Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 28 september 2023 is vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stukken t.b.v. Algemene Financiële Beschouwingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie van de motie-Van Ginneken over onderzoeken hoe de deelauto nader gestimuleerd kan worden binnen bestaande groene fiscale regelingen voor werkgevers

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stukken t.b.v. schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 16 en 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Richtlijn Business in Europe: Framework for income taxation

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Pakket Belastingplan 2024 (Nota's van wijziging)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Fiscale verzamelwet 2024 (36342)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijzigingswet financiële markten 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Periodieke Rapportage artikel 12 - Kasbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Brieven inzake ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de publicatie ‘Beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update’ van de Eerlijke Bankwijzer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toelichting van de Autoriteit Persoonsgegevens op haar standpunten inzake het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van vragen en antwoorden over het afbakeningsdocument van het ministerie van Financiën met overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Signaal IBTD 'Levens in de wachtstand'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  AVG-inzageverzoeken Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over contouren vastgoedaandelentransacties (Kamerstuk 32140-157)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Box 3: voorbereidingen arrest Hoge Raad en onderzoek tegenbewijs over meerdere jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verkenning vrijstellingen overdrachtsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van het werkbezoek aan de Verenigde Staten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarplan 2024 van de Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Alternatieve schaderoute voor aanvullende werkelijke schade

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Scanapparatuur bij de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 9 oktober 2023 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatieafspraken behandelvoorbehoud EU-voorstel: richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Estland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel toezending BNC-fiche Head Office Taxation Richtlijnvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding jaarverslag 2022 van ERK

 35. 35

  Brief van de stuurgroep van de dag van de Publieke Dienstverlening 2023 en 2024

 36. 36

  Verzoek Schulp Vruchtensappen, namens De pure sapmakers van Nederland, tot aanbieding petitie 'Stop belastingverhoging op 100% puur groente- en fruitsap'

 37. 37

  Verzoek VRLB tot aanbieding petitie m.b.t. Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

 38. 38

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.

  do 12-10-2023 13.30 - 18.30 uur Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 18-10-2023 11.00 - 19.00 uur (eerste) Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  ma 23-10-2023 11.00 - 23.00 uur (tweede) Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
 39. 39

  Na het verkiezingsreces te plannen te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.

  Eerder geplande, maar uitgestelde commissiedebatten:
  Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  Commissiedebat Financiële markten
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Toeslagen

  Overige nog in te plannen commissiedebatten/notaoverleggen:
  Commissiedebat Accountancy (voorjaar 2024)
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen

  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
 40. 40

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen. De commissie heeft besloten een na het verzenden van de agenda van ontvangen verzoek om een petitie aan te bieden te honoreren; het desbetreffende verzoek is opgenomen bij het (toegevoegde) agendapunt 45.

  Schriftelijke overleggen:
  wo 01-11-2023 14.00 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad (8 en 9 november 2023)

  Procedurevergaderingen
  do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  di 17-10-2023 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding door de Nederlandse Brouwers, namens CRAFT inzake m.b.t. accijnsverhoging op alcohol
  di 24-10-2023 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding "Stop de limonadetaks op plantaardige melk"

  Nog te plannen
  -(Rondetafel)gesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) (na ontvangst brief inzake mogelijke juridische vervolgstappen)
  -Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  -Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" (najaar 2023)
  -Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken" (najaar 2023)
  -Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) (najaar 2023)
  -Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni (najaar 2023)
  -Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 41. 41

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 6 oktober)

  Besluit: Ter informatie.

  24, 25 en 26 oktober (week 43)
  - Belastingplan 2024 (incl. stemmingen
  - 36 369 (Wet minimumbelasting 2024)

  16, 17 en 18 januari 2024 (week 3)
  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 42. 42

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 6 oktober 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  5. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  2. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  4. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  17. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
  31. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie sociaal minimum (Kuiken) (minister Financiën, minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)
 43. 43

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie. 

  2023Z15323 Aan de minister van Financiën - Vragen inzake onderzoeksopzet periodieke rapportage Financiële Markten (15-09-2023)
  2023Z13491 Aan de minister van Financiën - Verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake EU-voorstel nieuwe eigen middelen 2023 (07-07-2023)

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z15357 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Vragen naar aanleiding van de Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel (15-09-2023)
  2023Z13504 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek ADR te vragen intern onderzoek uit te voeren bij de UHT en de CWS (07-07-2023) (NB: op 10 oktber jl. is een reactie ontvangen, die wordt geagendeerd voor bespreking in de volgende procedurevergadering.)

  2023Z13470 Aan de minister-president - Verzoek om reeds in kalenderjaar 2023 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht' (07-07-2023)
 44. 44

  Ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen per 1 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek NKC tot aanbieding petitie 'Verhoog de wegenbelasting voor campers niet'

 46. 46

  Voorbereiding van een nader verslag inzake een verzoekschrift over terugbetaling van huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data