OJCS Raad (Onderdeel Jeugd) van 18 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 19 september 2023 Zaragoza (onderdeel onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Afschrift van het koninklijk besluit, houdende benoeming van drs. M.L.J. Paul tot minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Werkbezoek aan Polen door een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Aanbieding rapport 'Mij niet gezien' van Rathenau Instituut

 64. 64

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  Verkiezingsreces 2023: vrijdag 27 oktober 2023 t/m woensdag 22 november 2024
   
  Kerstreces 2023: vrijdag 22 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024
   
  Voorjaarsreces 2024: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
   
  Meireces 2024: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  Zomerreces 2024: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 65. 65

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

 66. 66

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  • 36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  • 36341 Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF).
 67. 67

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  2. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  29. Dertigledendebat over de invoering van een nieuwe onderwijsmethode bij hogeschool Fontys (Beertema) (minister OCW)
  59. Dertigledendebat over de fraudebestrijding door DUO (Van Baarle) (minister OCW)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  36 136 Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 68. 68

  Overzicht aangemelde tweeminuten debatten (ter informatie)

  • Tweeminutendebat Onderwijs en Zorg (CD 31/5)
 69. 69

  Dossiers (ter informatie)

 70. 70

  Uitnodiging commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van Vlaams Parlement voor werkbezoek aan Leipziger Buchmesse