Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

28 september 2023
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (BBB)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 14 september 2023 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Nazending bijlagen bij Kamerbrief 'Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 15 en 16 september 2023'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bankwinsten en ECB monetair beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Digitale Euro (Kamerstuk 22112-3747)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Begrotingsbehandelingen en de mogelijke gevolgen voor het niet tijdig autoriseren van nieuw beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Miljoenennota 2024 c.a., ontwerpbegroting Financiën/Nationale Schuld (IX) 2024 en suppletoire begroting Financiën/Nationale Schuld (IX) samenhangende met de Miljoenennota

  Over de behandeling van de Miljoenennota 2024 en de ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2024 is reeds besloten in de vorige procedurevergadering:
  • Maandag 25 september 2023, 14.00 uur: inbreng feitelijke vragen
  • Vrijdag 29 september 2023: beantwoording feitelijke vragen
  • Week 40 (3-5 oktober 2023): Algemene Financiële Beschouwingen
  • Week 43 (24-26 oktober 2023): stemmingen over de ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) en alle overige begrotingshoofdstukken waarvan de Kamer op 21 september 2023 heeft besloten deze nog vóór het verkiezingsreces te behandelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Pakket Belastingplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen - 36351-(R2184)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Participatie in Stedin

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Vertrouwelijke brief inzake project EBRD

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Blauwe Boekje 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Hoofdlijnenbrief verankering hardheidsclausule Invorderingswet 1990

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken bij de Herijking van de IW 1990

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang onderzoek naar de massaalbezwaarprocedure en direct aanpassen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorgenomen wijzigingen percentages belasting- en invorderingsrente

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie evaluatie bijzondere regelingen motorrijtuigenbelasting (MRB) en belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie onderzoek btw-nultarief groente en fruit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie evaluatie verlaagde btw-tarief

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de arbeidskorting en een arbeidsongeschiktheidsuitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake het verzoek van het lid Van Rooijen om in het kader van het Belastingplan 2024 te kijken naar de mogelijkheden om de vrijwilligersvergoeding in de Wet op de loonbelasting 1964 te verhogen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Benoeming kwartiermaker Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over het verzoekschrift van mw. J. U. d. B.-S.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brieven met betrekking tot de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Verbetering toeslagpartnerbegrip eerstegraadsbloedverwanten samengestelde gezinnen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het tweede kwartaal van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 25 september 2023 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Mededeling herziening fraudebestrijdingsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Advies inzake behandeling ontwerpbegrotingen 2024 en suppletoire begrotingswetten najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding factsheet "Brede Welvaart 2023 bij de begroting van het ministerie van Financiën en de Miljoenennota" van CBS

 33. 33

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF, dat was gepland op dinsdag 10 oktober 2023, wordt omgezet in een schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad en een schriftelijk overleg IMF, waarvoor de inbrengtermijnen worden bepaald op maandag 9 oktober 2023 om 12.00 uur.
   
  Geplande commissieactiviteiten:
  do 12-10-2023 13.30 - 18.30 uur Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 18-10-2023 11.00 - 19.00 uur (eerste) Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  ma 23-10-2023 11.00 - 23.00 uur (tweede) Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
   
 34. 34

  Na het verkiezingsreces te plannen te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.

  Eerder geplande, maar uitgestelde commissiedebatten:
  Commissiedebat Toeslagen
  Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Financiële markten

  Overige nog in te plannen commissiedebatten/notaoverleggen:
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Werknemersparticipatie
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Accountancy (voorjaar 2024)
 35. 35

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen
  do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën 
  do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  woe 27-09-2023 10.00 - 11.00 Openbare technische briefing over de CBS-publicatie "Vermogensverschil tussen huishoudens kleiner bij meetellen pensioenopbouw" (september 2023)
  di 03-10-2023 16.45 - 17.45 uur Openbaar gesprek over de Septemberrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht van de Raad van State

  Nog te plannen
  (Rondetafel)gesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) (na ontvangst brief inzake mogelijke juridische vervolgstappen)
  Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" (najaar 2023)
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken" (najaar 2023)
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) (najaar 2023)
  Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni (najaar 2023)
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 36. 36

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 22 september)

  Besluit: Ter informatie.

  3, 4 en 5 oktober (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 36 410-IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024) 

  24, 25 en 26 oktober (week 43)
  - Belastingplan 2024 (incl. stemmingen
  - 36 369 (Wet minimumbelasting 2024)

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)) (re- en dupliek)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 37. 37

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 22 september 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  6. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  4. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  6. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  19. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
  34. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie sociaal minimum (Kuiken) (minister Financiën, minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)
 38. 38

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Van het op de agenda vermelde overzicht is kennisgenomen; een deel van de daarop vermelde brieven is reeds beantwoord. Thans resteren nog de volgende niet beantwoorde brieven:

  2023Z15323 Aan de minister van Financiën - Vragen inzake onderzoeksopzet periodieke rapportage Financiële Markten (15-09-2023)
  2023Z13491 Aan de minister van Financiën - Verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake EU-voorstel nieuwe eigen middelen 2023 (07-07-2023)
  2023Z09425 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update van de Eerlijke Bankwijzer (26-05-2023)

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z15357 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Vragen naar aanleiding van de Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel (15-09-2023)
  2023Z13504 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek ADR te vragen intern onderzoek uit te voeren bij de UHT en de CWS (07-07-2023)

  2023Z13470 Aan de minister-president - Verzoek om reeds in kalenderjaar 2023 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht' (07-07-2023)
 39. 39

  Verzoek Nederlandse Brouwers, namens CRAFT, tot aanbieding petitie m.b.t. accijnsverhoging op alcohol