Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 oktober 2023 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Afronding dribble-out-programma en verkoopopbrengst aandeleninkoopprogramma ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stukken t.b.v. het commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 12 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 oktober 2023 en enkele andere stukken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het eerste wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024 op 18 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Pakket Belastingplan 2024 (Nota's van wijziging)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Pakket Belastingplan 2024 (Nota's n.a.v. het verslag)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wet minimumbelasting (36369)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapporten over financieel advies

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Conclusies juridische analyse mogelijkheden vervolgstappen tegen KLM naar aanleiding van gebrekkige naleving steunpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs (RvG) van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkprogramma IBTD 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. jaarrapportage Belastingdienst 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording van vragen commissie betreffende het Risico Analyse Model (RAM)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingsbeleid FSV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken coronabelastingschuld

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezeggingen algemene financiële beschouwingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging gedaan tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen over de fiscale consequenties van uitkeringen aan vervolgingsslachtoffers op basis van de Wuv op een rij te zetten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de motie van de leden Stoffer en Inge van Dijk over onderzoek naar of en hoe de BOR meer gericht kan worden op familiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vervolg belastingheffing 'high net worth individuals'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzuimboetes BTW e-Commerce

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Handhaving bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de arbeidskorting en een arbeidsongeschiktheidsuitkering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Schuldhulpverleningsaanbod jongeren en maatwerk DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwerpbegroting Nederland 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding advies ERK over wijziging van eigenmiddelenbesluit

 32. 32

  Overzicht uitbetalingen RRF derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslagen van schriftelijke overleggen over fiches m.b.t. EU-voorstellen over hervorming van de douane-unie.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Verslag schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling, besluit en verordening - introductie nieuwe eigen middelen en terbeschikkingstelling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Parlementair behandelvoorbehoud op het EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Voortgang Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF) en Nederlandse inzet REPowerEU door Ecofinraad

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nazending beslisnota's behorende bij de geannoteerde agenda van de vergaderingen van de Eurogroep/Ecofinraad op 16 en 17 oktober 2023 resp. bij de beantwoording van de het schriftelijk overleg over (o.m.) die geannoteerde agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 20 oktober 2023 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel tot enige aanpassingen in de werkafspraken inzake koersgevoelige informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Nader verslag over het verzoekschrift van mw. J. uit de B.-S. te Z. betreffende het terugbetalen van huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie
  Geen activiteiten gepland.
 42. 42

  Na het verkiezingsreces te plannen te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. Daarbij heeft de commissie uitgesproken dat ruinme spreektijden moeten worden gehanteerd in het na het aantreden van de nieuw verkozen Kamer opnieuw te plannen commissiedebat Staatsdeelnemingen. Voorts heeft de commissie uitgesproken dat na ontvangst van de volgende voortgangsrapportage over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (verwacht in februari 2024) opnieuw een commissiedebat zou moeten worden gehouden.
  Tijdens deze procedurevergadering heeft de commissie besloten om, naast de hieronder genoemde debatten, te zijner tijd een commissiedebat Internationale fiscaliteit te willen houden (zie agendapunten 16 en 25).

  Eerder geplande, maar uitgestelde commissiedebatten:
  Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  Commissiedebat Financiële markten
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Toeslagen

  Overige nog in te plannen commissiedebatten/notaoverleggen:
  Commissiedebat Accountancy (voorjaar 2024)
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen

  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
 43. 43

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie

  Schriftelijke overleggen:
  wo 01-11-2023 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad (8 en 9 november 2023)
  vri 01-12-2023 10.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad (7 en 8 december 2023)

  Inbreng feitelijke vragen:
  ma 11-12-2023 14.00 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  ma 11-12-2023 14.00 Najaarsnota 2023
  di 19-12-2023 14.00 Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022
  di 19-12-2023 14.00 Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector
  wo 20-12-2023 14.00 Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

  Procedurevergaderingen
  do 14-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (gewijzigde datum; was 07-12-2023)
  do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën 

  Overige activiteiten
  -

  Nog te plannen
  -(Rondetafel)gesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) (na ontvangst brief inzake mogelijke juridische vervolgstappen)
  -Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  -Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" (najaar 2023)
  -Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken" (najaar 2023)
  -Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) (najaar 2023)
  -Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni (najaar 2023)
  -Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 44. 44

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 20 oktober)

  Besluit: Ter informatie

  24, 25 en 26 oktober (week 43)
  - 36 418 t/m 36 432 (Pakket Belastingplan 2024)
  - 36 342 (Fiscale verzamelwet 2024)
  - 36 369 (Wet minimumbelasting 2024)

  16, 17 en 18 januari 2024 (week 3)
  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 45. 45

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 20 oktober 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  5. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  2. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  4. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  17. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
 46. 46

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie. 

  2023Z15323 Aan de minister van Financiën - Vragen inzake onderzoeksopzet periodieke rapportage Financiële Markten (15-09-2023)
  2023Z13491 Aan de minister van Financiën - Verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake EU-voorstel nieuwe eigen middelen 2023 (07-07-2023) (NB: op 23 oktober is de beantwoording van de vragen van de commissie over dit EU-voorstel ontvangen.)

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z15357 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Vragen naar aanleiding van de Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel (15-09-2023)

  2023Z13470 Aan de minister-president - Verzoek om reeds in kalenderjaar 2023 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht' (07-07-2023)