Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

13 juni 2023
16:45 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • S. Warmerdam (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B.C. Kathmann (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 13 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV (Kamerstuk 35589)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van de toetsingsinkomens en maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 36360-XV-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek naar waterbedeffecten van arbeidsmarktbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Plan van aanpak invoeringstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verbetertraject gastouderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inzet Internationale Arbeidsconferentie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Hervorming van het concurrentiebeding

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op vier rapporten van de Nationale ombudsman over sociale minima

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift reactie op een burgerbrief over UWV-keuring

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Premiedifferentiatie WW

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Alleenverdienende huishoudens: voortgang aanpak bij samenloop van regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bericht Commissie sociaal minimum over opsplitsen rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Leefvormen in de AOW

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Monitoringsbrief Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Kamerstuk 31311-246)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Voortgang PNIL-werkprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (wsbvc) van 12 juni 2023 (Kamerstuk 21501-31-709)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 8 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 juni 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022. In de pv van 7 februari 2023 is besloten de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. Minister van SZW heeft bij brief van 3 april 2023 laten weten voornemens te zijn dit wetsvoorstel in te trekken. Bij brief van 30 mei 2023 is het wetsvoorstel ingetrokken.
  4. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  5. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  6. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  7. Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36245). Aangemeld voor plenaire behandeling op 18 april 2023.
  8. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023.

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het bestrijden van kinderarmoede (aangevraagd bij RvW van 11 april 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de scheefgroei van de winsten en lonen bij de tien grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 7 maart 2023).
  5. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden gezinnen onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken (aangevraagd bij RvW van 21 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over armoede in Nederland (aangevraagd bij RvW van 4 april 2023).
   
  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
  2. Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD 24/5).
  3. Tweeminutendebat Zzp (CD 7/6).
 30. 30

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2023, 14.15-18.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 21 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 28 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2022 - geannuleerd (wordt omgezet in hamerstuk)
  • 29 juni 2023, 09.45-12.45 uur: Commissiedebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw
  • 29 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 juli 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 13 september 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie
  • 27 september 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 28 september 2023, 10.00-12.30 uur: Rondetafelgesprek Mantelzorg
  • 4 oktober 2023, 15.00-18.00 uur: Commissiedebat Buitenlandse inmenging en beïnvloeding
  • 5 oktober 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 oktober 2023
  • 11 oktober 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  • 26 oktober 2023, 10.00-13.00 uur: Commissiedebat Doorlopende leerlijn van kinderen
  • 22 november 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 27-28 november 2023
 31. 32

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing met UWV en SVB over hun ICT veranderopgave op 28 juni 2023

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 28 juni 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Strolenberg (VVD), Sahla (D66), Van der Lee (GroenLinks), Den Haan (fractie Den Haan) en Van der Plas (BBB) (ovb).
 32. 33

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname luistersessie met ambtenaren van SZW op 20 juni 2023

  Besluit: Er hebben zich onvoldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 20 juni 2023. 
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Smals (VVD) en Van Houwelingen (FvD).
  Besluit: Nieuwe datum zoeken. Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname luistersessies met ambtenaren van SZW op nieuwe datum.