Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

7 juni 2023
13:45 - 14:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • D.J. Eppink (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 mei wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 mei 2023, triloogakkoord verordening Europese Groene Obligaties, proces rondom voorstel Europese Commissie over een digitale euro en non-paper in het kader van de onderhandelingen over de EMIR 3 Review

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportages DNB, CPB en AFM t.b.v. openbaar gesprek Financiële stabiliteit d.d. woensdag 7 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stukken t.b.v. het plenaire Voorjaarsnotadebat d.d. donderdag 8 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Verordeningen en richtlijn herziening Europees begrotingsraamwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stukken t.b.v. het commissiedebat Staatsdeelnemingen d.d. donderdag 1 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nadere toelichting USB Belastingdienst gebruik naar aanleiding van NRC artikel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Archiefwet naar aanleiding van RTL berichtgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nota van wijziging en Nota naar aanleiding van het Verslag inzake wijziging van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Nota n.a.v. het Verslag en Nota van Wijziging Wijzigingswet herstel en afwikkeling van verzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nota n.a.v. het Verslag Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Vervolgstappen chartale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nazending beslisnota's bij de Kamerbrief ‘Nadere toelichting USB Belastingdienst gebruik naar aanleiding van NRC artikel’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging monitoring startersvrijstelling in de Wet differentiatie overdrachtsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de onderhandeling van belastingverdragen (Kamerstuk 25087-312) en belastingheffing inwoners van Nederland met Duits pensioen (Kamerstuk 35955-6)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Jaarrapportage Belastingdienst 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' van 23 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarrapportage Douane 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brieven inzake uitvoering Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport “Ongekend onrecht” (Kamerstuk 35510-115)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken Financieel-economische effecten Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over uitvoeringsbesluit inzake afwijking van de BTW-richtlijn door Hongarije

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Advies AIV inzake sterkere internationale rol voor de euro

  Besluit: Een technische briefing inplannen (na het zomerreces) en de commissies Buitenlandse zaken en Europese zaken als volgcommissie uitnodigen.

  Noot: De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is voornemens op 14 juni 2023 zijn advies over een sterkere internationale rol voor de euro aan te bieden aan de minister van Financiën. Dit advies is gevraagd door de minister van Buitenlandse zaken (Kamerstuk 21501-07, nr. 1823). De AIV biedt de commissie Financiën na publicatie een openbare technische briefing aan over dit rapport. Een kabinetsreactie volgt, maar niet meer voor het zomerreces.
 31. 31

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Het commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie, dat op donderdag 29 juni 2023 zou plaatsvinden, wordt tot nader order uitgesteld.
  Noot: Onder agendapunt 32 is besloten het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 4 juli 2023 te verplaatsen naar de avond.
   
  1. ma 12-06-2023 18.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen
  2. di 13-06-2023 16.30 - 19.30 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  3. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  4. wo 21-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  5. wo 28-06-2023 13.30 - 16.30 Commissiedebat Autobelastingen
  6. do 29-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  7. ma 03-07-2023 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting
  8. di 04-07-2023 18.00 - 21.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  9. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  10. wo 13-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  11. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  12. ma 23-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  13. ma 30-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  14. wo 01-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  15. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  16. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  17. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  18. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 34. 34

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (o.v.b. 9 oktober 2023)
  2. Commissiedebat Toeslagen (zo mogelijk oktober 2023)
  3. Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  4. Commissiedebat Werknemersparticipatie
  5. Commissiedebat Douane
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
 35. 35

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen
  • wo 21-06-2023 13.30 - 14.45 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  1. ma 12-06-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing EU-voorstellen inzake herziening Stabiliteits- en Groeipact (SGP)
  2. do 15-06-2023 12.00 - 13.00 Technische briefing Wet minimumbelasting 2024
  3. di 20-06-2023 13.30 - 13.45 Petitie Verzoek IPE tot aanbieding rapport "Het einde van de toeslagen"
  4. wo 21-06-2023 08.30 - 10.00 Ontbijtbijeenkomst ‘Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp in Nederland’
  5. wo 21-06-2023 18.30 - 19.30 Gesprek Aanbieding advies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' van BAK
  6. ma 26-06-2023 13.30 - 18.00 Interparlementaire Conferentie over de rol van de nationale parlementen bij het toezicht op de besteding van EU-middelen en het Next Gereneration EU-plan
  7. di 27-06-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders
  8. di 27-06-2023 18.30 - 19.30 Besloten gesprek met de IBTD over een tussenrapportage van het onderzoek naar de hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  9. di 04-07-2023 16.30 - 17.30 Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni
  10. wo 05-07-2023 16.00 - 17.00 Technische briefing Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV
  11. ma 04-09-2023 09.30 - 17.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  12. di 05-09-2023 16.30 - 17.30 Jaarlijks openbaar gesprek met de IBTD
  13. ma 25-09-2023 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2024

  Nog te plannen
  1. (Rondetafel)gesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) (na ontvangst brief inzake mogelijke juridische vervolgstappen)
  2. Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  3. Openbare technische briefing over Advies AIV inzake sterkere internationale rol voor de euro (najaar 2023)
  4. Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 36. 36

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 juni)

  Besluit: Ter informatie.

  13, 14 en 15 juni 2023 (week 24)
  - Tweeminutendebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) 

  20, 21 en 22 juni 2023 (week 25)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  4, 5 en 6 juli (week 27)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)
  - Tweeminutendebat Staatsdeelnemingen (CD 1/6)

  12, 13 en 14 september 2023 (week 37)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 37. 37

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 juni)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  1. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  15. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)
  29. Debat over de toenemende inflatie (Nijboer) (minister Financiën, minister EZK, minister SZW)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  3. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  23. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  25. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  37. Dertigledendebat over de financiële stabiliteit in Europa n.a.v. het faillissement van de Silicon Valley Bank (Nijboer) (Minister Financiën)
  48. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
  52. Dertigledendebat over de staat van de afhandeling van de Toeslagenaffaire (Omtzigt) (staatsecretaris Financiën, Minister-president)
  58. Dertigledendebat over de omgang met persoonsgegevens van burgers door de Belastingdienst (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
 38. 38

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  Noot: 2023Z06249 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om nadere toelichting op uitvoering moties ingediend bij debat planning Belastingdienst afhandeling toeslagenaffaire (06-04-2023, rappel 21-04-2023 en 26-05-2023) is inmiddels beantwoord middels Kamerstukken 2023Z08778 en 31066, nr. 1235.
   
  1. 2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)
  2. ?2023Z10512 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek met betrekking tot de tussenrapportage alternatieven toeslagenstelsel (07-06-2023)
  3. 2023Z09619 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om afschrift reactie op brief inzake FSV-vermelding (31-05-2023)
  4. 2023Z09613 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslag en Douane - Verzoek om reactie inzake ex-student, ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag (31-05-2023, overgedragen aan minister van SZW)
  5. 2023Z09425 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update van de Eerlijke Bankwijzer (26-05-2023)
  6. 2023Z08348 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om hoofdlijnenbrief inzake verankering hardheidsclausule Invorderingswet 1990 (12-05-2023)
  7. 2023Z07338 Aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek voorbereidingsgroep intern onderzoek UHT en CWS (20-04-2023)
  8. 2023Z06513 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief gedupeerde toeslagenaffaire (12-04-2023)
  9. 2023Z06471 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op advies 'Herstel van vertrouwen: een aanhoudende zorg' van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) (12-04-2023)
  10. 2023Z06249 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om nadere toelichting op uitvoering moties ingediend bij debat planning Belastingdienst afhandeling toeslagenaffaire (06-04-2023, rappel 21-04-2023 en 26-05-2023)
  11. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  12. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)