Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

30 november 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H. Kat (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 29 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorhangprocedure tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie instrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Gendergelijkheid op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang vervolg verkenning bevolking 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35589)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aziatische horeca regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie onderzoek hardvochtige effecten sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie moties ingediend de begrotingsbehandeling migratie op 14 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de brief van D.B. te M. over de energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Scenarioset berekeningen DNB in het kader van de pensioentransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan de heer J.P.B. over 'laag minimumloon veroorzaakt schulden'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging, gedaan tijdens het commissiedebat van 17 november 2022, over 'Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brede schuldenbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eerste voortgangsrapportage Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Huidige arbeidsmarktpositie van statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ongewenste tweede nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie op de evaluatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeken Kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie publicatie SCP Gevestigd, maar niet thuis. Eerste bevindingen uit de Survey Integratie Migranten (SIM 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onvolledige AOW-opbouw van ouderen van Surinaamse herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 24 november 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld.
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus.
  5. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592)
  6. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101)
  7. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536)
  8. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) (36067)
  9. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) (36216)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Van der Laan (D66), bij de RvW van 25 januari 2022).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  -

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06).
  2. Tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid (CD d.d. 06/10).
  3. Tweeminutendebat Kinderopvang (CD d.d. 16/11).
  4. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11).
 27. 27

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 29 november 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 2 december 2022, 10.00-17.00 uur: Wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36067) - voortzetting
  • 6 december 2022, 16.30-18.30 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 8 december 2022
  • 7 december 2022, 12.30-16.30 uur: Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  • 12 december 2022, 15.00-17.00 uur: Rondetafelgesprek Werken na pensioen
  • 13 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 december 2022, 13.15-17.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 december 2022, 14.15-17.15 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 20 december 2022, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 januari 2023, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 24 januari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 26 januari 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Arbeid en zorg 
  • 30 januari 2023, 10.00-14.30 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230)
  • 31 januari 2023, 16.30-17.30 uur: Strategische procedurevergadering
  • 7 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 21 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 7 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 21 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 28. 29

  Uitkomst emailinventarisatie - deelname rondetafelgesprek Rondkomen op 25 januari 2023, 15.00-17.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het rondetafelgesprek doorgang te laten vinden op 25 januari 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Kat (D66), De Jong (PVV), Palland (CDA), Kathmann (PvdA), Ceder (ChristenUnie), Van der Plas (BBB) en Den Haan (Fractie Den Haan).
 29. 30

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname eendaags werkbezoek aan Brussel op vrijdag 27 januari 2023

  Besluit: Er zijn voldoende aanmeldingen om het werkbezoek door te laten gaan op 27 januari 2023. 
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Simons (VVD), Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA) en Kathmann (PvdA).
 30. 31

  Verzoek om een planningsbrief 2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: De bewindspersonen verzoeken de planningsbrief 2023 voor de procedurevergadering van 20 december 2022 aan de Kamer te sturen.
  • In de jaarlijkse planningsbrief geven de bewindspersonen aan welke stukken zij van plan zijn naar de Kamer te sturen in het volgende kalenderjaar. De planningsbrief vormt mede de basis voor de op te stellen kennisagenda in het nieuwe jaar.