Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

21 maart 2023
16:45 - 17:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • J. van den Hil (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • H. Kat (D66)
 • A. Podt (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 21 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Plan van aanpak 'statushouders aan het werk'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tussenrapportage Handhaving op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vierde editie monitor AOW-leeftijdsverhoging

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Mededeling en aanbeveling versterken sociale dialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de gezamenlijke vakorganisaties over long COVID bij onderwijspersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 16 maart 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022. In de pv van 7 februari 2023 is besloten de behandeling van dit wetsvoorstel voort te zetten. 
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Aangemeld voor plenaire behandeling op 1 februari 2022. Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus, op 23 december 2022 ontvangen. Op de pv van 24 januari 2023 besloten de behandeling voort te zetten. Het wetsvoorstel is plenair behandeld op woensdag 8 maart 2023. Het wetsvoorstel met de stemmingen van 14 maart 2023 aangenomen.
  5. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. De eerste termijn van de initiatiefneemster heeft plaatsgevonden op 8 maart 2023.
  6. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022.
  7. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  8. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.

  Plenaire debatten:
  -

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over de publicatie scenario's energieprijzen van het CPB (aangevraagd bij RvW van 6 december 2022). 
  4. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).
  5. Dertigledendebat over de scheefgroei van de winsten en lonen bij de tien grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (aangevraagd bij de RvW van 7 maart 2023).
  6. Dertigledendebat over de toename van de armoede volgens de nieuwste ramingscijfers van het CPB (aangevraagd bij de RvW van 14 maart 2023).

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06/22).
  2. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
  3. Tweeminutendebat Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie over de stand van zaken wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen (Kamerstuk 35589, nr. 10).
 9. 9

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 21 maart 2023, 13.30-13.45 uur: Petitieaanbieding FNV, CNV, VCP en NOVAG, NVVG over wetsvoorstel RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen 
  • 21 maart 2023, 16.30-16.45: Constituerende vergadering
  • 21 maart 2023, 16.45-17.45 uur: Procedurevergadering
  • 23 maart 2023, 15.00-16.00 uur: Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek betalingsregelingen Rijk  
  • 30 maart 2023, 13.00-17.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 3 april 2023, 10.00-14.30 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230) - tot nader order uitgesteld
  • 4 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 5 april 2023, 13.15-15.15 uur: Technische briefing Nederlandse arbeidsinspectie over rapportage pakketdienstverleners, aanpak ongevalsonderzoek en arbeidsuitbuiting 
  • 5 april 2023, 15.30-16.30 uur: Rondetafelgesprek Arbeidsomstandigheden Schiphol 
  • 6 april 2023, 13.00-14.30 uur: Technische briefing over reparatie van het AOW-AOV-hiaat 
  • 13 april 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 april 2023, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat informele Raad WSB van 3-4 mei 2023
  • 20 april 2023, 13.45-17.45 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 10 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 31 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 8 juni 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 12 juni 2023
  • 12 juni 2023, 13.00-17.00 uur: Notaoverleg initiatiefnota Kat over sneller uit de schulden (36260)
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2023, 14.15-18.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 21 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 10. 11

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Scheefgroei van winsten en lonen bij bedrijven

  Besluit: De leden van de voorbereidingsgroep zullen een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter vaststelling aan de commissie voorleggen. 
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Kathmann (PvdA) en Van der Lee (GroenLinks).
 11. 12

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek COA Utrecht op 27 maart 2023

  Besluit: Er hebben zich vooralsnog onvoldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 27 maart 2023. Via een emailinventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor een nieuwe datum op 3 april 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld voor het werkbezoek op 27 maart 2023: Kuzu (DENK), voorzitter en Bisschop (SGP).
  • De leden Kuzu (DENK) en Podt (D66) hebben zich reeds aangemeld voor het werkbezoek op 3 april 2023.
 12. 13

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing reparatie AOW-AOV-hiaat op 6 april 2023, 13.00-14.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden (minimaal vier van verschillende fracties) aangemeld om deze activiteit doorgang te laten vinden op 6 april 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Smals (VVD), Van Beukering (D66), Palland (CDA), Van Kent (SP), Van Baarle (DENK) ovb, Van der Plas (BBB) ovb en Den Haan (Fractie Den Haan).
 13. 14

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V 100 2023

  Te behandelen:

  Loading data