Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

21 februari 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • A.H.J. de Kort (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • B. van Kent (SP)
 • B.C. Kathmann (PvdA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 21 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanvullende maatregelen aanpak arbeidsmarktkrapte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het ‘Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie (Kamerstuk 25883-447)’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang (Kamerstuk 31322-479)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie NLA Rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen en ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen (Kamerstuk 36067-28)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de rapporten 'Cao-afspraken over regelingen voor vervroegd uittreden (RVU)' en 'Redenen om wel of niet deel te nemen aan de regeling vervroegd uittreden'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Wet toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Planningsbrief Wet toekomst pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Appreciatie beslispunten initiatiefnota D66 ‘Sneller uit de schulden’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Cijfers TNO-rapport ‘Energiearmoede in Nederland 2022’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lancering Tijdelijk Noodfonds Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 16 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 16 februari 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022.
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Aangemeld voor plenaire behandeling op 1 februari 2022. Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus, op 23 december 2022 ontvangen. Op de pv van 24 januari 2023 besloten de behandeling voort te zetten.
  5. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  6. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022.
  7. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  8. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.

  Plenaire debatten:
  -
  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over de publicatie scenario's energieprijzen van het CPB (aangevraagd bij RvW van 6 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de wijze waarop de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de Kamer heeft geïnformeerd (aangevraagd bij RvW van 13 december 2022). 
  5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06/22).
  2. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11/22).
 19. 19

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie.
  • 21 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 7 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 8 maart 2923, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 13 maart 2023
  • 21 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 maart 2023, 13.00-17.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 3 april 2023, 10.00-14.30 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230) 
  • 4 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 april 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 april 2023, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat informele Raad WSB van 3-4 mei 2023
  • 20 april 2023, 13.45-17.45 uur: Commissiedebat Arbeidsmigratie
  • 10 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 31 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  • 8 juni 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 12 juni 2023
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 14 juni 2023, 14.15-18.15 uur: Commissiedebat Participatiewet
  • 15 juni 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Gezond en veilig werken
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 20. 21

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname werkbezoek Da Vinci College te Dordrecht over de onderwijsroute Wet inburgering 2021 op vrijdag 31 maart 2023

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen (minimaal vier van verschillende fracties) zal dit werkbezoek geen doorgang vinden op 31 maart 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Podt (D66), Kathmann (PvdA) en Van der Plas (BBB).
 21. 22

  Uitkomst emailinventarisatie - Verzoek invulling mogelijke thema's en deelname V-100 op 22 mei 2023

  Besluit: De commissie zal de volgende twee thema's aandragen voor de V-100: arbeidsmarktkrapte en arbeidsmigratie. De leden Smals (VVD) en Van Beukering (D66) zullen deelnemen aan de V-100.
 22. 23

  Uitkomst emailinventarisatie - Dag voor de publieke dienstverlening d.d. 22 juni 2023; aanleveren suggesties uitvoeringsorganisaties en thema's

  Besluit: De volgende suggesties voor uit te nodigen uitvoeringsorganisaties en gespreksthema's worden doorgegeven ten behoeve van de Dag voor de publieke dienstverlening:
  1. Aangedragen uitvoeringsorganisaties: UWV, SVB en VNG. 
  2. Aangedragen thema's: Gegevensuitwisseling, samenwerking binnen RMT met o.a. gemeenten en
   informatiestroom over AOW en pensioenen.
 23. 24

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data