Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

24 januari 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T. Kuzu (DENK)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • H.M. Palland (CDA)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 24 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249) en de implementatie van enige daarmee samenhangende onderdelen van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PbEU 2021, L 149) (Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot uitvoering van de Wet invoering minimumuurloon (Besluit invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota 2022 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportage over pakketdienstverleners van de Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeken over toezicht en handhaving kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel beantwoording vragen commissie over Meerjarenplan 2023-2026 en Jaarplan 2023 Nederlandse Arbeidsinspectie (Kamerstuk 25883-447)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inwerkingtreding Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Invoering werkwijze gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gemeentenieuws SZW 2022-7

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Modernisering Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk & Inkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 en aanverwante toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van de uitvoering december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding Rapportage Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Gerichte mailing CIZ om niet-gebruik te bestrijden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkprogramma Maatschappelijk Impact Team 2022-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportage over arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de moties Van der Plas en Kat over verwijderen van BKR-registraties WSNP en minnelijke schuldregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kosten afschaffing doorsneesystematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de brief van de Stichting van de Arbeid inzake uitstel advies pensioen zelfstandigen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering van de motie van de leden Nijboer en Maatoug over ook in 2023 de indexatie-AMvB vaststellen tot de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen indien de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet (Kamerstuk 36067-139) en de Motie van het lid Palland over pensioenfondsen onder voorwaarden vrijstelling verlenen voor de hersteltermijn en het aantal meetmomenten (Kamerstuk 36067-150)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van de Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 8 december te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang ESF 2014-2020 en EFMB

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst met EU-voorstellen SZW t/m 19 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidswijziging in verband met de energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 19 januari 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling (pv 22 februari 2022, wetsvoorstel behandelen na plenaire behandeling Wet Toekomst pensioenen)
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). Wetgevingsoverleg gepland op 16 mei 2022; tot nader order uitgesteld. In afwachting van de antwoorden op het schriftelijk overleg van 21 december 2022.
  4. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673). Behandeling aangehouden in afwachting van de nota van wijziging inzake een meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus
  5. Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022.
  6. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022.
  7. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022.

  Plenaire debatten:
  -
  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het SCP-onderzoek over het integratieproces van migrantengroepen in Nederland (aangevraagd bij RvW van 11 oktober 2022).
  2. Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland (aangevraagd bij RvW van 15 november 2022).
  3. Dertigledendebat over de publicatie scenario's energieprijzen van het CPB (aangevraagd bij RvW van 6 december 2022).
  4. Dertigledendebat over de wijze waarop de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de Kamer heeft geïnformeerd (aangevraagd bij RvW van 13 december 2022). 
  5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (aangevraagd bij RvW van 20 december 2022).

  Tweeminutendebatten:
  1. Tweeminutendebat Zzp (CD d.d. 30/06).
  2. Tweeminutendebat Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw (CD d.d. 17/11).
  3. Tweeminutendebat Participatiewet (CD d.d. 14/12).
 35. 35

  Geplande activiteiten

  Besluit: Ter informatie; het commissiedebat arbeidsmarktdiscriminatie wordt op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. 
  • 19 januari 2023, 10.00-14.00 uur: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  • 24 januari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 24 januari 2023: 17.30-18.30 uur: Technische briefing Greenfieldtraject herziening financieringsstelsel kinderopvang
  • 25 januari 2023, 15.00-17.30 uur: Rondetafelgesprek Rondkomen
  • 26 januari 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Arbeid en zorg 
  • 27 januari 2023: Eendaags werkbezoek Brussel
  • 30 januari 2023, 10.00-14.30 uur: Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Kathmann over de herovering van de platformeconomie (35230)
  • 31 januari 2023, 16.30-17.30 uur: Strategische procedurevergadering
  • 1 februari 2023, 12.45-15.45 uur: Commissiedebat Arbeidsmarktdiscriminatie - wordt op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland
  • 2 februari 2023, 15.30-16.30 uur: Gesprek Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050
  • 7 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 8 februari 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  • 21 februari 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 7 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 8 maart 2923, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 13 maart 2023
  • 21 maart 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 maart 2023, 13.00-17.00 uur: Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  • 4 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 13 april 2023, 14.00-17.00 uur: Commissiedebat Inburgering en integratie
  • 18 april 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 19 april 2023, 15.00-17.00 uur: Commissiedebat informele Raad WSB van 3-4 mei 2023
  • 10 mei 2023, 14.00-18.00 uur: Commissiedebat Kinderopvang
  • 16 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 30 mei 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 8 juni 2023, 10.00-12.00 uur: Commissiedebat Formele Raad WSB van 12 juni 2023
  • 13 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 27 juni 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
  • 4 juli 2023, 16.30-17.30 uur: Procedurevergadering
 36. 37

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname technische briefing over het Greenfieldtraject herziening financieringsstelsel kinderopvang op 24 januari 2023, 17.30-18.30 uur

  Besluit: Er zijn voldoende aanmeldingen (minimaal vier van verschillende fracties) om de technische briefing door te laten gaan op 24 januari 2023.  
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Van den Hil (VVD), Sahla (D66), Palland (CDA), Kathmann (PvdA) en Van der Plas (BBB).
 37. 38

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 op 2 februari 2023, 15.30-16.30 uur

  Besluit: Er hebben zich voldoende leden aangemeld om het gesprek met de Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 doorgang te laten vinden op 2 februari 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Becker (VVD), De Kort (VVD), Smals (VVD), Boulakjar (D66), Dekker-Abdulaziz (D66), Podt (D66), Palland (CDA), Van Dijk (SP), Kathmann (PvdA), Bisschop (SGP), Den Haan (Fractie Den Haan) en Omtzigt (Lid Omtzigt).
 38. 39

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname gesprek Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel op 2 februari 2023, 13.45-14.45 uur

  Besluit: Er zijn voldoende aanmeldingen (minimaal vier van verschillende fracties) om het gesprek door te laten gaan op 2 februari 2023.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Kort (VVD), Van Beukering (D66), De Jong (PVV), Palland (CDA), Van Kent (SP), Ceder (CU) (ovb) en Van der Plas (BBB) (ovb).