Procedurevergadering : Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven (Groen van Prinstererzaal)

De vergadering is geweest

14 september 2023
10:00 - 10:15 uur
Locatie: (Nog) geen zaal beschikbaar
Commissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Op de agenda van deze vergadering staan alle zaken op het terrein van de commissie voor de Rijksuitgaven die in de procedurevergadering van 6 september jl. niet controversieel zijn verklaard en waarover nog een behandelbesluit moet worden genomen.

Recente brieven van de minister van Financiën ten aanzien waarvan nog dient te worden besproken of de commissie deze brieven al dan niet controversieel acht zijn (als eerste) "ter bespreking" geagendeerd. Bij deze brieven is evenwel direct een (tweede) behandelvoorstel geformuleerd, voor het geval de commissie deze brieven niet-controversieel acht.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.C. Sneller (D66)
 • M. Grevink (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • N.G.J. Temmink (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzamheden

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijsten van de procedurevergadering van de commissie voor de Rijksuitgaven d.d. 6 juli 2023 en de extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023 zijn vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

  Geen brieven.
 4. 4

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

 5. 5

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Geen brieven/rapporten sinds de vorige procedurevergadering.
 6. 6

  Recent ontvangen periodieke evaluatieonderzoeken en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Planning behandeling begrotingen 2023 en 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Focusonderwerp Financieel Jaarverslag Rijk 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidskeuzes uitgelegd: onderbouwing van voorstellen met financiële gevolgen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie van het amendement van het lid Heinen over wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 inzake het uitdrukkelijk en deugdelijk motiveren van uitgaven vooruitlopend op goedkeuring door de Staten-Generaal (Kamerstuk 36360-IX-10)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Update planning evaluatie Comptabiliteitswet 2016 en hoofdlijnenbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek ontvangst delegatie Surinaamse Rekenkamer

  Besluit: De commissie besluit de delegatie te ontvangen. De voorzitter is beschikbaar; belangstelling voor deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.

  Noot: De Algemene Rekenkamer ontvangt een bestuurlijke delegatie van de Surinaamse Rekenkamer in de week van 4-5 oktober. De delegatie zou in dit verband graag met een of enkele Kamerleden willen spreken over onderwerpen die raken aan de werkrelatie tussen parlement en Rekenkamer in Nederland. Hiertoe is een een mogelijkheid gevonden op donderdag 5 oktober van 9.30 uur tot 10.00 uur. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de voortzetting van de Algemene Financiële Beschouwingen voorlopig gepland staat in de middag/avond van diezelfde donderdag.
 13. 13

  Aangepast advies behandeling ontwerpbegrotingen 2024 en suppletoire begrotingswetten najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2023Z14241 Aan de minister van Financiën en de minister van EZK - Verzoek naar aanleiding van brief Algemene Rekenkamer over toegang tot gegevens CBS minister van Economische Zaken en Klimaat (07-07-2023)
  2. 2022Z10532 Aan de minister van Financiën - Opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer minister van Financiën (30-05-2022, rappel 07-06-2023)
 15. 15

  Geplande activiteiten op het terrein van de commissie Rijksuitgaven

  Besluit: De bijeenkomst van het auditcomité vindt slechts doorgang indien voldoende rapporteurs worden benoemd.
  Besluit: De procedurevergadering van donderdag 12 oktober vervalt. In plaats daarvan worden procedurevergaderingen gepland op donderdag 28 september en donderdag 26 oktober.
   
  wo 27-09-2023 10.30 - 11.30 Vergadering Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies)
  do 28-09-2023 10.00 - 10.15 Procedurevergadering Procedurevergadering Commissie Rijksuitgaven
  do 05-10-2023 09.30 - 10.00 Gesprek Ontvangst delegatie van de Surinaamse Rekenkamer
  ma 23-10-2023 14.00 - 14.30 Gesprek Ontvangst delegatie Georgisch parlement
  do 26-10-2023 10.00 - 10.15 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven
  do 07-12-2023 10.00 - 10.15 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven
  do 21-12-2023 10.00 - 10.15 Procedurevergadering Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven
 16. 16

  Ongeplande activiteiten op het terrein van de commissie Rijksuitgaven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Commissiedebat Begrotingsproces (tot nader order uitgesteld)