Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

27 juni 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • B. Becker (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • S. Warmerdam (D66)
 • H.M. Palland (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 27 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Stand van zaken van het wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie op het IBO Vereenvoudiging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven over vragen V-100: thema Arbeidsmarktbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afronding STAP-budget 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Plan van aanpak invoeringstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  MIT-advies: Maatschappelijke gevolgen van Long Covid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Impactanalyses concept-stelselontwerp financieringsstelsel kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van de uitvoering juni 2023 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Appreciatie motie van het lid Azarkan over een voortvarende aanpak voor halvering van de armoede (Kamerstuk 36350-25)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verlenging subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  3e voortgangsbrief Meerjarenprogramma RI&E

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Visiebrief Participatiewet in balans

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wetgevingswensen Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor wat betreft het pensioentoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Volgen voortgang transitieperiode wet toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere beleidsreactie evaluatie Wet Algemeen Pensioenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering moties nabestaandenpensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Planningsbrief Wet toekomst pensioenen juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 22 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en werkgelegenheid (stand van zaken per 22 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het bestrijden van kinderarmoede (aangevraagd bij RvW van 11 april 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de scheefgroei van de winsten en lonen bij de tien grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 7 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden gezinnen onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken (aangevraagd bij RvW van 21 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over armoede in Nederland (aangevraagd bij RvW van 4 april 2023).
   
  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
  2. Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD 24/5).
  3. Tweeminutendebat Zzp (CD 7/6).
  4. Tweeminutendebat Participatiewet (CD 14/6).
  5. Tweeminutendebat Gezond en veilig werken (CD 15/6).
  6. Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 21/6). 
 24. 24

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 juni 2023, 17.30-18.30 uur: Technische briefing Literatuuronderzoek Rondkomen
  • 28 juni 2023, 10.00-11.00 uur: Technische briefing ICT veranderopgave van UWV en SVB
  • 28 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Wetgevingsoverleg Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) 
  • 29 juni 2023, 09.45-12.45 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw
  • 29 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 juli 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 13 september 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 27 september 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 28 september 2023, 10.00-12.30 uur: Rondetafelgesprek Mantelzorg
  • 4 oktober 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding
  • 5 oktober 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023
  • 11 oktober 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  • 26 oktober 2023, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Doorlopende leerlijn van kinderen
  • 1 november 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 22 november 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023
 25. 26

  Voorstel procedurevergaderingen 2023 commissie SZW tot aan het kerstreces 2023

  Besluit: Ter informatie.
  Zomerreces 2023 - 7 juli t/m 4 september 2023
  • dinsdag 12 september 2023, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 26 september 2023, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 10 oktober 2023, 16.30-17.30 uur
  Herfstreces 2023 – 13 oktober t/m 23 oktober 2023
  • dinsdag 24 oktober 2023 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 7 november 2023, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 21 november 2023, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 5 december 2023, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 19 december 2023, 16.30-17.30 uur
  Kerstreces 2023 – 22 december 2023 t/m 15 januari 2024
  Voorjaarsreces 2024 – 16 februari t/m 26 februari 2024
  Meireces 2024 – 26 april t/m 13 mei 2024
  Hemelvaartsdag – 9 mei 2024
  Zomerreces 2024 – 5 juli t/m 2 september 2024
 26. 27

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing met ministerie van SZW over de verkenning naar mogelijke oplossingen voor de problematiek van samenloop van regelingen op 21 juni 2023, 10.00-11.00 uur

  Besluit: Er hebben zich onvoldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 21 juni 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Warmerdam (D66) en Kathmann (PvdA).
 27. 28

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing literatuuronderzoek Rondkomen op 27 juni 2023, 17.30-18.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 27 juni 2023. 
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Warmerdam (D66), De Jong (PVV), Palland (CDA), Kathmann (PvdA), Van Houwelingen (FvD) en Van der Plas (BBB) (ovb).
 28. 29

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname/spreektijd WGO Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) op 28 juni 2023, 14.00-18.00 uur

  Besluit: Ter informatie.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD) (4 minuten), Léon de Jong (PVV) (6 minuten), Kathmann (PvdA) (8 minuten) en Van der Lee (GroenLinks) (8 minuten).
 29. 30

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek met de SER over het advies 'Naar een werkend arbostelsel voor iedereen' op 14 september 2023, 10.00-11.00 uur

  Besluit: Er hebben zich vooralsnog onvoldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 14 september 2023. Via een herinnering emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan het gesprek met de SER.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Strolenberg (VVD), Romke de Jong (D66) en Palland (CDA).
 30. 31

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek met de SER over het advies 'Naar verdere succesvolle toepassing van sociale innovatie' op 14 september 2023, 11.15-12.15 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 14 september 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Romke de Jong (D66), Palland (CDA) en Den Haan (Fractie Den Haan).